Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Download gekozen MKB schema
Model MKB in CSV
Model MKB in PDF
Model MKB in Json

Implementatie RGS MKB
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 522 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
+ Branche
RUBRIEK 0
1000 Immateriële vaste activa BIva J J J J N.v.t.
1100 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
1110 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
1150 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaKouCae J N.v.t.
2000 Materiële vaste activa BMva J J J J N.v.t.
2150 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
2151 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
2155 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
2157 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
2250 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
2251 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
2255 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
2257 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
2300 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
2301 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
2305 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
4000 Financiële vaste activa BFva J J J N.v.t.
4435 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam D BFvaOvrHva J N.v.t.
4436 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
4500 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J J N.v.t.
4501 - Compensabele verliezen D BFvaLbvBll J J N.v.t.
4502 - Verrekenbare tijdelijke verschillen D BFvaLbvVtv J J N.v.t.
4700 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
4701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J J N.v.t.
5010 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
5011 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
5050 Agio BEivAgi J N.v.t.
5051 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
5100 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
5101 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
5150 Wettelijke reserves BEivWer J N.v.t.
5159 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
5161 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
5250 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
5251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J J N.v.t.
5255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
5350 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
5351 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
5370 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
5371 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
5400 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
5401 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
5403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
5500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
5501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKapOnd J J N.v.t.
5503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
5511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
5513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
5515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
5517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
5519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
5520 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
5521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa2Ond J N.v.t.
5523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
5531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
5533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
5535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
5537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
5539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
5540 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
5541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa3Ond J N.v.t.
5543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
5551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
5553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
5555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
5557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
5559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
5560 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
5561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa4Ond J N.v.t.
5563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
5571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
5573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
5575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
5577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
5579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
5580 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
5581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa5Ond J N.v.t.
5583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
5591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
5593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
5595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
5597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
5599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
5650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
5651 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
5653 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
5655 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
5750 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
5755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
8000 Langlopende schulden BLas J J J J N.v.t.
8150 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J J N.v.t.
8151 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J J J J N.v.t.
8155 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J J J J N.v.t.
8200 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J J N.v.t.
8201 - Hoofdsom hypotheken      C BLasSakHvl J J J J N.v.t.
8202 - Cumulatieve aflossingen hypotheken D BLasSakCla J J J J N.v.t.
8211 - Hoodsom leningen      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
8212 - Cumulatieve aflossingen leningen D BLasSakLca J J J J N.v.t.
8500 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) BLasStz J J J N.v.t.
8501 - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen      C BLasStzStz J J J N.v.t.
8505 - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen D BLasStzStc J J J N.v.t.
8700 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J J N.v.t.
8701 - Hoofdsom overige schulden      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
8702 - Cumulatieve aflossingen overige schulden D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
RUBRIEK 1
10000 Liquide middelen BLim J J J J N.v.t.
10100 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
10101 - Kas D BLimKasKas J J J J N.v.t.
10200 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
10201 - Rekening-courant bank D BSchSakRba BLimBanRba J J J J N.v.t.
10230 - Depositorekening D BLimBanDep J J J J N.v.t.
10250 - G-rekening D BLimBanGrb J J N.v.t.
10260 - Internetrekening D BLimBanInb J J J J N.v.t.
10270 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
10500 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
10510 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J J N.v.t.
10520 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J J N.v.t.
10530 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J J N.v.t.
10550 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J J N.v.t.
13000 Vorderingen BVor J J J J N.v.t.
13010 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
13011 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J J N.v.t.
13021 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
13025 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J J N.v.t.
13250 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J J N.v.t.
13251 - Terug te ontvangen pensioenpremies D BSchOvsStp BVorVpkTto J J J N.v.t.
13300 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J J N.v.t.
13301 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J J J J N.v.t.
13305 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
13307 - Terug te vorderen EU omzetbelasting D BSchBepEob BVorVbkEob J J J J N.v.t.
13310 - Terug te vorderen Loonheffing D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J N.v.t.
