Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WFbe ]

RGS code WFbe
Omschrijving Financiële baten en lasten
Referentienummer 8400000

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3 Z.02.A C
WFbeRlmRgi - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8402030 4 Z.02.A010 WFbeRlsRgi C
WFbeRlmRgu - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8402040 4 Z.02.A020 WFbeRlsRgu C
WFbeRlmRmi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8402050 4 Z.02.A030 WFbeRlsRmi C
WFbeRlmRmu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8402060 4 Z.02.A040 WFbeRlsRmu C
WFbeRlmRdi - Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 8402070 4 Z.02.A050 WFbeRlsRdi C
WFbeRlmRdu - Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 8402080 4 Z.02.A060 WFbeRlsRdu C
WFbeRlmRlm - Rente liquide middelen 8402110 4 Z.02.A070 WFbeOrlRkb C
WFbeRlmOdr - Rentebaten depositorekeningen 8402010 4 Z.02.A080 C
WFbeRlmObr - Rentebaten bankrekeningen 8402020 4 Z.02.A090 C
WFbeRlmRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 Z.02.A100 WFbeRlsRsa C
WFbeRlmRvf - Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 Z.02.A105 WFbeRlsRsf C
WFbeRlmRrb - Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 8402100 4 Z.02.A110 WFbeRlsRsd C
WFbeRlmRrc - Rentebaten rekeningen-courant commissarissen 8402105 4 Z.02.A115 WFbeRlsRsc C
WFbeRlmRbb - Rentebaten belastingen 8403010 4 Z.02.A120 WFbeOrlRlb C
WFbeRlmRil - Rentebaten interne lening 8402120 4 Z.02.A125 WFbeRlsRil C
WFbeRlmKgd - Rentebaten kasgeld 8402130 4 Z.02.A130 C
WFbeRlmCol - Rente baten collateral 8402140 4 Z.02.A140 C
WFbeRlmCfv - Rentebaten CFV 8402150 4 Z.02.A150 C
WFbeRlmRbb - Rentebaten heffingsrente belastingen 8402160 4 Z.02.A160 WFbeOrlRlb C
WFbeRlmKsw - Kwijtscheldingswinst 8403030 4 Z.02.A180 C
WFbeRlmAre - Overige rentebaten 8403020 4 Z.02.A190 WFbeOrlOrl C
WFbeRlmInc - Rentebaten incasso 8402190 4 Z.02.A200 C
WFbeRlmMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 8402200 4 Z.02.A210 C
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3 Z.02.B D
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 8404010 4 Z.02.B010 D
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 8404015 4 Z.02.B015 D
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 8404020 4 Z.02.B020 D
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 Z.02.B030 D
WFbeRlsRhl - Rentelasten hypethecaire leningen 8404040 4 Z.02.B040 D
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 8404050 4 Z.02.B050 D
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 8404060 4 Z.02.B060 D
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 8404060 4 Z.02.B065 D
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 Z.02.B070 D
WFbeRlsRlo - Rentelasten overheid 8404070 4 Z.02.B075 D
WFbeRlsRgi - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 8404080 4 Z.02.B080 WFbeRlmRgi D
WFbeRlsRgu - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 8404090 4 Z.02.B090 WFbeRlmRgu D
WFbeRlsRmi - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland 8404150 4 Z.02.B100 WFbeRlmRmi D
WFbeRlsRmu - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 8404160 4 Z.02.B110 WFbeRlmRmu D
WFbeRlsRdi - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 8404110 4 Z.02.B130 WFbeRlmRdi D
WFbeRlsRdu - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 8404120 4 Z.02.B140 WFbeRlmRdu D
WFbeRlsRsa - Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 Z.02.B150 WFbeRlmRva D
WFbeRlsRsf - Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 Z.02.B155 WFbeRlmRvf D
WFbeRlsRsd - Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 Z.02.B160 WFbeRlmRrb D
WFbeRlsRsc - Rentelasten schulden aan commissarissen 8404145 4 Z.02.B170 WFbeRlmRrc D
WFbeRlsRil - Rentelasten interne lening 8404190 4 Z.02.B190 WFbeRlmRil D
WFbeRlsRps - Rente payerswaps 8404200 4 Z.02.B200 D
