Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Diverse baten en lasten

Onder buitengewone baten (opbrengsten) en lasten (kosten) worden de opbrengsten en kosten verstaan die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening afkomstig zijn.  Denk aan incidentele baten of lasten door de verkoop van een actief, zoals een machine die voor eigen gebruik diende. Sinds het boekjaar van 2016 is het niet meer toegestaan buitengewone baten en lasten apart op te nemen in de jaarrekening (artikel BW 2: 377).  

Voor de jaarrekening betekent dit dat de afzonderlijke posten "buitengewoon resultaat" en "belastingen buitengewoon resultaat" niet meer voorkomen. Er is alleen nog sprake van:
- bedrijfsresultaat
- belastingen
- resultaat na belastingen.