13315 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
13320 - Terug te vorderen Dividendbelasting D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
13325 - Ingehouden dividendbelasting PASSIEF D BVorVbkInd J N.v.t.
13330 - Terug te vorderen overige belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
13350 Latente belastingvorderingen (kortlopend) BVorLbv J J N.v.t.
13351 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J J N.v.t.
13354 - Te verrekenen met verliezen uit het verleden D BVorLbvCba J J N.v.t.
13358 - Te verrekenen met toekomstige verliezen D BVorLbvCfo J J N.v.t.
13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
13401 - Nog te verrichten stortingen op aandelen D BVorVaoNtv J N.v.t.
13700 Vorderingen op leden van de coöperatie BVorVlc J N.v.t.
13701 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
13702 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
13703 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
13705 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
13707 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
13800 Overige vorderingen BVorOvr J J J J N.v.t.
13825 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J J N.v.t.
13833 - Rekening-courant bestuurders D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J J N.v.t.
13839 - Rekening-courant aandeelhouders D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
13850 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J J N.v.t.
14000 Overlopende activa BVorOva J J J J N.v.t.
14101 - Vooruitbetaalde facturen D BVorOvaVof J J J N.v.t.
14105 - Vooruitbetaalde personeelskosten D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
14110 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
14115 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
14120 - Vooruitbetaalde verkoopkosten D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
14125 - Vooruitbetaalde autokosten D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
14130 - Vooruitbetaalde transportkosten D BSchOpaNtk BVorOvaVtr J J J N.v.t.
14135 - Vooruitbetaalde kantoorkosten D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
14145 - Vooruitbetaalde assurantiekosten D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
14150 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
14155 - Vooruitbetaalde administratiekosten D BSchOpaNad BVorOvaVoa J J J J N.v.t.
14165 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
14170 - Vooruitbetaalde rente D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
14305 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
14325 - Nog te ontvangen vergoedingen D BVorOvaNov J J J J N.v.t.
14335 - Te ontvangen rente D BSchOpaTbr BVorOvaTor J J J J N.v.t.
14340 - Overige overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
14500 Tussenrekeningen BVorTus J J J J N.v.t.
14510 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J J N.v.t.
14520 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J J N.v.t.
14550 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J J N.v.t.
16000 Kortlopende schulden BSch J J J J N.v.t.
16010 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J J N.v.t.
16011 - Handelscrediteuren nominaal      C BSchCreHac J J J J N.v.t.
16015 - Kostencrediteuren      C BSchCreKcr J J N.v.t.
16017 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J J N.v.t.
16018 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J J N.v.t.
16100 Salarisverwerking BSchSal J J J N.v.t.
16101 - Netto lonen      C BSchSalNet J J J N.v.t.
16105 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
16110 - Tantièmes      C BSchSalTan J J J N.v.t.
16115 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
16117 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
16120 - Reservering eindejaarsuitkering      C BSchSalReu J J J N.v.t.
16130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
16132 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
16135 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
16140 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
16200 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J J N.v.t.
16201 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J J N.v.t.
16203 - Te betalen EU omzetbelasting      C BVorVbkEob BSchBepEob J J J J N.v.t.
16205 - Omzetbelasting afdracht      C BSchBepBaf J J J J N.v.t.
16211 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
16221 - Te betalen Vennootschapsbelasting      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J J N.v.t.
16231 - Overige belastingen      C BSchBepOvb J J J J N.v.t.
16300 Schulden aan banken BSchSak J J J J N.v.t.
16301 - Rekening-courant bij kredietinstellingen      C BLimBanRba BSchSakRba J J J J N.v.t.
16350 Kortlopende financiële lease verplichtingen BSchFlk J J J J N.v.t.
16351 - Financiële lease verplichtingen      C BSchFlkFlk J J J J N.v.t.
16450 Uit te keren dividend aan houders van aandelen BSchDha J N.v.t.
16451 - Uit te keren dividend aan houders van aandelen      C BSchDhaDha J N.v.t.
