Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

RGS uitleg en beheer | RGS MKB | RGS MKB boekingen [109] | RGS toepassingen

RGS in de boekhouding algemeen
RGS MKB in de boekhouding algemeen
RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie
RGS in de boekhouding soorten van boekingen
RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding
RGS en Vreemd vermogen boeken
RGS en Hypotheek in de boekhouding
RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken
RGS en Converteerbare lening boeken
RGS en Immateriële vaste activa in de boekhouding
RGS en Goodwill in de boekhouding
RGS en Software opnemen in de boekhouding
RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
RGS en Subsidies in de boekhouding
RGS en Voorzieningen in de boekhouding
RGS en Leningen u/g (uitgegeven geld) langlopend en kortlopend
RGS en Leningen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in de boekhouding
RGS en Rekening Courant (RC) aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding
RGS en Vaste activa en afschrijvingen met herwaardering en bijzondere waardevermindering
RGS en Kosten Groot onderhoud van Materiele vaste activa
RGS en Vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen
RGS en Herwaardering van activa
RGS en Dividend uitkeren aan aandeelhouders
RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
RGS en Wissels en Cheques boeken
RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding
RGS en BTW boeken in de boekhouding
RGS en BTW verlegd binnenland en buitenland
RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)
RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus volgens de statische- en dynamische methode
RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva
RGS en Voorafgaande journaalposten (VJP)
RGS en Vraagposten
RGS en vreemde valuta in de boekhouding
RGS en Autokosten in de boekhouding
RGS en Doorberekende en doorbelaste kosten in de boekhouding
RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding
RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding
Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS
RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding
RGS via de loon- en salarisadministratie
Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie
RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen
RGS en Tantièmes en gratificaties
RGS en de Personeelsvereniging boeken
RGS en Reiskostenvergoeding aan personeel
RGS en Pensioen en oudedagsvoorziening in de boekhouding
RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding
RGS en online betalingen
Online betalingen intro en online verkoop als basis
Online betalingen via een betaalplatform: basis uitwerking
Online betalingen via een betaalplatform: praktijk uitwerking
Online betalingen via een betaalplatform: Non-collecting betaalmethoden
Online betalingen via een betaalplatform: Refund
Online betalingen via PayPal en RGS
Online betalingen via AfterPay en RGS
Online betalingen als contante verkopen
RGS en de (onderhanden) projectadministratie
RGS casus onderhanden projecten
RGS-codes en onderhanden projecten
RGS en Onderhanden projecten als mutatie via netto omzet in de boekhouding
RGS en Onderhanden projecten als VJP en opbrengsten via netto omzet
RGS en Onderhanden projecten als mutatie met verliesvoorziening via netto omzet
RGS en Onderhanden projecten als VJP met verliesvoorziening via netto omzet
RGS en Saldo OHP onder vlottende activa of kortlopende schulden op de balans
Fiscale winst kleine ondernemingen o.b.v. gemiddeld winstpercentage
RGS handels-, productie- en logistieke administratie
RGS en Voorraad handelsgoederen met prijs- en voorraadverschillen
RGS en Voorraad grond- en hulpstoffen
RGS en Voorraad halffabrikaten
RGS en Voorraad gereed product
RGS en emballage in de boekhouding
RGS en Onderhanden werk
RGS en de Margeregeling in de boekhouding
RGS en herwaardering van voorraad
Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen
RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken
Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie
De gemengde goederenrekening in het grootboek
RGS en Fiscaal
RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen
RGS en Fiscale reserve, waaronder de egalisatiereserve
RGS en Vennootschapsbelasting (VPB) in de boekhouding
RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)
RGS en Belastinglatentie door fiscaal willekeurig afschrijven
RGS en Belastinglatentie door fiscale herinvesteringsreserve
RGS en Latente belastingvordering door fiscale verliesverrekening via carry forward
RGS en deelnemingen
RGS en Deelneming in een vennootschap
RGS en Waardering van deelnemingen
RGS en Deelneming op fiscale grondslagen (aankoop, dividend en verkoop)
RGS en Deelneming op commerciële grondslagen NVW (aankoop, dividend en verkoop)
RGS en Deelneming NVW: actuele waardeverandering deelneming en wettelijke reserve
RGS en Deelneming NVW: Herwaardering deelneming boeken
RGS en Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering
RGS en Intercompany transacties
RGS en Lening van holding aan werkmaatschappij boeken
RGS en Onderlinge leveringen via downstream en upstream sales
RGS en de verschillende bedrijfsvormen
RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen
RGS in relatie tot wet- en regelgeving voor ondernemingen
RGS en de Eenmanszaak - inclusief Zelfstandige zonder personeel (ZZP)
RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)
RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)
RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening
RGS en Stichtingen in de boekhouding
RGS en Verenigingen in de boekhouding
RGS en Vereniging van Eigenaren (VvE) in de boekhouding
RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding
RGS en Organisaties zonder winststreven (OZW) in de boekhouding
RGS en Fondsenwervende organisaties (FWO) in de boekhouding
RGS branchegericht
RGS Branchegericht algemeen
Bouwsector en RGS
Agrosector en RGS
Detailhandel en RGS
Woningcorporaties en RGS
Horeca en RGS
RGS toepassingen vervallen
Reserve assurantie eigen risico (vervallen sinds 2000)

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.