Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Relatie RGS en Winstaangifte IB

Plaatsingsdatum 28-06-2023
Berichtdatum 28 juni 2023

Relatie RGS en Winstaangifte IB
Op 26 juni 2023 is de relatie tussen RGS en de Winstaangifte IB opgeleverd in de vorm van een rapportage.
Dit heeft tevens geleid tot enkele vragen en opmerkingen over deze relatie aan de Belastingdienst.

Inhoudelijke vragen en opmerkingen over posten op de IB-aangifte zijn verwoord in een Word document.

Op 28 juni 2023 is bovenstaand Word document gezonden aan de Belastingdienst. Aangevuld met de volgende vragen (met name in relatie tot de Nederlandse Taxonomie (NT) en de Winstaangifte IB:

 1. In de NT is ruimte voor documentatie en verwijzing naar bronnen
  Waarom is daar niet optimaal gebruik van gemaakt door de Belastingdienst?
  Neem even als voorbeeld het IB element “Bijzondere waardevermindering van vlottende activa”.
  Daar staat:
  Bij documentatie:
  GSP:IHZ-VPB ID:520478]De bijzondere waardeverminderingen op fiscale grondslagen van de vlottende activa welke betrekking hebben op dit boekjaar.
  Bij verwijzingen:
  Belastingdienst Gegevensspecificatie
  Paragraph 520478
  Section IHZ-VPB

  Qua documentatie wordt feitelijk alleen de naam herhaald. Niet meer en niet minder. Geen uitleg, voorbeeld of wat dan ook.
  Volgens mij zeker gewenst door de markt, zeker als die informatie vaker ontsloten wordt.

  Er wordt verwezen naar Paragraph 520478 en Section IHZ-VPB. Waar kan ik dat terugvinden op internet?
  En waarom is er geen URL opgenomen naar de bron.

  Deze summiere documentatie en verwijzing geldt voor het gros van de IB elementen.

  Reactie Belastingdienst (31-10-2023):
  "Met ingang van NT17 zijn al de definities en toelichtingsteksten uit de GSP (GegevensSpecificatiedocument) opgenomen als documentationlabels en commentaryguidance in de taxonomie.
  Dat is een stapje vooruit; maar het is nog steeds geen URL.
  Die GSP-nummers zijn wel terug te vinden: het gaat om de GegevensSpecificatiedocumenten die te downloaden zijn van OSWO/ODB. 

  Zie o.a. paragraaf 2.2 op sbr-nl.nl in de releasenotes
  De GSP documenten zijn onderdeel van de productoverzichten welke worden gepubliceerd via het 'Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB)' portaal van de Belastingdienst: https://odb.belastingdienst.nl/ .
  Ik zal doorgeven dat echte online informatie heel handig zou zijn, in plaats van pdfs".

  Reactie GBNED (31-10-2023):
  Bovenstaand wordt door de Belastingdienst verwezen naar het portaal OSWO/ODB (Ondersteuning software ontwikkelaars). Dat portaal is alleen toegankelijk voor softwareleveranciers en anderen die daar ingeschreven zijn. Ons inziens zou betreffende documentatie in duidelijk leesbare vorm algemeen toegankelijk moeten zijn met tevens een link vanuit de eerder genoemde NT.
  Dit punt staat nog open.
    
 2. Gebruik niveau 5 RGS voor privé ontrekkingen en stortingen
  Jullie verwijzen naar niveau 5 RGS voor uitsplitsing privé onttrekkingen AWA lees ik.
  Waar staat dat in de RGS Taxonomie over 2021 en 2022?
  Ik hoor het graag.
  Sinds RGS 3.5 is privé onttrekkingen, op nadrukkelijk verzoek van RGS MKB, opgenomen op RGS niveau 4.
  Juist om te zorgen dat het MKB met RGS alleen op niveau 4 uit de voeten kan om e.e.a. simpel en werkbaar te houden. En toch met voldoende details.
  Waarom blijft de Belastingdienst dan met niveau 5 werken?

  Hoe kan het dat de RGS beheergroep zegt dat RGS niveau 5 niet wordt gebruikt voor de IB-aangifte en de Belastingdienst zelf, die ook deel uitmaakt van die zelfde beheergroep, wel (zie hieronder). 

  Antwoord René Otten RGS beheergroep (27-1-2023):
  “Door de Belastingdienst is een controle uitgevoerd op de RGS 3.5 bèta taxonomie. Hieruit kwamen nagenoeg geen bevindingen. Alle bevindingen zijn verwerkt in de definitieve versie.

  De taxonomieën van de belastingdienst maken overigens in het geheel geen gebruik van niveau 5. Gezien de relatie die RGS MKB heeft met de Belastingdienst staat het haar vrij de rapportage over deze controle bij de Belastingdienst op te vragen”.

  Antwoord Jeroen van Hulten, programma manager Belastingdienst (20-6-2023):
  "Niveau 4/5 in aangiftes
  De RGS-taxonomie bevat zowel koppelingen naar niveau 4 en 5, ook voor de aangiftes IB en VpB.
  Voor IB-winst is er een voorbeeld te geven dat niveau 5 benodigd is: bijv binnen prive-onttrekkingen (de AWA-module accepteert niveau 4, maar stelt dan binnen de module een vervolgvraag om uit te splitsen).
  In de RGS-taxonomie zijn veel voorbeelden te zien van koppelingen op niveau 5. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat niveau 5 verplicht is om een aangifte te vullen. Het kan namelijk ook zijn dat dezelfde SBR-definitie ook gekoppeld is op niveau 4, en dat dit voldoende is. De koppelingen niveau 5 is bedoeld voor situaties waarin ondernemers boeken op niveau 5. Dan worden alle onderliggende niveau 5-posten geaggregeerd voor de SBR-definitie.".

