Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Download gekozen MKB schema
Model MKB in CSV
Model MKB in PDF
Model MKB in Json

Implementatie RGS MKB
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 672 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
+ Branche
RUBRIEK 0
1000 Immateriële vaste activa BIva J J J J N.v.t.
1100 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
1110 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
1150 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
1200 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J J J J N.v.t.
1210 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J J J J N.v.t.
1250 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J J J J N.v.t.
1270 - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
1400 Goodwill BIvaGoo J J J J N.v.t.
1401 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill D BIvaGooVvp J J J J N.v.t.
1405 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill      C BIvaGooCae J J J J N.v.t.
1900 Overige immateriële vaste activa BIvaOiv J J J J N.v.t.
1910 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa D BIvaOivVvp J J J J N.v.t.
1950 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa      C BIvaOivCae J J J J N.v.t.
1970 - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa D BIvaOivCuh J J N.v.t.
2000 Materiële vaste activa BMva J J J J N.v.t.
2010 Terreinen BMvaTer J J J J N.v.t.
2011 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen D BMvaTerVvp J J J J N.v.t.
2050 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J J J J N.v.t.
2051 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J J J J N.v.t.
2055 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J J J J N.v.t.
2057 - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
2100 Verbouwingen BMvaVer J J J J N.v.t.
2101 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
2105 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
2107 - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
2150 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
2151 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
2155 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
2157 - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
2200 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J N.v.t.
2201 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
2205 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
2207 - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
2250 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
2251 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
2255 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
2257 - Cumulatieve herwaarderingen inventaris D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
2300 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
2301 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
2305 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
2307 - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh J J N.v.t.
2400 Huurdersinvesteringen BMvaHuu J J J J N.v.t.
2401 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen D BMvaHuuVvp J J J J N.v.t.
2405 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen      C BMvaHuuCae J J J J N.v.t.
2407 - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen D BMvaHuuCuh J J N.v.t.
2550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa BMvaVmv J J J J N.v.t.
2551 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvVvp J J J J N.v.t.
4000 Financiële vaste activa BFva J J J N.v.t.
4400 Overige vorderingen (langlopend) BFvaOvr J J J N.v.t.
4405 - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
4406 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
4435 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) D BFvaOvrHva J N.v.t.
4436 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
4700 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
4701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J J N.v.t.
5010 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
5011 - Normale aandelen aandelenkapitaal      C BEivGokGea J N.v.t.
5050 Agio BEivAgi J N.v.t.
5051 - Agioreserve agio      C BEivAgiAgi J N.v.t.
5100 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
5101 - Herwaardering herwaarderingsreserves      C BEivHerHew J J N.v.t.
5150 Wettelijke reserves BEivWer J N.v.t.
5159 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
5161 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
5250 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
5251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J J N.v.t.
5255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
5300 Fiscale reserves BEivFir J J J J N.v.t.
5301 - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen      C BEivFirHer J J J J N.v.t.
5350 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
5351 - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
5370 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
5371 - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves      C BEivBerBer J N.v.t.
5400 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
5401 - Niet verdeelde winst onverdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
5403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
5500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
5501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKapOnd J J N.v.t.
5503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
5511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
5513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
5515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
5517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
5519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
5520 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
5521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa2Ond J N.v.t.
5523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
5531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
5533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
5535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
5537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
5539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
5540 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
5541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa3Ond J N.v.t.
5543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
5551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
5553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
5555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
5557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
5559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
5560 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
5561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa4Ond J N.v.t.
5563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
5571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
5573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
5575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
5577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
5579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
5580 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
5581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa5Ond J N.v.t.
5583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
5591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
5593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
5595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
5597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
5599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
5650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
5651 - Stichtingskapitaal eigen vermogen      C BEivSevSti J N.v.t.
5653 - Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivSevVnk J N.v.t.
5655 - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen      C BEivSevCoo J N.v.t.
5750 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
5755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB)      C BEivOkcKeg J N.v.t.
7000 Voorzieningen BVrz J J J J N.v.t.
8000 Langlopende schulden BLas J J J J N.v.t.
8150 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J J N.v.t.
