Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Micro Netto omzet opgenomen en niet de Bruto marge zoals bij Klein

Plaatsingsdatum 18-11-2021
Berichtdatum 18 november 2021

Waarom wordt in de winst-en-verliesrekening van een micro-rechtspersoon de “Netto-Omzet” opgenomen (in plaats van deze post zoals bij de kleine rechtspersonen samen te trekken tot “Bruto marge"?


Mail aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).
(Zie ook verderop het antwoord van de RJ)

Onderwerp: Betreft hoofdstuk M1.2 in uw bundel RJK (microrechtspersonen)
Datum 1 december 2021

In relatie tot het initiatief RGS MKB en de afstemming met de SBR jaarrekening heb ik tevens informatie over microrechtspersonen doorgenomen in uw uitgave “Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen”.
Onder M1.2 “Presentatie en toelichting” geeft u voor de W&V-rekening van microrechtspersonen de volgende indeling:
- Netto-omzet;
- Overige bedrijfsopdrachten;
- Lonen;
- Kosten van grond- en hulpstoffen;
- Afschrijvingen en waardeverminderingen;
- Overige bedrijfskosten;
- Belastingen;
- Resultaat na belastingen.

Wat me opvalt is dat in de SBR Jaarrekening microrechtspersonen de post "Andere baten" op het zelfde niveau als "Netto-omzet" en "Overige bedrijfsopbrengsten" staat vermeld.
En In de jaarrekening volgens SBR staat de post "Andere lasten" op het zelfde niveau als "Overige bedrijfskosten".
Kunt u aangeven waarom in uw richtlijnen hiermee afgeweken wordt van de jaarrekening conform SBR?

Verder is de vraag hoe “Kostprijs van de omzet” opgenomen wordt in uw model voor microrechtspersonen?
Al dan niet via de “Bruto-marge”.
Dat kom ik bij de specificatie voor microrechtspersonen niet tegen.

Mocht een en ander niet duidelijk dan geef ik graag een toelichting.

Alvast bedankt voor uw reactie c.q. antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Gerard Bottemanne.

Reactie RJ, d.d. 23 december 2021

De uitgebreide reactie van de RJ luidt als volgt:

De vraag waarom in de winst-en-verliesrekening van een micro-rechtspersoon de “Netto-Omzet” wordt opgenomen (in plaats van deze post zoals bij de kleine rechtspersonen samen te trekken tot “Bruto marge”), kan ik eigenlijk heel kort beantwoorden met:  

"In de RJ-bundel met Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen zijn de (wettelijk voorgeschreven) minimumeisen voor de inrichtingsjaarrekening van de micro- en kleine rechtspersoon opgenomen en de wetgever schrijft in dit geval in artikel 2:395a lid 5 BW voor dat de netto-omzet moet worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening".

Artikel 2:395a lid 5 BW luidt namelijk als volgt:
“Van de ingevolge afdeling 4 voorgeschreven opgaven behoeft geen andere te worden gedaan dan voorgeschreven in de artikelen:
• 377 lid 1 onder a met uitzondering van vermelding van de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening,
• 377 lid 3 onder a, d en e,
• 377 lid 3 onder g met uitzondering van de vermelding van overige externe kosten,
• 377 lid 3 onder h en i waarbij de posten worden samengetrokken tot een post en 377 lid 3 onder j.”

Als dat toegepast wordt op artikel 2:377 BW dan ziet dat er als volgt uit:
 
1. Op de winst- en verliesrekening worden afzonderlijk opgenomen:a. de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening, de belastingen daarover en het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen;
b. de overige belastingen;
c. het resultaat na belastingen.
2. De baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening worden hetzij overeenkomstig lid 3, hetzij overeenkomstig lid 4 gesplitst.
3. Afzonderlijk worden opgenomen:
a. de netto-omzet;
b. de toe- of afneming van de voorraad gereed produkt en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatum;
c. de geactiveerde produktie ten behoeve van het eigen bedrijf;
d. de overige bedrijfsopbrengsten;
e. de lonen;
f. de sociale lasten met afzonderlijke vermelding van de pensioenlasten;
g. de kosten van grond- en hulpstoffen en de overige externe kosten;
h. de afschrijvingen en de waardeverminderingen ten laste van de immateriële en de materiële vaste activa, gesplitst naar die groepen activa;
i. waardeverminderingen van vlottende activa, voor zover zij de bij de rechtspersoon gebruikelijke waardeverminderingen overtreffen;
j. de overige bedrijfskosten;
k. het resultaat uit deelnemingen;
l. opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren;
m. de overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
n. de wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren;
o. de rentelasten en soortgelijke kosten.

Hetgeen derhalve resulteert in de winst-en-verliesrekening zoals opgenomen in RJk M1.205:

In de winst-en-verliesrekening neemt een microrechtspersoon in ieder geval de volgende posten op:
• netto-omzet;
• overige bedrijfsopbrengsten;
• lonen;
• kosten van grond- en hulpstoffen;
• afschrijvingen en waardeverminderingen;
• overige bedrijfskosten;
• belastingen; en
• resultaat na belastingen.”.

Een en ander volgens de keuze van de wetgever (in Den Haag).

=== einde reactie ===

Zie ook Wiki RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon) (onderdeel "Jaarrekening") voor een nadere specificatie.
  
Dit punt wordt als afgehandeld.beschouwd.
Afgehandeld
  

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug