Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 32 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
B BALANS 0 1      
W WINST- EN VERLIESREKENING 0 1      
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2 E     N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2 F     N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2 G     N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2 H     N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2 I     N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2 J     N.v.t.
BVrz Voorzieningen 7 2 K     N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2 L     N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2 M     N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2 O     N.v.t.
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2 O.N     N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2 P     N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2 Q     N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2 R     N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2 S     N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2 T     N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2 V     N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2 W     N.v.t.
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2 X     N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2 Y     N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2 Z     N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2 Z.02     N.v.t.
WBel Belastingen 60 2 Z.03     N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies 84 2 Z.04     N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2 Z.05     N.v.t.
WNer Nettoresultaat na belastingen 90 2 Z.06     N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2 Z.07     N.v.t.