Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

RGS uitleg en beheer | RGS MKB implementatie | RGS in de boekhouding

RGS in de boekhouding algemeen
RGS in de boekhouding algemeen
RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie
RGS in de boekhouding soorten van boekingen
RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding
RGS en Vreemd vermogen boeken
RGS en Hypotheek in de boekhouding
RGS en Financiering met zakelijke en onderhandse lening boeken
RGS en Goodwill in de boekhouding
RGS en Software opnemen in de boekhouding
RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
RGS en Subsidies in de boekhouding
RGS en Leningen aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding
RGS en Rekening Courant (RC) aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding
RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding
RGS en Kosten Groot onderhoud van Materiele vaste activa
RGS en Vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen
RGS en Herwaardering van activa
RGS en Dividend uitkeren aan aandeelhouders
RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
RGS en Wissels en Cheques boeken
RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding
RGS en BTW boeken in de boekhouding
RGS en BTW verlegd binnenland en buitenland
RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)
RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus volgens de statische- en dynamische methode
RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva
RGS en Vraagposten
RGS en vreemde valuta in de boekhouding
RGS en Autokosten in de boekhouding
Doorberekende en doorbelaste kosten en RGS
RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding
RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding
Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS
RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding
RGS en online betalingen
Voorbeeld online verkoop als basis voor online betaling
Online betalingen via PayPal en RGS
Online betalingen via AfterPay en RGS
RGS via de loon- en salarisadministratie
Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie
RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen
RGS en de Personeelsvereniging boeken
RGS en Auto- en reiskostenvergoeding aan personeel
RGS en de werkkostenregeling in de boekhouding
RGS en deelnemingen
Waardering van deelnemingen
RGS en Deelneming in een vennootschap
RGS en de (onderhanden) projectadministratie
RGS casus onderhanden projecten
RGS handels-, productie- en logistieke administratie
RGS en Voorraad handelsgoederen met prijs- en voorraadverschillen
RGS en Voorraad grond- en hulpstoffen
RGS en Voorraad halffabrikaten
RGS en Voorraad gereed product
RGS en emballage in de boekhouding
RGS en Onderhanden werk
RGS en de Margeregeling in de boekhouding
RGS en herwaardering van voorraad
Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen
RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken
Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie
De gemengde goederenrekening in het grootboek
RGS en Fiscaal
RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen
RGS en Fiscale reserves, egalisatiereserve en voorzieningen
RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)
RGS en de verschillende bedrijfsvormen
RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen
RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)
RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)
RGS en Stichtingen in de boekhouding
RGS en Verenigingen in de boekhouding
RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding
RGS en Organisaties zonder winststreven (OZW) in de boekhouding
RGS en Fondsenwervende organisaties (FWO) in de boekhouding
RGS branchegericht
Bouwsector en ReferentieGrootboekSchema - RGS
Agrosector en ReferentieGrootboekSchema - RGS
Detailhandel en ReferentieGrootboekSchema - RGS
Woningcorporaties en ReferentieGrootboekSchema - RGS
Horeca en ReferentieGrootboekSchema - RGS
RGS toepassingen vervallen
Reserve assurantie eigen risico (vervallen sinds 2000)

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

ONDERHANDEN
Sinds eind 2022 is voor RGS MKB het RGS rekeningnummer opgenomen.
(Decimaal rekeningschema op basis van 5-cijfers).
Dit moet nog verwerkt worden in deze WIKI en is gepland voor 2023. 
Waar dit al heeft plaatsgevonden wordt de aanduiding "reknr" gebruikt.

 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.