Boekhoudplaza.nl

Boekhoudplaza.nl - ReferentieGrootboekSchema - RGS rechtsvormen

RGS Dashboard > RGS per rechtsvorm

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen


Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

ZZP
Eenmanszaak
BV
Alle codes

Deze functie is in testfase! Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 448 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv ZZP Eenm. BV Branche
BIva Immateriële vaste activa 100000 2 JA JA JA     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 JA     N.v.t.
BIvaKouVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 101010 4 JA     N.v.t.
BIvaKouCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 JA     N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 JA JA JA     N.v.t.
BIvaGooVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 JA JA JA     N.v.t.
BIvaGooCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 JA JA JA     N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 200000 2 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBegVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202010 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBegCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 202020 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBegCuh Cumulatieve herwaarderingen 202030 4 JA     N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 JA JA JA     N.v.t.
BMvaMeiVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 210010 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaMeiCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 210020 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaMeiCuh Cumulatieve herwaarderingen 210030 4 JA     N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 JA JA JA     N.v.t.
BMvaTevVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 213010 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaTevCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 213020 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaTevCuh Cumulatieve herwaarderingen 213030 4 JA     N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 JA JA JA     N.v.t.
BMvaObeVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 214010 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaObeCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 214020 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaObeCuh Cumulatieve herwaarderingen 214030 4 JA     N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBeiVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 215010 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBeiCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 215020 4 JA JA JA     N.v.t.
BMvaBeiCuh Cumulatieve herwaarderingen 215030 4 JA     N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 300000 2 JA JA     N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 JA     N.v.t.
BFvaDigNev Verkrijgingsprijs 301010 4 JA     N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 JA     N.v.t.
BFvaDioNev Verkrijgingsprijs 302020 4 JA     N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 JA     N.v.t.
BFvaAndKpr Verkrijgingsprijs 303010 4 JA     N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 JA     N.v.t.
BFvaLbvBll Compensabele verliezen 308010 4 JA     N.v.t.
BFvaLbvVtv Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 JA     N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 309000 3 JA JA     N.v.t.
BFvaOvrTsl Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 JA JA     N.v.t.
BFvaOvrVob Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders 309020 4 JA     N.v.t.
BFvaOvrHva Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam 309025 4 JA     N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 JA     N.v.t.
BFvaLenLen Leningen u/g (langlopend) 320010 4 JA     N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 500000 2 JA JA JA     N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 JA     N.v.t.
BEivGokGea Normale aandelen 501010 4 JA     N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 JA     N.v.t.
BEivAgiAgi Agioreserve 502010 4 JA     N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 JA     N.v.t.
BEivHerHew Herwaarderingsreserve 503010 4 JA     N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 JA     N.v.t.
BEivOvrAlr Algemene reserve 506001 4 JA     N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 JA     N.v.t.
BEivOreOvw Niet verdeelde winst 506010 4 JA     N.v.t.
BEivOreRvh Resultaat van het boekjaar 506020 4 JA     N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 JA JA     N.v.t.
BEivKapOnd Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509010 4 JA JA     N.v.t.
BEivKapPrs Privé-stortingen 509030 4 JA JA     N.v.t.
BEivKapPro Privé-opnamen 509040 4 JA JA     N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 JA     N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 JA     N.v.t.
BEivKa2Ond Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509110 4 JA     N.v.t.
BEivKa2Prs Privé-stortingen firmant 2 509130 4 JA     N.v.t.
BEivKa2Pro Privé-opnamen firmant 2 509140 4 JA     N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 JA     N.v.t.
BEivKa3Ond Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509210 4 JA     N.v.t.
BEivKa3Prs Privé-stortingen firmant 3 509230 4 JA     N.v.t.
BEivKa3Pro Privé-opnamen firmant 3 509240 4 JA     N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3 JA     N.v.t.
BEivKa4Ond Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509310 4 JA     N.v.t.
BEivKa4Prs Privé-stortingen firmant 4 509330 4 JA     N.v.t.
BEivKa4Pro Privé-opnamen firmant 4 509340 4 JA     N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 JA     N.v.t.
BEivKa5Ond Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509410 4 JA     N.v.t.
BEivKa5Prs Privé-stortingen firmant 5 509430 4 JA     N.v.t.