16500 Overige schulden BSchOvs J J J J N.v.t.
16501 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J J N.v.t.
16511 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J N.v.t.
16523 - Te betalen pensioenpremies      C BVorVpkTto BSchOvsStp J J J N.v.t.
16525 - Overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J J N.v.t.
16800 Schulden aan leden van de coöperatie BSchSlc J N.v.t.
16801 - Schuld aan lid A van de coöperatie      C BVorVlcLi1 BSchSlcLi1 J N.v.t.
16802 - Schuld aan lid B van de coöperatie      C BVorVlcLi2 BSchSlcLi2 J N.v.t.
16803 - Schuld aan lid C van de coöperatie      C BVorVlcLi3 BSchSlcLi3 J N.v.t.
16804 - Schuld aan lid D van de coöperatie      C BVorVlcLi4 BSchSlcLi4 J N.v.t.
16805 - Schuld aan lid E van de coöperatie      C BVorVlcLi5 BSchSlcLi5 J N.v.t.
17000 Overlopende passiva BSchOpa J J J J N.v.t.
17110 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J J J J N.v.t.
17130 - Nog te betalen vergoedingen      C BSchOpaNve J J J J N.v.t.
17140 - Nog te betalen personeelskosten      C BVorOvaVop BSchOpaNpe J J J N.v.t.
17145 - Nog te betalen huisvestingskosten      C BVorOvaVoh BSchOpaNhv J J J N.v.t.
17150 - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten      C BVorOvaVem BSchOpaNee J J J N.v.t.
17155 - Nog te betalen verkoopkosten      C BVorOvaVov BSchOpaNvk J J J N.v.t.
17160 - Nog te betalen autokosten      C BVorOvaVak BSchOpaNak J J J N.v.t.
17162 - Nog te betalen transportkosten      C BVorOvaVtr BSchOpaNtk J J J N.v.t.
17165 - Nog te betalen kantoorkosten      C BVorOvaVok BSchOpaNkk J J J N.v.t.
17175 - Nog te betalen assurantiekosten      C BVorOvaVas BSchOpaNas J J J N.v.t.
17180 - Nog te betalen accountants- en advieskosten      C BVorOvaVae BSchOpaNaa J J N.v.t.
17182 - Nog te betalen administratiekosten      C BVorOvaVoa BSchOpaNad J J J J N.v.t.
17250 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J J N.v.t.
17290 - Overige overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J J N.v.t.
17310 - Nog te ontvangen facturen      C BSchOpaNto J J J J N.v.t.
17500 Tussenrekeningen BSchTus J J J J N.v.t.
17510 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt J J J J N.v.t.
17520 - Tussenrekeningen inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin J J J N.v.t.
17550 - Tussenrekeningen verkopen      C BVorTusTvk BSchTusTvk J J J N.v.t.
17590 - Tussenrekeningen overig (Vraagposten)      C BVorTusTov BSchTusTov J J J J N.v.t.
RUBRIEK 3
30000 Voorraden BVrd J J J J N.v.t.
30100 Handelsgoederen BVrdHan J J J J N.v.t.
30110 - Handelsgoederen, bruto D BVrdHanVoo J J J J N.v.t.
30120 - Handelsgoederen, marge-voorraden D BVrdHanMgr J J J J N.v.t.
30500 Voorraad grond- en hulpstoffen BVrdGeh J J J J N.v.t.
30510 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto D BVrdGehVoo J J J J N.v.t.
31500 Gereed product BVrdGep J J J J N.v.t.
31510 - Gereed product, bruto D BVrdGepVoo J J J J N.v.t.
34000 Vooruitbetalingen op voorraden BVrdVrv J J J J N.v.t.
34010 - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto D BVrdVrvVoo J J J J N.v.t.
RUBRIEK 4
40000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen WPer J J J N.v.t.
40100 Lonen en salarissen WPerLes J J J N.v.t.
40110 - Lonen D WPerLesLon J J J N.v.t.