8151 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)      C BLasFlvFlv J J J J N.v.t.
8155 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) D BLasFlvCla J J J J N.v.t.
8200 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J J N.v.t.
8201 - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J J J J N.v.t.
8202 - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J J J J N.v.t.
8211 - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
8212 - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J J N.v.t.
8500 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) BLasStz J J J N.v.t.
8501 - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)      C BLasStzStz J J J N.v.t.
8505 - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) D BLasStzStc J J J N.v.t.
8700 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J J N.v.t.
8701 - Hoofdsom overige schulden (langlopend)      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
8702 - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
RUBRIEK 1
10000 Liquide middelen BLim J J J J N.v.t.
10100 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
10101 - Kas kasmiddelen D BLimKasKas J J J J N.v.t.
10200 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
10201 - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRba BLimBanRba J J J J N.v.t.
10202 - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J J N.v.t.
10203 - Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J N.v.t.
10204 - Rekening-courant bank - Naam C - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbd BLimBanRbd J J J N.v.t.
10230 - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanDep J J J J N.v.t.
10250 - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanGrb J J N.v.t.
10260 - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanInb J J J J N.v.t.
10270 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
10500 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
10510 - Stortingen onderweg kruisposten D BLimKruSto J J J J N.v.t.
10520 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J J N.v.t.
10530 - PIN betalingen kruisposten D BLimKruPib J J J J N.v.t.
10550 - Creditcard afrekening kruisposten D BLimKruCra J J J J N.v.t.
13000 Vorderingen BVor J J J J N.v.t.
13010 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
13011 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J J N.v.t.
13021 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
13025 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J J N.v.t.
13200 Te vorderen subsidies BVorTsk J J J J N.v.t.
13201 - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies D BVorTskTos J J J J N.v.t.
13205 - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies D BVorTskTls J J J N.v.t.
13208 - Te vorderen overige subsidies te vorderen subsidies D BVorTskTvs J J J J N.v.t.
13250 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J J N.v.t.
13251 - Terug te ontvangen pensioenpremies vorderingen uit hoofde van pensioenen D BSchOvsStp BVorVpkTto J J J N.v.t.
13300 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J J N.v.t.
13301 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J J J J N.v.t.
13305 - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
13307 - Terug te vorderen EU omzetbelasting D BSchBepEob BVorVbkEob J J J J N.v.t.
13310 - Terug te vorderen Loonheffing vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J J N.v.t.
13315 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
13320 - Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
13325 - Ingehouden dividendbelasting PASSIEF D BVorVbkInd J N.v.t.
13330 - Terug te vorderen overige belastingen vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
13401 - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen D BVorVaoNtv J N.v.t.
13700 Vorderingen op leden van de coöperatie BVorVlc J N.v.t.
13701 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
13702 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
13703 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
13704 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
13705 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
13800 Overige vorderingen BVorOvr J J J J N.v.t.
13801 - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) D BVorOvrLvb J J N.v.t.
13810 - Waarborgsommen overige vorderingen D BVorOvrWbs J J J J N.v.t.
13825 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J J N.v.t.
13833 - Rekening-courant bestuurders overige vorderingen (kortlopend) D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J J N.v.t.
13839 - Rekening-courant aandeelhouders (kortlopend) D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
13850 - Overige vorderingen overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J J N.v.t.
13870 - Interne lening (kortlopend) D BVorOvrIln J J J N.v.t.
14000 Overlopende activa BVorOva J J J J N.v.t.
14101 - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa D BVorOvaVof J J J J N.v.t.
14105 - Vooruitbetaalde personeelskosten overlopende activa D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
14110 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten overlopende activa D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
14115 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten overlopende activa D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
14120 - Vooruitbetaalde verkoopkosten overlopende activa D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
14125 - Vooruitbetaalde autokosten overlopende activa D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
14130 - Vooruitbetaalde transportkosten overlopende activa D BSchOpaNtk BVorOvaVtr J J J N.v.t.
14135 - Vooruitbetaalde kantoorkosten overlopende activa D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
14145 - Vooruitbetaalde assurantiekosten overlopende activa D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
14150 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten overlopende activa D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
14155 - Vooruitbetaalde administratiekosten overlopende activa D BSchOpaNad BVorOvaVoa J J J J N.v.t.
14160 - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving overlopende activa D BSchOpaNkf BVorOvaVkf J N.v.t.
14165 - Vooruitbetaalde andere kosten overlopende activa D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
14170 - Vooruitbetaalde rente overlopende activa D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
14175 - Vooruitbetaalde erfpacht D BSchOpaErf BVorOvaErf J J J J N.v.t.
14305 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
14315 - Nog te ontvangen provisies overlopende activa D BVorOvaNtp J J J J N.v.t.
14325 - Nog te ontvangen vergoedingen overlopende activa D BVorOvaNov J J J J N.v.t.
14330 - Nog te ontvangen bijdragen overlopende activa D BVorOvaNob J N.v.t.
14335 - Te ontvangen rente overlopende activa D BSchOpaTbr BVorOvaTor J J J J N.v.t.
14340 - Overige overlopende activa overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
14345 - Nog te ontvangen servicekosten D BSchOpaNbs BVorOvaNos J J J N.v.t.
14500 Tussenrekeningen BVorTus J J J J N.v.t.
14510 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J J N.v.t.
14520 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J J N.v.t.
14550 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J J N.v.t.
16000 Kortlopende schulden BSch J J J J N.v.t.
16010 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J J N.v.t.
16011 - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BSchCreHac J J J J N.v.t.
16015 - Kostencrediteuren      C BSchCreKcr J J N.v.t.
16017 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J J N.v.t.
16018 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J J N.v.t.
16100 Salarisverwerking BSchSal J J J N.v.t.
16101 - Netto lonen overige schulden      C BSchSalNet J J J N.v.t.
16105 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
16110 - Tantièmes overige schulden      C BSchSalTan J J J N.v.t.
16115 - Te betalen vakantiegeld overige schulden      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
16117 - Reservering vakantiedagen overige schulden      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
16120 - Reservering eindejaarsuitkering      C BSchSalReu J J J N.v.t.
16130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
16132 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
16135 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
16140 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
16200 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J J N.v.t.
16201 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J J N.v.t.
16203 - Te betalen EU omzetbelasting      C BVorVbkEob BSchBepEob J J J J N.v.t.
16205 - Omzetbelasting afdracht      C BSchBepBaf J J J J N.v.t.
16230 - Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
16240 - Te betalen Vennootschapsbelasting      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J J N.v.t.
16245 - Overige belastingen      C BSchBepOvb J J J J N.v.t.
16300 Schulden aan banken BSchSak J J J J N.v.t.
16301 - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen      C BLimBanRba BSchSakRba J J J J N.v.t.
16302 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A - schulden aan kredietinstellingen      C BLimBanRbb BSchSakRbb J J J J N.v.t.
16303 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B - schulden aan kredietinstellingen      C BLimBanRbc BSchSakRbc J J J N.v.t.
16304 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam C - schulden aan kredietinstellingen      C BLimBanRbd BSchSakRbd J J J N.v.t.
16350 Kortlopende financiële lease verplichtingen BSchFlk J J J J N.v.t.
16351 - Financiële lease verplichtingen      C BSchFlkFlk J J J J N.v.t.
16450 Uit te keren dividend aan houders van aandelen BSchDha J N.v.t.
16451 - Uit te keren dividend aan houders van aandelen      C BSchDhaDha J N.v.t.
16500 Overige schulden BSchOvs J J J J N.v.t.
16501 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J J N.v.t.
16511 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J N.v.t.
16515 - Te betalen dividenduitkeringen overige schulden      C BSchOvsTbd J N.v.t.
16523 - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen      C BVorVpkTto BSchOvsStp J J J N.v.t.
16525 - Overige schulden overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J J N.v.t.
16701 - Onderhanden projecten (passiva) overige schulden      C BSchOppOpp J J J J N.v.t.