BEivKa5Pro Privé-opnamen firmant 5 509440 4 JA     N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 JA JA     N.v.t.
BEivFirFor Fiscale oudedagsreserve 510010 4 JA JA     N.v.t.
BEivFirHer Herinvesteringsreserve fiscaal 510020 4 JA JA     N.v.t.
BEivOkcKeg Kosten egalisatiereserve fiscaal 510050 4 JA     N.v.t.
BEivFirOfr Overige fiscale reserves 510090 4 JA JA     N.v.t.
BVrz Voorzieningen 700000 2 JA     N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3 JA     N.v.t.
BVrzVvbVlb Voorziening voor latente belastingverplichtingen 702010 4 JA     N.v.t.
BVrzOvzVvg Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 JA     N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3 JA     N.v.t.
BVrzOvzGar Garantievoorziening 704010 4 JA     N.v.t.
BVrzOvzOvz Overige voorzieningen 704120 4 JA     N.v.t.
BLas Langlopende schulden 800000 2 JA JA JA     N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3 JA JA JA     N.v.t.
BLasFlvFlv Hoofdsom financiële lease verplichtingen 804010 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasFlvCla Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen 804020 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 JA JA JA     N.v.t.
BLasSakHvl Hoofdsom hypotheken 805010 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasSakCla Cumulatieve aflossingen hypotheken 805015 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasSakLvl Hoodsom leningen 805030 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasSakLca Cumulatieve aflossingen leningen 805035 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3 JA JA JA     N.v.t.
BLasOlsOsl Hoofdsom overige schulden 806130 4 JA JA JA     N.v.t.
BLasOlsAfl Aflossingen 806135 4 JA JA JA     N.v.t.
BLim Liquide middelen 1000000 2 JA JA JA     N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 JA JA JA     N.v.t.
BLimKasKas Kas 1001010 4 JA JA JA     N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 JA JA JA     N.v.t.
BLimBanRba Rekening-courant bank 1002010 4 JA JA JA     N.v.t.
BLimBanDep Depositorekening 1002030 4 JA JA JA     N.v.t.
BLimBanInb Internetrekening 1002050 4 JA JA JA     N.v.t.
BLimBanGrb G-rekening 1002060 4 JA     N.v.t.
BLimBanSpa (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 JA JA     N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 JA JA JA     N.v.t.
BLimKruSto Stortingen onderweg 1003010 4 JA JA JA     N.v.t.
BLimKruKlu Tussenrekening kluis 1003015 4 JA JA     N.v.t.
BLimKruPib PIN betalingen 1003020 4 JA JA     N.v.t.
BLimKruCra Creditcard afrekening 1003030 4 JA JA     N.v.t.
BVor Vorderingen 1100000 2 JA JA JA     N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVorDebHad Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorDebVdd Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 JA     N.v.t.
BVorDebTus Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorVbkTvo Terug te vorderen Omzetbelasting 1102010 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorVbkTvl Terug te vorderen Loonheffing 1102020 4 JA     N.v.t.
BVorVbkTvv Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 1102030 4 JA     N.v.t.
BVorVbkTtv Terug te vorderen Dividendbelasting 1102040 4 JA     N.v.t.
BVorVbkInd Ingehouden dividendbelasting 1102050 4 JA     N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3 JA JA     N.v.t.
BVorTskTos Te vorderen overheidssubsidies 1103040 4 JA JA     N.v.t.
BVorTskTls Te vorderen loonsubsidie 1103050 4 JA JA     N.v.t.
BVorTskTvs Te vorderen overige subsidies 1103060 4 JA JA     N.v.t.
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3 JA     N.v.t.
BVorVovVr1 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 JA     N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3 JA     N.v.t.
BVorVaoNtv Nog te verrichten stortingen op aandelen 1103130 4 JA     N.v.t.
BVorOvrRcb Rekening-courant bestuurders 1103140 4 JA     N.v.t.
BVorOvrRca Rekening-courant aandeelhouders 1103143 4 JA     N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3 JA JA JA     N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3 JA     N.v.t.
BVorLbvBlk Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 JA     N.v.t.
BVorLbvCba Te verrekenen met verliezen uit het verleden 1103171 4 JA     N.v.t.
BVorLbvCfo Te verrekenen met toekomstige verliezen 1103172 4 JA     N.v.t.
BVorOvrOvk Overige vorderingen 1103190 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorOva Overlopende activa 1104000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVorOvaNtf Nog te factureren of nog te verzenden facturen 1104030 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorOvaVan Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVorTusTbt Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 JA JA JA     N.v.t.
BVorTusTin Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 JA JA     N.v.t.
BVorTusTvk Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 JA JA     N.v.t.
BVorTusTov Tussenrekeningen overig 1106000 4 JA JA JA     N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 1200000 2 JA JA JA     N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 JA JA JA     N.v.t.
BSchCreHac Handelscrediteuren nominaal 1203010 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchCreTus Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 JA JA     N.v.t.
BSchSalNet Netto lonen 1204010 4 JA JA     N.v.t.
BSchSalVpe Voorschotten personeel 1204020 4 JA JA     N.v.t.
BSchSalTan Tantièmes 1204030 4 JA JA     N.v.t.
BSchSalTvg Te betalen vakantiegeld 1204040 4 JA JA     N.v.t.
BSchSalTbv Reservering vakantiedagen 1204050 4 JA JA     N.v.t.
BSchSalPer Personeelsfonds / personeelsvereniging 1204100 4 JA JA     N.v.t.
BSchSalOna Overige netto-afdrachten 1204110 4 JA JA     N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 JA JA JA     N.v.t.
BSchBepBtw Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchBepLhe Te betalen Loonheffing 1206010 4 JA JA     N.v.t.
BSchBepVpb Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 JA     N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 JA JA JA     N.v.t.
BSchOvsSaa Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 JA JA     N.v.t.
BSchOvsRcb Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 JA JA     N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 JA JA JA     N.v.t.
BSchSakRba Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchOvsTbd Te betalen dividenduitkeringen 1209070 4 JA JA     N.v.t.
BSchOvsSuv Terugbetaling subsidies 1209100 4 JA JA     N.v.t.
BSchOvsStp Te betalen pensioenpremies 1209110 4 JA JA     N.v.t.
BSchOvsOvs Overige schulden 1209150 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 JA JA JA     N.v.t.
BSchOpaNtb Nog te betalen andere kosten 1210020 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchOpaVgo Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 JA JA JA     N.v.t.
BSchTusTbt Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 JA JA JA     N.v.t.
BSchTusTin Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 JA JA     N.v.t.
BSchTusTvk Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 JA JA     N.v.t.
BSchTusTov Tussenrekeningen overig 1229000 4 JA JA JA     N.v.t.
BVrd Voorraden 3000000 2 JA JA JA     N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVrdHanVoo Handelsgoederen, bruto 3001010 4 JA JA JA     N.v.t.
BVrdHanVic Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen 3001020 4 JA JA     N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVrdGehVoo Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto 3002010 4 JA JA JA     N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 JA JA JA     N.v.t.
BVrdOweVoo Onderhanden werk, bruto 3101010 4 JA JA JA     N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 3500000 2 JA JA JA     N.v.t.
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 JA JA JA     N.v.t.
BProOnpGkn Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 4 JA JA JA     N.v.t.
BProOnpGet Gefactureerde termijnen 3501020 4 JA JA JA     N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 4000000 2 JA JA     N.v.t.
WPerLes Lonen en salarissen 4001000 3 JA JA     N.v.t.
WPerLesLon Lonen 4001040 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesVag Vakantiebijslag 4001070 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesVad Vakantiedagen 4001080 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesLin Lonen in natura 4001100 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesLoo Loonkostenreductie 4001120 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesOlr Overige lonen en salarissen 4001160 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesLks Loonkostensubsidie (LIV) 4001170 4 JA JA     N.v.t.
WPerLesDle Doorberekende Lonen en salarissen 4001990 4 JA JA     N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3 JA JA     N.v.t.
WPerSolPsv Premies sociale verzekeringen 4002010 4 JA JA     N.v.t.
WPerSolBiz Bijdrage ziektekostenverzekering 4002020 4 JA JA     N.v.t.
WPerSolOsf Overige sociale fondsen 4002040 4 JA JA     N.v.t.
WPerSolOss Overige sociale lasten 4002050 4 JA JA     N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3 JA JA     N.v.t.
