Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Bedrijfswaarde

Contante waarde van toekomstige gechatte kasstromen van een acfief. Hierbij wordt rekening gehouden met een van toepassing zijnde disconteringsvoet (rentevoet gebaseerd op de actuele marktrente). Dit is inclusief de eventuele contacte waarde van de kasstromen die verkregen worden bij het afstoten van een actief.

WIKI's over [ Bedrijfswaarde ]
RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boeken

Als voorbeelden van Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom noemen we: 1) Vervoersvergunningen, 2) Octrooi en patenten (beide hebben dezelfde betekenis, zijnde het alleenrecht op een uitvinding), 3)  Melk- en mestquota, 4) Teeltrechten en 5) Auteursrechten.

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.