40120 - Overwerk D WPerLesOwe J J J N.v.t.
40130 - Onregelmatigheidstoeslag D WPerLesOnr J J J N.v.t.
40140 - Vakantiebijslag D WPerLesVag J J J N.v.t.
40145 - Vakantiedagen D WPerLesVad J J J N.v.t.
40150 - Gratificaties D WPerLesGra J J J N.v.t.
40155 - Eindejaarsuitkering D WPerLesEuk J J J N.v.t.
40160 - Lonen in natura D WPerLesLin J J J N.v.t.
40210 - Loonkostenreductie      C WPerLesLoo J J J N.v.t.
40240 - Overige lonen en salarissen D WPerLesOlr J J J N.v.t.
40260 - Tantièmes en provisie D WPerLesTep J J J N.v.t.
40300 Sociale lasten WPerSol J J J N.v.t.
40310 - Premies sociale verzekeringen D WPerSolPsv J J J N.v.t.
40320 - Bijdrage ziektekostenverzekering D WPerSolBiz J J J N.v.t.
40340 - Overige sociale fondsen D WPerSolOsf J J J N.v.t.
40350 - Overige sociale lasten D WPerSolOss J J J N.v.t.
40400 Pensioenlasten WPerPen J J J N.v.t.
40405 - Pensioenpremies D WPerPenPen J J J N.v.t.
40500 Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen WPerOlu J J J N.v.t.
40501 - Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen D WPerOluOlp J J J N.v.t.
40700 Werkkostenregeling - detail WBedWkr J J J N.v.t.
40710 - Werkkosten vrije ruimte D WBedWkrWkf J J J N.v.t.
40730 - Werkkosten met nihilwaardering D WBedWkrWkn J J J N.v.t.
40740 - Werkkosten gericht vrijgesteld D WBedWkrWkg J J J N.v.t.
40760 - Werkkosten intermediair D WBedWkrWki J J J N.v.t.
40780 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon D WBedWkrWkv J J J N.v.t.
40800 Overige personeelsgerelateerde kosten WBedOvp J J J N.v.t.
40805 - Uitzendbedrijven D WBedOvpUit J J J N.v.t.
40815 - Ingehuurde ZZP-ers D WBedOvpZzp J J J N.v.t.
40840 - Wervingskosten D WBedOvpWer J J J N.v.t.
40845 - Opleidingskosten D WBedOvpOpk J J J N.v.t.
40855 - Werkkleding D WBedOvpWkv J J J N.v.t.
40860 - Maaltijden en consumpties personeel D WBedOvpMlv J J J N.v.t.
40865 - Personeeluitjes en -geschenken D WBedOvpPug J J J N.v.t.
40870 - Thuiswerkvergoeding D WBedOvpThv J J J N.v.t.
40872 - Werkplek thuis D WBedOvpWpt J J J N.v.t.
40875 - Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds belast D WBedOvpWbp J J J N.v.t.
40895 - (Overige) Vergoedingen personeel D WBedOvpOvb J J J N.v.t.
40920 - Arbodienst D WBedOvpAbd J J J N.v.t.
40930 - Ziekengeldverzekering D WBedOvpZie J J J N.v.t.
40935 - Ontvangen ziekengelden      C WBedOvpOzi J J J N.v.t.
40980 - Overige personeelskosten niet elders genoemd D WBedOvpOvp J J J N.v.t.
43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa WAfs J J J J N.v.t.
43101 - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D WAfsAivOek J N.v.t.
43200 Afschrijvingen op materiële vaste activa WAfsAmv J J J J N.v.t.
43220 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei J J J J N.v.t.
43230 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev J J J J N.v.t.
43240 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei J J J J N.v.t.
43600 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief WAfsRvm J J J J N.v.t.
43620 - Boekresultaat Machines en installaties      C WAfsRvmMei J J J J N.v.t.
43640 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen      C WAfsRvmTev J J J J N.v.t.
43645 - Boekresultaat Inventaris      C WAfsRvmBei J J J J N.v.t.