WPerPenPen Pensioenpremies 4003010 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWkf Werkkosten vrije ruimte 4004000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWkn Werkkosten met nihilwaardering 4005000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWkg Werkkosten gericht vrijgesteld 4006000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWkc Werkkosten noodzakelijkheidscriterium 4007000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWki Werkkosten intermediair 4008000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWkb Werkkosten belast loon 4009000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWkv Werkkosten geen of vrijgesteld loon 4010000 4 JA JA     N.v.t.
WBedWkrWko Werkkosten overig 4011000 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 4012000 3 JA JA     N.v.t.
WBedOvpUik Uitzendkrachten 4012010 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvpZzp Ingehuurde ZZP-ers 4012040 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvpWer Wervingskosten 4012070 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvpAbd Arbodienst 4012080 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvpZie Ziekengeldverzekering 4012100 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvpOzi Ontvangen ziekengelden 4012110 4 JA JA     N.v.t.
WBedOvpOvp Overige personeelskosten niet elders genoemd 4012190 4 JA JA     N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4100000 2 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAivGoo Afschrijvingen goodwill 4101070 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAmvBeg Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen 4102010 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAmvMei Afschrijvingen Machines en installaties 4102050 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAmvTev Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen 4102070 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAmvObe Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen 4102080 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsAmvBei Afschrijvingen Inventaris 4102090 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsRvm Boekresultaat op materiële vaste activa 4106000 3 JA JA JA     N.v.t.
WAfsRvmBeg Boekresultaat Bedrijfsgebouwen 4106010 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsRvmMei Boekresultaat Machines en installaties 4106050 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsRvmTev Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen 4106070 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsRvmObe Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen 4106080 4 JA JA JA     N.v.t.
WAfsRvmBei Boekresultaat Inventaris 4106090 4 JA JA JA     N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 4200000 2 JA JA JA     N.v.t.
WBedHui Huisvestingskosten 4201000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiBeh Betaalde huur 4201040 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiHuw Huurwaarde woongedeelte 4201060 4 JA JA     N.v.t.
WBedHuiOng Onderhoud gebouwen 4201080 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiSer Servicekosten 4201100 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiGwe Gas,water en elektra 4201105 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiPre Privé-gebruik energie 4201150 4 JA JA     N.v.t.
WBedHuiAoz Assurantiepremies onroerende zaak 4201160 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiOnz Onroerende zaakbelasting 4201170 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiMez Milieuheffingen en zuiveringsleges 4201180 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiObh Overige belastingen inzake huisvesting 4201190 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedHuiDvg Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 4201230 4 JA     N.v.t.
WBedHuiVgb Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen 4201240 4 JA     N.v.t.
WBedHuiDkg Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201250 4 JA     N.v.t.
WBedHuiVkg Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201260 4 JA     N.v.t.
WBedHuiOhv Overige huisvestingskosten 4201270 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 4202000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedEemGsk Gereedschapskosten 4202050 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedEemOlm Operational leasing machines 4202120 4 JA JA     N.v.t.
WBedEemOme Onderhoud machines en installaties 4202140 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedEemKam Kleine aanschaffingen machines 4202160 4 JA JA     N.v.t.
WBedEemDvm Dotatie voorziening groot onderhoud machines 4202170 4 JA JA     N.v.t.
WBedEemVgo Vrijval voorziening groot onderhoud machines 4202180 4 JA JA     N.v.t.
WBedEemDkm Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202190 4 JA JA     N.v.t.
WBedEemVkm Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202200 4 JA JA     N.v.t.
WBedEemOee Overige exploitatie- en machinekosten 4202280 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 4203000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkRea Reclame- en advertentiekosten 4203010 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkKos Kosten sponsoring 4203020 4 JA JA     N.v.t.
WBedVkkRel Relatiegeschenken 4203040 4 JA JA     N.v.t.
WBedVkkRep Representatiekosten 4203060 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkRev Reis- en verblijfkosten 4203070 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkVrk Vrachtkosten 4203090 4 JA JA     N.v.t.
WBedVkkInc Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten 4203100 4 JA JA     N.v.t.
WBedVkkKmz Kilometervergoeding zakelijke reizen 4203110 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkAdd Afboeking dubieuze debiteuren 4203170 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkDog Dotatie garantievoorziening 4203180 4 JA     N.v.t.
WBedVkkVgv Vrijval garantievoorziening 4203190 4 JA     N.v.t.
