Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Vlottende activa

Volgens  worden op de balans onderscheiden vaste activa en vlottende activa.
Vlottende activa zijn activa (bezittingen) op de balans met een looptijd korter dan 1 jaar. Onder vlottende activa vallen bijvoorbeeld debiteuren (openstaande posten) en direct (of op korte termijn) opvraagbare liquide middelen, zoals banktegoeden. 

Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3) zegt het volgende "Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen, en, voor zover zij niet onder de vorderingen zijn vermeld, de overlopende activa."
 
Binnen RGS is vlottende activa onderverdeeld naar de volgende groepen van rekeningen:
  • Effecten; bijvoorbeeld aandelen (niet zijnde deelnemingen en eigen aandelen) en obligaties;
  • Liquide middelen; oftewel geldmiddelen, zoals een kas- en banksaldo;
  • Vorderingen; met name debiteuren.
  • Voorraden. Veelal handelsgoederen. Ook onderhanden werk wordt gerekend tot de voorraad.
  • Onderhanden projecten.

Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2
(lid 2) Vlottende activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, indien deze op de balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De waardering geschiedt tegen een andere lagere waarde, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend, te weten: .
"De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon".