Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Voorziening op de balans versies dotatie en vrijval op WenV rekening

Plaatsingsdatum 17-06-2022
Berichtdatum 17 juni 2022

T/m RGS niveau 4 telt RGS 77 codes met als onderdeel van de naam "Voorziening". Deze rekeningen zijn deels keurig onderverdeeld naar balansrekeningen (C) en W&V-rekeningen. Waarbij deze laatste rekeningen zijn verdeeld naar dotatie (D) en vrijval (C). Maar voor een aantal rekeningen is deze onderverdeling er niet of op een ander niveau. De vraag is nu wat de reden is van dit laatste.

Eerst verwijzen we even naar de 77 RGS-codes (t/m niveau 4). 
Voor geïnteresseerden zijn er 189 RGS-codes t/m niveau 5, maar dat hebben we hier buiten beschouwing gelaten.

Een deel van betreffende codes zijn keurig onderverdeeld zoals eerder aangegeven.
Een voorbeeld voor Garantievoorziening met RGS-codes is:

 • BVrzOvzGar (0704010) Garantievoorziening (C);
 • WBedVkkDog (4203180) Dotatie garantievoorziening (D);
 • WBedVkkVgv (4203190) Vrijval garantievoorziening (C).

Dit geldt ook voor onder andere: herstelkosten en claims, geschillen en rechtsgedingen .
En zo zijn er nog een aantal voorbeelden.

Uiteindelijk blijven er 34 RGS-codes over waar bovenstaande onderverdeling er niet is of afwijkend is.

Met de volgende analyse van rekeningen op RGS niveau 4 in het RGS-schema (voorzien van de nodige vragen):

 1. Groot onderhoud; hier is één balansrekening "Voorziening voor groot onderhoud" die voor dotatie en vrijval in de W&V-rekening is verdeeld naar aparte rekeningen voor Gebouwen, Inventaris, Machines, Auto's en Transportmiddelen.
  De vraag is waarom hier de balansrekening niet is verbijzonderd zoals de W&V-rekeningen.
    
 2. In relatie tot voorraad zijn er de volgende rekeningen:
  Balans:
  - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen;
  - Voorraad gronden hulpstoffen, voorziening incourante gronden hulpstoffen;
  - Emballage, voorziening incourante emballage;
  - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden;
  - Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten halffabrikaten;
  - Gereed product, voorziening incourante gereed product gereed product.
  W&V:
  Geen overeenkomstige rekeningen voor dotatie en vrijval m.b.t. voorraad, voor zover wij kunnen nagaan.

  Een voorziening heeft in alle gevallen betrekking op incourante voorraden.
  De vraag is nu welke boekingen voor een voorziening van toepassing kunnen zijn en wat de gebruikte RGS-codes daarbij zijn. Een en ander gespecificeerd naar de hiervoor genoemde soorten van voorraad.
     
 3. In aansluiting op de hiervoor genoemde voorraad kennen we ook "Onderhanden werk", met daarvoor de volgende RGS-rekening als het gaat om voorzieningen:
  Balans:
  - Voorziening verliezen onderhanden werk;
  W&V:
  Geen overeenkomstige rekeningen voor dotatie en vrijval m.b.t. Onderhanden werk, voor zover wij kunnen nagaan.
  De vraag is nu welke boekingen voor een voorziening van toepassing kunnen zijn en wat de gebruikte RGS-codes daarbij zijn.
    
 4. Naast Onderhanden werk zijn er "Onderhanden projecten" (in opdracht van derden), met daarvoor de volgende RGS-rekening als het gaat om voorzieningen:
  Balans:
  - Voorziening verliezen onderhanden projecten in opdracht van derden;
  W&V:
  Geen overeenkomstige rekeningen voor dotatie en vrijval m.b.t. Onderhanden projecten, voor zover wij kunnen nagaan.
  De vraag is nu welke boekingen voor een voorziening van toepassing kunnen zijn en wat de gebruikte RGS-codes daarbij zijn.
    
 5. Tot slot zijn er een drietal RGS-codes m.b.t. voorzieningen lijfrenteverplichtingen, te weten:
  Balans:
  Geen
  W&V:
  - Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen;
  - Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen;
  - Vrijval stamrechten lijfrentevoorzieningen kosten stamrecht en lijfrentes;
     Onder "Kosten Stamrecht" is vrijval en lijfrente uikeringen opgenomen. 
    (Sinds 2014 is Stamrecht voor nieuwe gevallen afgeschaft, maar dat dat even terzijde).
  De vraag is of er nog andere rekeningen (al dan niet op de balans) behoren te zijn voor (o.a. voorziening van) lijfrenteverplichtingen..

De volgende punten worden als afgehandeld of gearchiveerd beschouwd:

 1. Een aantal rekeningen voor voorzieningen in de balans kennen geen overeenkomstige rekening voor dotatie en vrijval in de W&V-rekening, te weten:
  - Voorziening voor latente belastingverplichtingen; 3.5 nieuw
  - Voorziening voor belastingen; even toelichting waarom hier geen dotatie en vrijval voor gebruikers van schema
  - Loopbaanbegeleiding voorziening; 3.5 nieuw
  - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen; 3.5 nieuw
  - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen; extra uitleg hierover met voorbeeld is welkom. 3.5 nieuw
  Waarom is hier niet gekozen voor overeenkomstige rekeningen door dotatie en vrijval in de W&V.
  Welke rekeningen in de W&V zijn hiervoor bedoeld.
  Afgehandeld 
   
 2. In relatie tot ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn er de volgende rekeningen:
  Balans:
  - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's; al dotatie en vrijval aanwezig (zie verderop)
  - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid; 3.5 nieuw
  - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid; 3.5 nieuw.
  W&V:
  - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening overige personeelskosten;
  - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening overige personeelskosten.
  Op de balans wordt dus onderscheid gemaakt tussen verzekering en verplichtingen en wordt risico apart genoemd.
  Op de W&V gaat het alleen om arbeidsongeschiktheidsvoorziening en wordt ziekte niet genoemd.
  Al met al niet consistent lijkt het. Je loopt dan het risico dat onbedoeld verkeerde koppelingen gemaakt worden.
  De vraag is RGS zodanig aan te passen dat sprake is van een consistent geheel.
  Afgehandeld
    
 3. Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren;
  Wel oninbaar, maar geen vrijval in W&V.
  Ljkt in orde volgens uitwerking:
  RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus volgens de statische- en dynamische methode.
  Geen verdere aandacht nodig zo lijkt het
Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl