Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

RGS uitleg en beheer | RGS MKB | RGS MKB boekingen [129] | RGS toepassingen

RGS in de boekhouding algemeen
RGS MKB in de boekhouding algemeen
Grootboek, decimaal rekeningschema en RGS MKB
RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie
RGS in de boekhouding soorten van boekingen
RGS en Aanloopkosten en oprichtingskosten in de boekhouding
RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding
RGS en Vreemd vermogen boeken
RGS en Hypotheek in de boekhouding
RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken
RGS en Factoring als debiteurenfinanciering in de boekhouding
RGS en Converteerbare lening boeken
RGS en Immateriële vaste activa in de boekhouding
RGS en Goodwill in de boekhouding
RGS en Software opnemen in de boekhouding
RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boeken
RGS en Subsidies in de boekhouding
RGS en Voorzieningen in de boekhouding
RGS en Leningen u/g (uitgegeven geld) boeken
RGS en Leningen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in de boekhouding
RGS en Rekening Courant (RC) met bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding
RGS en Vaste activa en afschrijvingen boeken met herwaardering en bijzondere waardevermindering
RGS en Kosten Groot onderhoud boeken van materiele vaste activa
RGS en Vastgoed voor eigen gebruik boeken en vastgoedbeleggingen
RGS en Herwaardering van activa boeken
RGS en Borg c.q. waarborgsommen in de boekhouding
RGS en Dividend uitkeren aan aandeelhouders boeken
RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
RGS en Wissels en Cheques boeken
RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding
RGS en Huurkoop in de boekhouding
RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus boeken
RGS en Incassokosten boeken met ook incassobureau en deurwaarder
RGS en overlopende activa en passiva boeken, oftewel transitorische posten
RGS en Voorafgaande journaalposten (VJP) boeken
RGS en Vraagposten boeken
RGS en vreemde valuta in de boekhouding
RGS en autokosten en overige transportmiddelen in de boekhouding
RGS en import met invoerrechten in de boekhouding
RGS en Verzekering/assurantie en Uitkering verzekering in de boekhouding
RGS en Doorberekende en doorbelaste kosten in de boekhouding
RGS en giften boeken
RGS en crowdfunding in de boekhouding
RGS en sponsoring boeken
RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding
RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding
RGS en Opbrengsten anders dan omzet in de boekhouding
Categoriale indeling winst- en verliesrekening en RGS
Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS
RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding
RGS en BTW in de boekhouding
RGS en BTW boeken in de boekhouding
RGS en BTW verlegd binnenland en buitenland boeken
RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)
RGS en bepalen van BTW-aftrek bij belaste en vrijgestelde omzet: pro rata
Wiki RGS en BTW teruggave bij gebruik van een privé auto
RGS en Kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW in de boekhouding
RGS via de loon- en salarisadministratie
Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie
RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen
RGS en Tantièmes en gratificaties
RGS en de Personeelsvereniging boeken
RGS en Reiskostenvergoeding aan personeel
RGS en Pensioen en oudedagsvoorziening in de boekhouding
RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding
RGS en online betalingen boeken
Online betalingen boeken intro en online verkoop als basis
Online betalingen boeken via een betaalplatform: basis uitwerking
Online betalingen via een betaalplatform boeken: praktijk uitwerking
Online betalingen via een betaalplatform boeken: Non-collecting betaalmethoden
Online betalingen via een betaalplatform: Refund
Online betalingen via PayPal en RGS boeken
Online betalingen via AfterPay en RGS boeken
Online betalingen als contante verkopen via RGS boeken
RGS en de (onderhanden) projectadministratie
RGS casus onderhanden projecten
RGS-codes en onderhanden projecten
RGS en Onderhanden projecten als mutatie via netto omzet in de boekhouding
RGS en Onderhanden projecten als VJP en opbrengsten via netto omzet
RGS en Onderhanden projecten als mutatie met verliesvoorziening via netto omzet
RGS en Onderhanden projecten als VJP met verliesvoorziening via netto omzet
RGS en Saldo OHP onder vlottende activa of kortlopende schulden op de balans
Fiscale winst kleine ondernemingen o.b.v. gemiddeld winstpercentage
RGS handels-, productie- en logistieke administratie
RGS en Voorraad handelsgoederen boeken met prijs- en voorraadverschillen
RGS en Emballage in de boekhouding
RGS en de Margeregeling voorraad in de boekhouding
RGS en Herwaardering van voorraad
RGS en Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen
RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken
RGS en Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie
RGS en de Gemengde goederenrekening in het grootboek
ERP en Voorraad grond- en hulpstoffen in de boekhouding
ERP en Voorraad halffabricaten in de boekhouding
ERP en Voorraad gereed product in de boekhouding
ERP en Onderhanden werk in de boekhouding
RGS en quasigoederen in de boekhouding
RGS en eigen cadeaukaarten in de boekhouding
RGS en cadeaukaarten uitgegeven door derden in de boekhouding
RGS en Verstrekken van zegels in de boekhouding
RGS en Verstrekken van waardebonnen en de boekhouding
RGS en Fiscaal
RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen
RGS en Fiscale reserve, waaronder de egalisatiereserve
RGS en Vennootschapsbelasting (VPB) in de boekhouding
RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)
RGS en Belastinglatentie door fiscaal willekeurig afschrijven
RGS en Belastinglatentie door fiscale herinvesteringsreserve
RGS en Latente belastingvordering door fiscale verliesverrekening via carry forward
RGS en deelnemingen
RGS en Deelneming in een vennootschap
RGS en Waardering van deelnemingen
RGS en Deelneming op fiscale grondslagen (aankoop, dividend en verkoop) in de boekhouding
RGS en Deelneming op commerciële grondslagen NVW (aankoop, dividend en verkoop)
RGS en Deelneming NVW: actuele waardeverandering deelneming en wettelijke reserve
RGS en Deelneming NVW: Herwaardering deelneming boeken
RGS en Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering in de boekhouding
RGS en Intercompany transacties
RGS en Lening van holding aan werkmaatschappij boeken
RGS en Onderlinge leveringen holding en werkmaatschappijen via downstream en upstream sales
RGS en de verschillende bedrijfsvormen
RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen
RGS in relatie tot wet- en regelgeving voor ondernemingen
RGS en de Eenmanszaak - inclusief Zelfstandige zonder personeel (ZZP)
RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)
RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)
RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening
RGS en Stichtingen in de boekhouding
RGS en Verenigingen in de boekhouding
RGS en Vereniging van Eigenaren (VvE) in de boekhouding
RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding
RGS en Organisaties zonder winststreven (OZW) in de boekhouding
RGS en Fondsenwervende organisaties (FWO) in de boekhouding
RGS branchegericht
RGS Branchegericht algemeen
Bouwsector en RGS
Agrosector en RGS
Detailhandel en RGS
Woningcorporaties en RGS
Horeca en RGS
RGS toepassingen vervallen
Reserve assurantie eigen risico (vervallen sinds 2000)

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.