WBedVkkWeb Websitekosten 4203200 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedVkkOvr Overige verkoopkosten 4203220 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutBra Brandstofkosten auto's 4204010 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutRoa Reparatie en onderhoud auto's 4204020 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutAsa Assurantiepremie auto's 4204030 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutMot Motorrijtuigenbelasting auto's 4204040 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutOpa Operational leasing auto's 4204050 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutBwl Bijdrage werknemers leaseregeling 4204060 4 JA JA     N.v.t.
WBedAutPga Privé-gebruik auto's 4204070 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutBop BTW op privé-gebruik auto's 4204080 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutKil Kilometervergoeding 4204100 4 JA JA     N.v.t.
WBedAutBeb Boetes en bekeuringen 4204110 4 JA JA     N.v.t.
WBedAutPar Parkeerkosten auto's 4204190 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAutOak Overige autokosten 4204200 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKan Kantoorkosten 4206000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanKan Kantoorbenodigdheden 4206010 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanPor Porti 4206020 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanTef Telefoonkosten 4206030 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanPrt Privé-gebruik telefoon 4206040 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanDru Drukwerk 4206050 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanKak Kleine aanschaffingen kantoorinventaris 4206060 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanCea Contributies en abonnementen 4206070 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanVak Vakliteratuur 4206080 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanBoe Boekhouding 4206090 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanKoa Kosten automatisering 4206110 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedKanOka Overige kantoorkosten 4206150 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3 JA     N.v.t.
WBedOrgWrc Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer 4207995 4 JA     N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedAssBea Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 4208010 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAssOva Overige assurantiepremies 4208020 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3 JA JA     N.v.t.
WBedAeaAea Accountants- en advieskosten 4209005 4 JA JA     N.v.t.
WBedAeaAej Advocaat en juridisch advies 4209070 4 JA JA     N.v.t.
WBedAdl Administratieve lasten 4210000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedAdlOvb Overige belastingen 4210020 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAdlKav Kasverschillen 4210030 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAdlBan Bankkosten 4210040 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAdlBov Boekingsverschillen 4210060 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAdlBet Betalingsverschillen 4210070 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAdlBev Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 4210080 4 JA JA     N.v.t.
WBedAdlNao Naheffing omzetbelasting 4210090 4 JA JA     N.v.t.
WBedAdlBtk BTW kleine-ondernemers-regeling 4210110 4 JA JA     N.v.t.
WBedAdlOad Overige administratieve lasten 4210120 4 JA JA JA     N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 4215000 3 JA JA JA     N.v.t.
WBedAlkOal Algemene kosten 4215010 4 JA JA JA     N.v.t.
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 4500000 2 JA     N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 4600000 2 JA     N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 7000000 2 JA JA JA     N.v.t.
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen 7001000 3 JA JA JA     N.v.t.
WKprKvgKvg Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland 7001010 4 JA JA JA     N.v.t.
WKprKvgKgi Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland 7001020 4 JA JA     N.v.t.
WKprKvp Kosten van personeel 7002000 3 JA JA     N.v.t.
WKprKvpKvp Kosten van personeel 7002010 4 JA JA     N.v.t.
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000 3 JA JA     N.v.t.
WKprKuwKuw Kosten van uitbesteed werk 7003010 4 JA JA     N.v.t.
WKprKuwAek Andere externe kosten 7003020 4 JA JA     N.v.t.
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005000 3 JA JA JA     N.v.t.
WKprInhInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005010 4 JA JA JA     N.v.t.
WKprInhVrv Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 4 JA JA     N.v.t.
WKprInhPrv Prijsverschillen inkoop handelsgoederen 7005030 4 JA JA     N.v.t.
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006000 3 JA JA     N.v.t.
WKprInpInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006010 4 JA JA     N.v.t.
WKprInpVrv Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 JA JA     N.v.t.
WKprInpPrv Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 4 JA JA     N.v.t.
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 3 JA JA     N.v.t.
WKprLebLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007010 4 JA JA     N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 3 JA JA JA     N.v.t.
WKprBtkBed Betalingskorting debiteuren 7008010 4 JA JA JA     N.v.t.
WKprBtkBec Betalingskortingen op inkopen 7008020 4 JA JA JA     N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 3 JA JA JA     N.v.t.
