Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Rekening Courant (RC) aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) lengingen met een looptijd korter dan één jaar, aangeduid als rekening-courant (RC) rekening en 2) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa. Hier behandelen we de leningen met een looptijd korter dan één jaar, oftewel de RC-rekening. De RC verschilt van een lening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. 

Bedragen die op een RC-rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. Bijvoorbeeld als een bestuurder een eigen rekening door de bv laat betalen. Met de bedoeling dat bedrag korte tijd later weer aan de bv terug te betalen. Of andersom, waarbij een bestuurder even een rekening voor de bv voorschiet en het snel weer snel terugkrijgt. Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten.Daarom is een rekening-courant geen lening met rente. 

De Belastingdienst meldt hierbij nadrukkelijk dat het gaat om kleine bedragen. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan een bepaald bedrag (17.500 euro in 2021), moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Om die laatste reden hebben we verderop tevens verwezen naar W&V-rekeningen voor rentebaten en -lasten.
Bron: Belastingdienst en verschil tussen lening en rekening-courant.
  

RGS en rekeningen voor de rekening courant aan bestuurders en aandeelhouders

Vlottende activa
Overige vorderingen

 1. Rekening-courant bestuurders, BVorOvrRcb (1103140)
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar bestuurder 1 t/m 5.
    
 2. Rekening-courant aandeelhouders, BVorOvrRca (1103143)
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar aandeelhouder 1 t/m 5.

Kortlopende schulden
Overige schulden

 1. Rekening-courant bestuurders (Kortlopend), BSchOvsRcb (1209020)
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar bestuurder 1 t/m 5.
    
 2. Schulden aan aandeelhouders, BSchOvsSaa (1209010)
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar aandeelhouder 1 t/m 5.

W&V-rekening
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 1. Rentebaten rekeningen-courant bestuurders, WFbeRlmRrb (8402100)
    
 2. Rentebaten vorderingen op aandeelhouders, WFbeRlmRva (8402090)

W&V-rekening
Rentelasten en soortgelijke kosten

 1. Rentelasten schulden aan bestuurders, WFbeRlsRsd (8404140)

 2. Rentelasten schulden aan aandeelhouders, WFbeRlsRsa (8404130).
    

Voorbeeldboekingen

Behoudens dat de rekeningen verschillend zijn voor aandeelhouders en bestuurders is er geen verschil in boekingen. 
 
Stel dat voor de directeur een privé uitgave is voorgeschoten door de BV van 200 euro via een bankbetaling.
Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BVorOvrRcb (1103140) Rekening-courant bestuurders 200,00  
BLimBanRba (1002010) Bank   200,00 

De terugbetaling leidt dan tot de volgende boeking:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 200,00  
BVorOvrRcb (1103140) Rekening-courant bestuurders   200,00

Stel dat de directeur een reparatie aan een auto van de zaak privé heeft voldaan en daarvoor een ontvangen factuur overlegt van 242 euro incl, 21% BTW. Een boeking via de RC met de directeur luidt dan:  

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WBedAutRoa (4204020) Reparatie en onderhoud auto's 200,00  
BSchBepBtw (1102010) Terug te vorderen omzetbelasting    42,00  
BSchOvsRcb (1209020) Rekening-courant bestuurders   242,00

De terugbetaling leidt dan tot de volgende boeking:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BVorOvrRcb (1103140) Rekening-courant bestuurders 242,00  
BLimBanRba (1002010) Bank   200,00

Toelichting / opmerkingen

 1. Ga na welke ondersteuning het boekhoudpakket biedt om een rekening-courant op een zo efficiënt mogelijke manier te boeken. Waarbij:
  - Gelet wordt op de overschrijding van het RC-bedrag i.v.m. renteberekening.
  - De mogelijkheid voor opgave van meerdere bestuurders en aandeelhouders mogelijk is.
  - De RC-rekening automatisch 'leeg' geboekt wordt.
  - Eventuele rente automatisch berekend en geboekt wordt.
  Als alternatief kan nagegaan worden in hoeverre de salarissoftware ondersteuning biedt voor het declareren en uitbetalen van voorgeschoten bedragen.
    
 2. In de praktijk zal de RC-rekening niet na elke boeking bijgewerkt worden, maar bijvoorbeeld eens per maand. Houdt daarbij wel de overschrijding van het bedrag in de gaten wat bepalend is voor een renteberekening.
    
 3. Er is bovenstaande sprake van een tweetal "Rekening-courant" rekeningen (onder vorderingen en schulden) voor zowel bestuurders als aandeelhouders. In de praktijk kom je vaak maar één rekening tegen voor ieder. Dat lijkt ons ook makkelijker voor het bewaken van de overschrijding van het bedrag wat bepalend is voor een renteberekening.
    
 4. Een onderverdeling naar bestuurders of aandeelhouders (max. elk 5) is alleen mogelijk op niveau 5 van RGS. Wij adviseren in dat geval gebruik te maken van kostenplaatsen. 
    

Openstaand

T.b.v. de RGS beheergroep:

 • RC rekeningen staan onder Groep "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen", via referentienummer 110329.
  Terwijl overige vordering referentienummer 1103000 is.

 • Volgorde van de rekeningen niet consequent.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.