WFbeRlsNhr - Nog toe te rekenen hedgeresultaat renteswaps 8404210 4 Z.02.B210 D
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3 Z.02.C D
WFbeOrlRpe - Rentelasten pensioenverplichtingen 8406010 4 Z.02.C010 D
WFbeOrlRli - Rentelasten lijfrenteverplichtingen 8406020 4 Z.02.C020 D
WFbeOrlRlb - Rentelasten belastingen 8406030 4 Z.02.C030 WFbeRlmRbb D
WFbeOrlRos - Rentelasten overige schulden 8406040 4 Z.02.C040 D
WFbeOrlRkb - Rente en kosten bank 8406050 4 Z.02.C050 WFbeRlmRlm D
WFbeOrlWbs - Rente waarborgsommen 8406060 4 Z.02.C060 D
WFbeOrlRld - Rente disagio 8406070 4 Z.02.C070 D
WFbeOrlRls - Rentelasten steun 8406080 4 Z.02.C080 D
WFbeOrlOrl - Overige rentelasten 8406090 4 Z.02.C090 WFbeRlmAre D
WFbeOrlWsw - Borgstellingsvergoeding WSW 8406100 4 Z.02.C100 D
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3 Z.02.D D
WFbeWisWis - Valutakoersverschillen 8407010 4 Z.02.D020 D
WFbeKvb Kosten van beleggingen 8408000 3 Z.02.E D
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen 8408010 4 Z.02.E020 D
WFbeKba Kosten van beheer en administratie 8409000 3 Z.02.F D
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie 8409010 4 Z.02.F020 D
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497000 3 Z.02.G C
WFbeOnnOnn - Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497010 4 Z.02.G010 C
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498000 3 Z.02.H C
WFbeWnnWnn - Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498010 4 Z.02.H010 C
WFbeDer Derivaten 8500000 3 Z.02.I D
WFbeDerMmd - Mutatie marktwaarde derivaten 8500010 4 Z.02.I010 D
WFbeDerMal - Mutatie amortisatie leningen 8500020 4 Z.02.I020 D
WFbeDerMme - Mutatie marktwaarde embedded derivaten 8500030 4 Z.02.I030 D
WFbeDerMae - Mutatie amortisatie embedded leningen 8500040 4 Z.02.I040 D
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 3 Z.02.J C
WFbePolPol - Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510100 4 Z.02.J010 C
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 3 Z.02.K C
WFbePhpPhp - Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 4 Z.02.K010 C
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 3 Z.02.L D
WFbeAadAad - (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 4 Z.02.L010 D
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 3 Z.02.M D
WFbeNolNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513100 4 Z.02.M010 D
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 8499000 3 Z.02.N C
WFbeDfbDrb - Doorberekende financiële baten 8499010 4 Z.02.N010 D
WFbeDfbDrl - Doorberekende financiële lasten 8499020 4 Z.02.N020 C
WFbeDfbDof - Doorberekende overige financiële baten en lasten 8499030 4 Z.02.N030 C
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 3 Z.02.O D
WFbeNhpNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 4 Z.02.O010 D
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 3 Z.02.P D
WFbeAlpAlp - Aflossingspremies 8515100 4 Z.02.P010 D
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 3 Z.02.Q D
WFbeEmkEmk - Emissiekosten 8516100 4 Z.02.Q010 D
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 3 Z.02.R D
WFbeKvaKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517100 4 Z.02.R010 D
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3 Z.02.S D
WFbeBkfBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 4 Z.02.S010 D
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 3 Z.02.T D
WFbeVlrVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 4 Z.02.T010 D
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3 Z.02.U D
WFbeRflRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 4 Z.02.U010 D

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 50. Wordt: 5000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:02:55
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 5000000. Wordt: 8400000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd van 5000000 naar 8400000
15-02-2021 17:01:39