Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS Based

RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema


rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (Nog niet actief)
BV (Nog niet actief)

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 151 ]

Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code Branche
RUBRIEK 0
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill D BIvaGooVvp N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill      C BIvaGooCae N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae N.v.t.
202030 - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen D BMvaBegCuh N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties D BMvaMeiVvp N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties      C BMvaMeiCae N.v.t.
210030 - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties D BMvaMeiCuh N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae N.v.t.
213030 - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae N.v.t.
214030 - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris D BMvaBeiVvp N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris      C BMvaBeiCae N.v.t.
215030 - Cumulatieve herwaarderingen inventaris D BMvaBeiCuh N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKapOnd N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirFor N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirHer N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirOfr N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla N.v.t.
805030 - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden (langlopend)      C BLasOlsOsl N.v.t.
806135 - Aflossingen D BLasOlsAfl N.v.t.
RUBRIEK 1
1001010 - Kas kasmiddelen D BLimKasKas N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanRba N.v.t.
1002050 - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanInb N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg kruisposten D BLimKruSto N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepBtw BVorVbkTvo N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk N.v.t.
1104010 - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa D BVorOvaVof N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa D BVorOvaNtf N.v.t.
1106000 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BSchCreHac N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvo BSchBepBtw N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen      C BSchSakRba N.v.t.
1209150 - Overige schulden overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten overlopende passiva      C BVorOvaVan BSchOpaNtb N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo N.v.t.
RUBRIEK 3
3001010 - Handelsgoederen, bruto handelsgoederen D BVrdHanVoo N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen D BVrdGehVoo N.v.t.
3101010 - Onderhanden werk, bruto onderhanden werk D BVrdOweVoo N.v.t.
3501020 - Gefactureerde termijnen      C BProOnpGet N.v.t.
3501040 - Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten onderhanden projecten in opdracht van derden      C BProOnpOpo N.v.t.
RUBRIEK 4
4101070 - Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa D WAfsAivGoo N.v.t.
4102010 - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen D WAfsAmvBeg N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev N.v.t.
4102080 - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen D WAfsAmvObe N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei N.v.t.
4106010 - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmBeg N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmMei N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmTev N.v.t.
4106080 - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmObe N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmBei N.v.t.
4201230 - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten D WBedHuiDvg N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten huisvestingskosten D WBedHuiOhv N.v.t.
4202030 - Huur inventaris exploitatie- en machinekosten D WBedEemHui N.v.t.
4202040 - Kleine aanschaffingen inventaris exploitatie- en machinekosten D WBedEemKai N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten exploitatie- en machinekosten D WBedEemGsk N.v.t.
4202060 - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten D WBedEemDvi N.v.t.
4202140 - Onderhoud machines en installaties exploitatie- en machinekosten D WBedEemOme N.v.t.
4202150 - Brandstof machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemBrm N.v.t.
4202160 - Kleine aanschaffingen machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemKam N.v.t.
4202170 - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemDvm N.v.t.
4202220 - Overige kosten machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemOkm N.v.t.
4202225 - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten D WBedEemWdi N.v.t.
4202260 - Assurantiepremie machines en inventaris D WBedEemAme N.v.t.
4203060 - Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRep N.v.t.
4203170 - Afboeking dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkAdd N.v.t.
4203200 - Websitekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkWeb N.v.t.
4203220 - Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkOvr N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's autokosten D WBedAutBra N.v.t.
4204020 - Reparatie en onderhoud auto's autokosten D WBedAutRoa N.v.t.
4204030 - Assurantiepremie auto's autokosten D WBedAutAsa N.v.t.
4204070 - Privé-gebruik auto's autokosten      C WBedAutPga N.v.t.
4204110 - Boetes en bekeuringen autokosten D WBedAutBeb N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's autokosten D WBedAutPar N.v.t.
4204200 - Overige autokosten autokosten D WBedAutOak N.v.t.
4204990 - Doorberekende autokosten autokosten      C WBedAutDau N.v.t.
4206010 - Kantoorbenodigdheden kantoorkosten D WBedKanKan N.v.t.
4206030 - Telefoonkosten kantoorkosten D WBedKanTef N.v.t.
4206040 - Privé-gebruik telefoon kantoorkosten      C WBedKanPrt N.v.t.
4206060 - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris kantoorkosten D WBedKanKak N.v.t.
4206070 - Contributies en abonnementen kantoorkosten D WBedKanCea N.v.t.
4206130 - Overige administratieve belastingen kantoorkosten D WBedKanOba N.v.t.
4206150 - Overige kantoorkosten kantoorkosten D WBedKanOka N.v.t.
4206990 - Doorberekende kantoorkosten kantoorkosten      C WBedKanDka N.v.t.
4207060 - Overige organisatiekosten organisatiekosten D WBedOrgOok N.v.t.
4208010 - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering assurantiekosten D WBedAssBea N.v.t.
4209060 - Notariskosten accountants- en advieskosten D WBedAeaNot N.v.t.
4210070 - Betalingsverschillen administratieve lasten D WBedAdlBet N.v.t.
4210080 - Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen administratieve lasten D WBedAdlBev N.v.t.
4210100 - Niet-verrekenbare BTW op kosten administratieve lasten D WBedAdlNbo N.v.t.
4210110 - BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten      C WBedAdlBtk N.v.t.
4210120 - Overige administratieve lasten administratieve lasten D WBedAdlOad N.v.t.
4210990 - Doorberekende administratieve lasten administratieve lasten      C WBedAdlDal N.v.t.
4215010 - Algemene kosten andere kosten D WBedAlkOal N.v.t.
RUBRIEK 7
7001010 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen D WKprKvgKvg N.v.t.
7003010 - Kosten van uitbesteed werk D WKprKuwKuw N.v.t.
7003020 - Andere externe kosten D WKprKuwAek N.v.t.
7005010 - Inkoopwaarde handelsgoederen D WKprInhInh N.v.t.
7008010 - Betalingskorting debiteuren D WKprBtkBed N.v.t.
7008020 - Betalingskortingen op inkopen inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprBtkBec N.v.t.
7010010 - Mutatie omzetvorderingen inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprMuoMuo N.v.t.
RUBRIEK 8
8001010 - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief      C WOmzNopOlh N.v.t.
8001020 - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief      C WOmzNopOlv N.v.t.
8001030 - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNopOlo N.v.t.
8001040 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen      C WOmzNopOpg N.v.t.
8001080 - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU      C WOmzNopOli N.v.t.
8002010 - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief      C WOmzNohOlh N.v.t.
8002020 - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief      C WOmzNohOlv N.v.t.
8002030 - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNohOlo N.v.t.
8002050 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen      C WOmzNohOpg N.v.t.
8002090 - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU      C WOmzNohOli N.v.t.
8003010 - 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief      C WOmzNodOdh N.v.t.
8003020 - 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief      C WOmzNodOdl N.v.t.
8003030 - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNodOdo N.v.t.
8003040 - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten      C WOmzNodOpd N.v.t.
8003080 - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU      C WOmzNodOdi N.v.t.
8004010 - Overige netto-omzet waarvan licenties overige netto-omzet      C WOmzNooNdl N.v.t.
8004020 - Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet      C WOmzNooNdy N.v.t.
8004030 - Opbrengsten uit dividenden overige netto-omzet      C WOmzNooNdd N.v.t.
8004040 - Opbrengsten uit overige bronnen overige netto-omzet      C WOmzNooNdo N.v.t.
8004050 - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek overige netto-omzet      C WOmzNooNon N.v.t.
8004060 - Opbrengsten uit rente overige netto-omzet      C WOmzNooOur N.v.t.
8004070 - Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd overige netto-omzet      C WOmzNooOnw N.v.t.
8004080 - Omzet (nog te factureren)      C WOmzNooNtf N.v.t.
8213010 - Overige opbrengsten niet elders genoemd baten uit overige activiteiten      C WOvbOvoOvo N.v.t.
8402020 - Rentebaten bankrekeningen rentebaten en soortgelijke opbrengsten      C WFbeRlmObr N.v.t.
8402110 - Rente liquide middelen rentebaten en soortgelijke opbrengsten      C WFbeOrlRkb WFbeRlmRlm N.v.t.
8403010 - Rentebaten belastingen rentebaten en soortgelijke opbrengsten      C WFbeOrlRlb WFbeRlmRbb N.v.t.
8403030 - Kwijtscheldingswinst      C WFbeRlmKsw N.v.t.
8404030 - Rentelasten onderhandse leningen D WFbeRlsRol N.v.t.
8404040 - Rentelasten hypethecaire leningen D WFbeRlsRhl N.v.t.
8404060 - Rentelasten financieringen D WFbeRlsRef N.v.t.
8406050 - Rente en kosten bank D WFbeRlmRlm WFbeOrlRkb N.v.t.
8406090 - Overige rentelasten rentelasten en soortgelijke kosten D WFbeRlmAre WFbeOrlOrl N.v.t.
RUBRIEK 9
9101005 - Latente belastingen belastingen over de winst of het verlies D WBelBgrLab N.v.t.
9101010 - Belastingen uit huidig boekjaar belastingen over de winst of het verlies D WBelBgrBgr N.v.t.
9101020 - Belastingen uit voorgaande boekjaren belastingen over de winst of het verlies D WBelBgrBuv N.v.t.
9101025 - Waardevermindering van latente belastingvorderingen D WBelBgrWlb N.v.t.
9101030 - Overige belastingen belastingen over de winst of het verlies D WBelBgrOvb N.v.t.
9104010 - Mutatie fiscale oudedagsreserve belastingen over de winst of het verlies      C WMfoBelMfo N.v.t.
9999010 - Netto resultaat na belastingen      C WNerNewNew N.v.t.