WKprVomVom Voorraadmutatie 7011010 4 JA JA JA     N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3 JA JA JA     N.v.t.
WKprPrgPrg Privé-gebruik goederen 7012010 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmz Netto-omzet 8000000 2 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOlh 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief 8001010 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOlv 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief 8001020 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOlo 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8001030 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOpg 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen 8001040 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOlg 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNopOll 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNopOln 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer) 8001070 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOli 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU 8001080 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOla 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8001090 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNopOlu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNopOle 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen 8002000 3 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOlh 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief 8002010 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOlv 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOlo 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohMai Margeinkopen 8002035 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOmr Margeverkopen 8002040 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOpg 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen 8002050 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOlg 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 8002060 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNohOll 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOln 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer) 8002080 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOli 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU 8002090 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOla 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8002100 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNohOlu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU 8002110 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNohOle 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 3 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdh 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief 8003010 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdl 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief 8003020 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdo 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOpd 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdg 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast 8003050 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdv 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8003060 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdb 3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer) 8003070 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdi 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU 8003080 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOda 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 4 JA JA JA     N.v.t.
WOmzNodOdu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003100 4 JA JA     N.v.t.
WOmzNodOde 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003110 4 JA JA     N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 8100000 2 JA JA JA     N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3 JA JA JA     N.v.t.
WWivWopWop Wijziging in onderhanden projecten 8103010 4 JA JA JA     N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 8200000 2 JA JA JA     N.v.t.
WOvbOrs Subsidiebaten 8207000 3 JA JA     N.v.t.
WOvbOrsOel Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies 8207010 4 JA JA     N.v.t.
WOvbOrsOre Ontvangen restituties en subsidies 8207015 4 JA JA     N.v.t.
WOvbOrsOsu Overige ontvangen subsidies 8207050 4 JA JA     N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3 JA JA JA     N.v.t.
WOvbOvoOvo Overige opbrengsten niet elders genoemd 8213010 4 JA JA JA     N.v.t.
WVheVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301000 3 JA     N.v.t.
WVheVuhVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301010 4 JA     N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies 8400000 2 JA     N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 8400000 2 JA JA JA     N.v.t.
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3 JA     N.v.t.
WOvtRofRva Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8401060 4 JA     N.v.t.
WOvtRofRvd Rentebaten vorderingen op directie 8401070 4 JA     N.v.t.
WOvtRofRov Rentebaten overige vorderingen 8401080 4 JA     N.v.t.
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlmOdr Rentebaten depositorekeningen 8402010 4 JA JA     N.v.t.
WFbeRlmRva Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 JA     N.v.t.
WFbeRlmRvf Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 JA     N.v.t.
WFbeRlmRrb Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 8402100 4 JA     N.v.t.
WFbeRlmRlm Rente liquide middelen 8402110 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlmRbb Rentebaten belastingen 8403010 4 JA JA     N.v.t.
WFbeRlmAre Overige rentebaten 8403020 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlsRol Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlsRhl Rentelasten hypethecaire leningen 8404040 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlsRef Rentelasten financieringen 8404060 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlsRlv Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 JA     N.v.t.
WFbeRlsRsf Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 JA     N.v.t.
WFbeRlsRsd Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 JA     N.v.t.
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3 JA JA JA     N.v.t.
WFbeOrlRlb Rentelasten belastingen 8406030 4 JA JA     N.v.t.
WFbeOrlRkb Rente en kosten bank 8406050 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeOrlOrl Overige rentelasten 8406090 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3 JA JA JA     N.v.t.
WFbeWisWis Valutakoersverschillen 8407010 4 JA JA JA     N.v.t.
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 8410000 3 JA     N.v.t.
WRedAirAwd Resultaat deelnemingen (dividend) 8410010 4 JA     N.v.t.
WRedAirGrp Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen 8410015 4 JA     N.v.t.
WRedAirOvd Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen 8410016 4 JA     N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3 JA JA JA     N.v.t.
WFbeBkfBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 4 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3 JA JA JA     N.v.t.
WFbeRflRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 4 JA JA JA     N.v.t.
WBel Belastingen 9100000 2 JA     N.v.t.
WBelBgr Belastingen over de winst of het verlies 9101000 3 JA     N.v.t.
WBelBgrLab Latente belastingen 9101005 4 JA     N.v.t.