Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Releasenotes versie 3.3 van RGS

Plaatsingsdatum 12-02-2021
Berichtdatum 25 januari 2021

 • “Er zijn RGS codes toegevoegd om het RGS schema ook dekking te kunnen geven voor rapportages over Coöperatie - Organisaties zonder winststreven – Fondsenwervende organisaties”, zo lees ik.
  In de definitieve versie van RGS is de kolom “OZW-Coop-Sticht-FWO” opgenomen.
  In de praktijk ken ik zelf (naast de BV natuurlijk) een Coöperatie, Vereniging en Stichting.
  Een Coöperatie ken ik als een vereniging die een winstoogmerk mag hebben. Zo ken ik een inkoopcoöperatie voor technische bedrijven.
  Nu op één hoop gegooid binnen RGS lijkt het.
  Waarom niet 2 of 3 aparte filters?
  In hoeverre kan nu een kleine vereniging of stichting eenvoudig gebruik maken van RGS en snel zien welke RGS-codes van toepassing zijn?
  Ik neem nu aan dat vanuit eisen van Woco’s (Woningcorporaties) de kolom “OZW-Coop-Sticht-FWO” is opgenomen, c.q. uitgebreid?
  Mijn advies is om dat uit te werken voor de gehele markt en met name voor het MKB (oftewel kleine organisaties – zie ook verderop).

  SBR/RGS 29-7-2021
  Betreft inderdaad het (beter) dekking geven aan de sectorale entrypoints van KvK (NT). Wij zijn het eens dat “vervuiling” zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Het is dan ook een punt van agenda om te bekijken in hoeverre dit soort entiteiten (waaronder ook WoCo) niet beter geregeld kunnen worden middels “extensies” op een basisschema RGS.

  GBNED 23-12-2021
  En wat is nu de status?
  Open wonen, open inhoudelijk, open rgs beheergroep  

 • “Om betere en volledige dekking en behandeling te kunnen geven aan een W&V op basis van “en of” Functioneel en Categoriaal zijn de RGS codes uitgebreid”. Zo lees ik.
  Is er een specificatie van de RGS codes die daartoe zijn opgenomen met aanduiding voor welke indelingen deze dan speciaal zijn opgenomen?
  Zelf ga ik er vanuit dat de indeling van een grootboek c.q. RGS schema los staat van de gekozen indeling van een balans of resultatenrekening. Is mijn inziens een presentatievorm binnen SBR.

  SBR/RGS 29-7-2021
  Geeft inderdaad dekking aan de presentatievorm van een functionele W&V. Echter is het vaak zo dat in de praktijk men intern “Categoriaal” wenst te rapporteren en er voor de uitvragende partijen een wettelijke verplichting ligt om de W&V functioneel op te nemen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de RGS codes opgenomen.

  GBNED 23-12-2021
  Mijn advies is om bovenstaande duidelijk toe te lichten met impact voor RGS en voorbeelden hoe daar mee om te gaan.
    
 • Ik begreep dat op de website www.referentiegrootboekschema.nl ook de openstaande punten worden bijgehouden. Mail me nog even de juiste link, dan kijk ik even. 

RGS en MKB
Uitgaande van de release notes heeft opnieuw een groot deel van de mutaties betrekking op grote(re) organisaties en dan een significant deel op Woningcorporaties.
Zelf ben ik altijd in de veronderstelling geweest dat RGS primair bedoeld is voor het MKB.
Met name de afgelopen paar jaar is RGS behoorlijk uitgegroeid van versie 2.0 met 2528 RGS codes in 2016 naar versie 3.3 met ruim 4.500 RGS codes eind 2020. Bijna een verdubbeling in 5 jaar.
Met daarbij het issue dat RGS-codes voor Woningcorporaties nooit als extensie zijn behandeld, maar dwars door het standaard RGS schema heen lopen.

Er is al vaker geopperd om voor het MKB alleen niveau 4 van RGS te hanteren. Niet voor niets zijn er meerdere leveranciers van MKB boekhoudsoftware die RGS alleen t/m niveau 4 ondersteunen wat betreft de koppeling met het grootboek.
Een werkwijze waar ik achter sta en van harte ondersteun. Echter vanuit de RGS beheergroep is tot heden nog geen invulling gegeven aan bepaalde rekeningen die dan van niveau 5 naar niveau 4 verplaatst moeten worden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook voor omslagcodes bij bankrekening(en). Vraagposten is een bekende rekening die alleen op niveau 5 aanwezig is (inmiddels opgelost in versie 3.5), alsmede bepaalde rekeningen voor de BTW. Ook is er geen filter voor een kleine MKB’er. Alle BV’s worden nu over één kam geschoren. Van klein tot multinational.

Ik heb de vraag welke concrete plannen jullie op dit moment hebben met RGS op korte termijn t.b.v. het MKB segment? Waaronder natuurlijk ook de eenmanszaak (waaronder zzp) en de VOF.
Zo heeft de huidige sorteercode die jullie een paar jaar geleden in het leven hebben geroepen op basis van BW2 titel 9, geen betrekking op de eenmanszaak, maar alleen op de BV volgens mij.
Inclusief het aangeven van het gebruik en een voorbeeldboeking via het boekhoudpakket bij iedere RGS-code.

RGS Ready
Hebben jullie al duidelijkheid over het verder kunnen oppakken van RGS Ready? Mijn vorige mail hierover is wellicht door de drukte (nog) niet beantwoord.
Vanuit enkele softwareleveranciers heb ik daar vragen over gehad en aangegeven dat ik op jullie antwoord wacht.
Wat mij betreft zetten we die trein weer in gang als jullie zover zijn met RGS, zeker gezien de positieve ontwikkelingen bij het CBS. Wat is bijvoorbeeld status van de XAF op dit moment?

Altijd bereid e.e.a. toe te lichten.

Hoor graag van jullie.

Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.


Onderstaande punten zijn als afgehandeld of gearchiveerd beschouw:

 • Update 7-5-2021
  Na conversie is gebleken dat zo'n 30 codes, opgegeven als wijziging, geen wijziging zijn. 
  Verder zijn onderstaande RGS-codes specifiek als Wonen aangemerkt, maar zijn het volgens ons standaard RGS-codes:
  BVorDebTus (1101050) Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg)

  SBR/RGS 29-7-2021
  Is aangepast in RGS 3.4

  GBNED 23-12-2021
  Staat nog steeds in filter "Te vervallen bij geen gebruik van Wonen".

  BSchTusTov (1229000) Tussenrekeningen overig
  Beide codes zijn in gebruik bij RGS MKB.

  SBR/RGS 29-7-2021
  BSchTusTov, deze staat benoemd in de filter Basis en Uitgebr
  Afgehandeld


Op dit moment (25 januari 2021) zijn er nog de nodige vragen over de releasenotes van RGS-versie 3.3 (PDF). Deze releasenotes van RGS versie 3.3 zijn op dit moment erg aan de beperkte kant. Zeker gezien de ruim 700 nieuwe RGS codes en de meer dan 300 mutaties.
De vragen zijn gericht aan de voorztitters van de RGS-regiegroep, RGS-beheergroep en RGS-implementatiegroep via onderstaande mail:

 • In de release notes tel ik 305 mutaties; in de Excel sheet krijg ik 341 rijen als ik filter op kolom R (mutaties).
  Volgens mij is er ook geen filter op soort mutatie.
  Hoe kan ik eenvoudig de 305 mutaties automatisch filteren en ook op soort mutatie?
  Dan kan er ook achteraf een controle uitgevoerd worden. Vanuit compliancy/audit oogpunt niet onbelangrijk lijkt me.
  Wellicht een bepaalde handigheid in de Excel die ik effe niet zie.

  SBR/RGS 29=7-2021
  En 2 zijn te onderscheiden door de kolom “Andere wijz”. Hierin staat gemarkeerd welke
  zaken vallend onder – Sortering – Referentienummer – Omschrijving (verkort) – Omschrijving
  -D/C zijn aangepast. Deze aangepaste velden zijn dan “groen” gemarkeerd.
  Afgehandeld
     
 • Ik begreep vanuit de beheergroep dat er geen onderhoud wordt gepleegd op het Referentienummer dat op een aantal plaatsen niet in orde is.
  Ik zag echter wel 3 mutaties op het Referentienummer. Kon niet direct afleiden welke dat dan wel zijn.
  Wat is de reden om deze door te voeren en andere inconsistenties niet?

  SBR/RGS 29-7-2021
  Zie opmerking punt 1 en algemene opmerking aanvang document.
  Afgehandeld
    
 • “Op verzoek van de markt zijn onderdelen van de “Financiële vaste activa” en “Langlopende schulden” verder uitgebreid”, zo lees ik. 
  Is er een nadere onderbouwing van deze uitbreiding met praktijkvoorbeelden vanuit het grootboek (en de boekhouding) voor gebruikers. En wie heeft deze uitbreiding dan aangevraagd, met welk doel en voor welke doelgroep(en)?

  SBR/RGS 29-7-2021
  Oorspronkelijk is dit gevraagd door partijen als Caseware en Audition (Unit4) om hun SBR rapportages, met name Middelgroot, op een juiste wijze te kunnen opbouwen. Dit is voorgelegd aan de SBR RGS Beheergroep (brede dekking van publieke en private partijen) welke hiermee akkoord is gegaan.
  Afgehandeld (verder niet relevant voor RGS MKB)
    
 • Kan het zijn dat ik een toelichting mis in de release notes op een aantal kolommen in de Excel sheet “RGS 3.3 versus RGS 3.2”?
  Met name “Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …”.
  Of zie ik dat over het hoofd.
  Afgehandeld
   
Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug