Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


Download gekozen rapportage
Winstaangifte IB
in CSV m.u.v. branchegericht.
[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 419 ] RGS codes
Naam rapportageregel RGS code Naam ZZP EZ BV Branche
Huisvestingskosten fiscaal WBedHui - Huisvestingskosten J J J N.v.t.
Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre - Schulden aan leveranciers en handelskredieten J J J N.v.t.
Boekwinst op activa fiscaal WAfsRvi - Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief J J J N.v.t.
WAfsRvm - Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief J J J N.v.t.
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
WAfsDaeDve - Doorberekende verkoopresultaten doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
WAfsDaeDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Totaal activa fiscaal BIva - Immateriële vaste activa J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J N.v.t.
BVasSvi - Vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J N.v.t.
Saldo fiscale winstberekening WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
WAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
WWivWgp - Wijziging in voorraden gereed product J J J N.v.t.
WWivWow - Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J N.v.t.
WWivWop - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J N.v.t.
WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa J N.v.t.
Gebouwen en terreinen fiscaal BMvaTer - Terreinen J J J N.v.t.
BMvaBeg - Bedrijfsgebouwen J J J N.v.t.
BMvaVer - Verbouwingen J J J N.v.t.
BVasSvi - Vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
Afschrijving gebouwen ter belegging fiscaal WAfsAfv - Afschrijvingen vastgoed N.v.t.
Gebouwen ter belegging fiscaal BVasSvi - Vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
Aanschafkosten gebouwen ter belegging fiscaal BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
Gebouwen en terreinen afschrijvingen fiscaal WAfsAmvAft - Afschrijvingen Terreinen N.v.t.
WAfsAmvBeg - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen J J J N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen J J J N.v.t.
WAfsAfv - Afschrijvingen vastgoed N.v.t.
Afschrijving gebouwen in eigen gebruik fiscaal WAfsAmvBeg - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen J J J N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen J J J N.v.t.
Gebouwen in eigen gebruik fiscaal BMvaBeg - Bedrijfsgebouwen J J J N.v.t.
BMvaVer - Verbouwingen J J J N.v.t.
Aanschafkosten gebouwen in eigen gebruik fiscaal BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen J J J N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen J J J N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen N.v.t.
Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal BEivKap - Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
BEivKa2 - Eigen vermogen firmant 2 J N.v.t.
BEivKa3 - Eigen vermogen firmant 3 J N.v.t.
BEivKa4 - Eigen vermogen firmant 4 J N.v.t.
BEivKa5 - Eigen vermogen firmant 5 J N.v.t.
Totaal bedrijfslasten fiscaal WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
WAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
Totaal financiële baten en lasten fiscaal WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant N.v.t.
WWfaBwvFvaOvm - Overige vorderingen N.v.t.
Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
WWivWgp - Wijziging in voorraden gereed product J J J N.v.t.
WWivWow - Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J N.v.t.
WWivWop - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J N.v.t.
WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
Geactiveerde productie eigen bedrijf fiscaal WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J N.v.t.
Auto- en transportkosten fiscaal WBedAut - Autokosten J J J N.v.t.
WBedTra - Transportkosten N.v.t.
Afschrijving bedrijfsterreinen fiscaal WAfsAmvAft - Afschrijvingen Terreinen N.v.t.
Bedrijfsterreinen fiscaal BMvaTer - Terreinen J J J N.v.t.
Kosten aanschaf bedrijfsterreinen fiscaal BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen J J J N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen N.v.t.
Andere kosten fiscaal WBedEem - Exploitatie- en machinekosten J J J N.v.t.
WBedKan - Kantoorkosten J J J N.v.t.
WBedOrg - Organisatiekosten J J J N.v.t.
WBedAss - Assurantiekosten J J J N.v.t.
WBedAea - Accountants- en advieskosten J J J N.v.t.
WBedAdl - Administratieve lasten J J J N.v.t.
WBedKse - Kosten stamrecht en lijfrentes N.v.t.
WBedDvr - Dotaties en vrijval (fiscale) reserves N.v.t.
WBedDvv - Dotaties en vrijval voorzieningen J J J N.v.t.
WBedAlk - Andere kosten J J J N.v.t.
WBedBno - Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten N.v.t.
WBedLno - Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten N.v.t.
WAkfAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
Kosten egalisatiereserve fiscaal BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) J N.v.t.
Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J N.v.t.
Totaal financiële vaste activa fiscaal BFva - Financiële vaste activa J J N.v.t.
Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal BMvaHuu - Huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaVli - Vliegtuigen N.v.t.
BMvaSch - Schepen N.v.t.
BMvaTev - Automobielen en overige transportmiddelen J J J N.v.t.
BMvaObe - Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J N.v.t.
BMvaBei - Inventaris J J J N.v.t.
BMvaVbi - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVmv - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa J J J N.v.t.
BMvaNad - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen J J J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen J J J N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris J J J N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa J J J N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
Goodwill afschrijvingen fiscaal WAfsAivGoo - Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
Goodwill fiscaal BIvaGoo - Goodwill J J J N.v.t.
Kosten aanschaf goodwill fiscaal BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill J J J N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill N.v.t.
Overige immateriële vaste activa afschrijvingen WAfsAivOek - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsAivKoe - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling afschrijvingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
WAfsAivCev - Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom afschrijvingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
WAfsAivViv - Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsAivOiv - Afschrijvingen overige immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsAivDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsDaeDafDai - Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Overige immateriële vaste activa fiscaal BIvaKoo - Kosten van ontwikkeling J J J N.v.t.
BIvaCev - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J N.v.t.
BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
BIvaOiv - Overige immateriële vaste activa N.v.t.
Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling J J J N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa N.v.t.
Totaal immateriële vaste activa fiscaal BIva - Immateriële vaste activa J J J N.v.t.
Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal WFbeRls - Rentelasten en soortgelijke kosten J J J N.v.t.
WFbeOrl - Overige rentelasten J J J N.v.t.
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen rentelasten en soortgelijke kosten J N.v.t.
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie rentelasten en soortgelijke kosten N.v.t.
WFbeDfbDrl - Doorberekende financiële lasten doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp - Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk - Emissiekosten N.v.t.
WFbeKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J J J N.v.t.
WFbeBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J N.v.t.
WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J J J N.v.t.
Totaal passiva fiscaal BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J N.v.t.
BVrz - Voorzieningen J J J N.v.t.
BLas - Langlopende schulden J J J N.v.t.
BSch - Kortlopende schulden J J J N.v.t.
Liquide middelen fiscaal BLim - Liquide middelen J J J N.v.t.
Overige langlopende schulden BLasNeg - Negatieve goodwill J J J N.v.t.
BLasAcl - Achtergestelde schulden (langlopend) J J J N.v.t.
BLasCol - Converteerbare leningen (langlopend) N.v.t.
BLasAoe - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend) N.v.t.
BLasFlv - Financiële lease verplichtingen (langlopend) J J J N.v.t.
BLasSag - Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) J N.v.t.
BLasSao - Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) N.v.t.
BLasSap - Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) J N.v.t.
BLasBep - Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) N.v.t.
BLasSuh - Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) J J J N.v.t.
BLasStz - Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) J J N.v.t.
BLasVob - Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) N.v.t.
BLasSal - Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) J J J N.v.t.
BLasTbw - Te betalen wissels en cheques (langlopend) N.v.t.
BLasOls - Overige schulden (Langlopend) J J J N.v.t.
BLasOdv - Oudedagsverplichting N.v.t.
BLasPar - Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) N.v.t.
Totaal langlopende schulden BLas - Langlopende schulden J J J N.v.t.
Afschrijving machines en installaties fiscaal WAfsAmvMei - Afschrijvingen Machines en installaties J J J N.v.t.
Kosten aanschaf machines fiscaal BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties J J J N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties N.v.t.
Machines en installaties fiscaal BMvaMei - Machines en installaties J J J N.v.t.
Onderhoud overige materiële vaste activa fiscaal WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemRom - Reparatie en onderhoud machines exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemOme - Onderhoud machines en installaties exploitatie- en machinekosten J J J N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J N.v.t.
WBedEemDkm - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J N.v.t.
WBedEemVkm - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J N.v.t.
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
WAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
WWivWgp - Wijziging in voorraden gereed product J J J N.v.t.
WWivWow - Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J N.v.t.
WWivWop - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J N.v.t.
WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa J N.v.t.
Fiscale oudedagsreserve BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten fiscaal WKprKuw - Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J N.v.t.
Schulden aan kredietinstellingen fiscaal BLasSak - Schulden aan banken (langlopend) J J J N.v.t.
Pensioenlasten fiscaal WPerPen - Pensioenlasten J J N.v.t.
Overige personeelskosten fiscaal WBedWkr - Werkkostenregeling - detail J J N.v.t.
WPerOlu - Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen N.v.t.
WBedOvp - Overige personeelsgerelateerde kosten J J N.v.t.
Dotatie overige voorziening BVrzOvzVvgToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVheToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvoToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVucToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVwpToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVlcToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVirToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVidToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzJubToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzArbToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzOvzToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzLobToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzZoaToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzUhpToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzAgbToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVzaToe - Toevoegingen aan voorzieningen N.v.t.
Overige voorziening einde boekjaar BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud J J J N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen J J J N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
Overige voorzieningen fiscaal BVrzVvp - Voorziening voor pensioenen N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud J J J N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen J J J N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
Onttrekking overige voorziening BVrzOvzVvgOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvgVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVheVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVheOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvoOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVvoVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVucVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVucOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVwpVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVwpOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVlcVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVlcOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVirVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzVirOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVidOvm - Overige mutatie voorziening deelneming N.v.t.
BVrzOvzVidOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzVidVri - Vrijval van voorziening N.v.t.
BVrzOvzJubOnt - Gebruik van voorzieningen N.v.t.
BVrzOvzJubVri - Vrijval van voorziening N.v.t.