16750 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen BSchVob J J J J N.v.t.
16751 - Vooruitgezonden facturen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen      C BSchVobVgf J J J J N.v.t.
16752 - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen      C BSchVobVob J J J J N.v.t.
16800 Schulden aan leden van de coöperatie BSchSlc J N.v.t.
16801 - Schuld aan lid A van de coöperatie      C BVorVlcLi1 BSchSlcLi1 J N.v.t.
16802 - Schuld aan lid B van de coöperatie      C BVorVlcLi2 BSchSlcLi2 J N.v.t.
16803 - Schuld aan lid C van de coöperatie      C BVorVlcLi3 BSchSlcLi3 J N.v.t.
16804 - Schuld aan lid D van de coöperatie      C BVorVlcLi4 BSchSlcLi4 J N.v.t.
16805 - Schuld aan lid E van de coöperatie      C BVorVlcLi5 BSchSlcLi5 J N.v.t.
17000 Overlopende passiva BSchOpa J J J J N.v.t.
17110 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J J J J N.v.t.
17120 - Nog te betalen provisies overlopende passiva      C BSchOpaNpr J J J J N.v.t.
17125 - Nog te betalen huren overlopende passiva      C BSchOpaNbh J J J J N.v.t.
17130 - Nog te betalen vergoedingen overlopende passiva      C BSchOpaNve J J J J N.v.t.
17140 - Nog te betalen personeelskosten overlopende passiva      C BVorOvaVop BSchOpaNpe J J J N.v.t.
17145 - Nog te betalen huisvestingskosten overlopende passiva      C BVorOvaVoh BSchOpaNhv J J J N.v.t.
17150 - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten overlopende passiva      C BVorOvaVem BSchOpaNee J J J N.v.t.
17155 - Nog te betalen verkoopkosten overlopende passiva      C BVorOvaVov BSchOpaNvk J J J N.v.t.
17160 - Nog te betalen autokosten overlopende passiva      C BVorOvaVak BSchOpaNak J J J N.v.t.
17162 - Nog te betalen transportkosten overlopende passiva      C BVorOvaVtr BSchOpaNtk J J J N.v.t.
17165 - Nog te betalen kantoorkosten overlopende passiva      C BVorOvaVok BSchOpaNkk J J J N.v.t.
17175 - Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva      C BVorOvaVas BSchOpaNas J J J N.v.t.
17180 - Nog te betalen accountants- en advieskosten overlopende passiva      C BVorOvaVae BSchOpaNaa J J N.v.t.
17182 - Nog te betalen administratiekosten overlopende passiva      C BVorOvaVoa BSchOpaNad J J J J N.v.t.
17185 - Nog te betalen kosten fondsenwerving overlopende passiva      C BVorOvaVkf BSchOpaNkf J N.v.t.
17220 - Vooruitontvangen rente overlopende passiva      C BVorOvaVbr BSchOpaVor J J J J N.v.t.
17250 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J J N.v.t.
17290 - Overige overlopende passiva overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J J N.v.t.
17310 - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva      C BSchOpaNto J J J J N.v.t.
17500 Tussenrekeningen BSchTus J J J J N.v.t.
17510 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt J J J J N.v.t.
17520 - Tussenrekeningen inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin J J J N.v.t.
17550 - Tussenrekeningen verkopen      C BVorTusTvk BSchTusTvk J J J N.v.t.
17590 - Tussenrekeningen overig (Vraagposten)      C BVorTusTov BSchTusTov J J J J N.v.t.
RUBRIEK 3
30000 Voorraden BVrd J J J J N.v.t.
30100 Handelsgoederen BVrdHan J J J J N.v.t.
30110 - Handelsgoederen, bruto handelsgoederen D BVrdHanVoo J J J J N.v.t.
30120 - Handelsgoederen, marge-voorraden D BVrdHanMgr J J J J N.v.t.
30500 Voorraad grond- en hulpstoffen BVrdGeh J J J J N.v.t.
30510 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen D BVrdGehVoo J J J J N.v.t.