  Reactie Belastingdienst (31-10-2023):
  "Je geeft aan dat de Belastingdienst iets ander zegt dan de RGS-beheergroep. Dat kan inderdaad niet kloppen. Daarom is het zo prettig dat er een formele taxonomie is, waarin vastgelegd is welke relaties er liggen; die is dan ook leidend.
  Laten we eventuele tegenstrijdige uitspraken, die uit de beste bedoelingen zijn gedaan, maar gewoon vergeten. Nogmaals: de specificatie (en dus de taxonomie) is leidend.

  Om een juiste aangifte volgens de belastingwetgeving te doen is het voor ondernemers (logischerwijs) noodzakelijk om prive-onttrekkingen te registreren, en hier rekening mee te houden bij het doen van een juiste aangifte. Dat was ook al zo voordat SBR en RGS bestonden. Met de komst van SBR is daar een labeltje voor gekomen.
  De Belastingdienst bepaalt niet of prive-onttrekkingen op niveau 4 of niveau 5 moet staan; dat wordt gedaan door de betreffende RGS-werkgroep. Wij kijken ieder jaar wel mee, en zullen aan de bel trekken als wij punten detecteren die niet kloppen.
  Je geeft aan dat priveonttrekkingen nu op niveau 4 is gedefinieerd. Voor de Belastingdienst is dat om het even; als de intermediairs en ondernemers er maar goed mee kunnen werken. En natuurlijk moet de taxonomie hierop aangepast zijn door de betreffende RGS-werkgroep.

  Wat de Belastingdienst betreft mogen RGS-codes op alle gespecificeerde niveaus (1 t/m 5) gebruikt worden (want in sommige gevallen zijn er meerdere niveaus nodig om uitsplitsingen logisch en overzichtelijk te kunnen maken). Wij geloven niet dat RGS makkelijker wordt door 1 niveau minder te gaan gebruiken.
  RGS wordt wel makkelijker als softwareleveranciers de filters goed implementeren en goede functionaliteit aanbieden aan gebruikers; dat kunnen zowel de meegeleverde filters van RGS zijn, maar ook het RGS-MKB-filter dat jullie hebben ontwikkeld".

  Reactie GBNED (31-10-2023):
  Bovenstaand wordt door de Belastingdienst gesproken van een formele taxonomie. Hoewel gesproken wordt van formeel is er geen enkele formele beoordeling en goedkeuring van deze RGS taxonnomie. Ook de Belastingdienst wil geen beoordeling afgeven aangaande de juistheid en volledigheid van betreffende taxonomie in relatie tot in elk geval de winstaangifte IB en VPB. Zij verwijst alleen naar de betreffende RGS-werkgroep. Welke werkgroep dat is wordt niet genoemd.
  Gezien eerder genoemde bevindingen lijkt het ons verstandig dat de Belastingdienst haar verantwoordelijkheid neemt in relatie tot beoordeling van deze formele taxonomie. Op dezelfde wijze zoals het CBS dat doet voor de productie jaarstatistiek
  Dit punt staat derhalve nog open.

 3. Belastingdienst initiatieven AWA en Fiscale rekenregels
  De Belastingdienst kent al een ruim aantal jaren de initiatieven AWA (Automatische winstaangifte voor ZZP) en Fiscale rekenregels. Aan de Belastingdienst is gevraagd naar alle documentatie rondom AWA en het initiatief Fiscale rekenregels. Dit om na te gaan of dat kan bijdragen aan RGS MKB.

  Reactie Jeroen van Hulten, programma manager Belastingdienst (20-6-2023) n.a.v. eerdere vragen:
  "AWA maakt gebruik van de RGS-codes die direct of indirect (via aggregatie) noodzakelijk zijn voor (het financiele deel van) een juiste IB-Winstaangifte. Er kan zeker gesteld worden dat dit een subset is van RGS; alle rapportages die samengesteld kunnen worden op basis van RGS maken gebruik van subsets.
  Het gebruik van de AWA-module vraagt geen aangepast gebruik van RGS-codes. De relatie van de RGS-codes naar de IB-Winstdefinities zijn te vinden in de RGS-taxonomie, en softwareontwikkelaars ontvangen documentatie voor het implementeren van de AWA-module in hun eigen software".

  Tot heden (31-10-2023) is nog geen documentatie ontvangen van beide initiatieven.  

 4. Nederlandse Taxonomie (NT) en Belastingdienst
  In de Nederlandse taxonomie (NT) zijn bij de diverse jaarrekeningen ook labels aanwezig in Engels, Duits en Frans.
  Waarom ontbreken die labels bij de IB?
  Ook van belang voor RGS MKB.

  Reactie Belastingdienst (31-10-2023):
  "Belastingwetgeving is sterk nationaal, en gebaseerd op Nederlandstalige Nederlandse wetgeving. Een vertaling maken hoeft niet veel moeite te kosten, maar een vertaling maken die juridisch sluitend is kost veel geld. En ook de Belastingdienst moet hierin keuzes maken. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als er een niet-officiele "opensource" vertaling zou komen. Dankzij de extensibility van XBRL kunnen partijen dit dan makkelijk toevoegen aan hun software".
  Wordt als afgehandeld beschouwd.  
       

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug