Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 349 ] RGS codes
Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code ZZP EZ BV Branche
RUBRIEK 0
101010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
101020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
102010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J N.v.t.
102020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J N.v.t.
102030 - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill D BIvaGooVvp J J J N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill      C BIvaGooCae J J J N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J J J N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J J J N.v.t.
202030 - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen D BMvaBegCuh J N.v.t.
203010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen D BMvaVerVvp J J J N.v.t.
203020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen      C BMvaVerCae J J J N.v.t.
203030 - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen D BMvaVerCuh J N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J N.v.t.
210030 - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties D BMvaMeiCuh J N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J N.v.t.
213030 - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh J N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J N.v.t.
214030 - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris D BMvaBeiVvp J J J N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris      C BMvaBeiCae J J J N.v.t.
215030 - Cumulatieve herwaarderingen inventaris D BMvaBeiCuh J N.v.t.
301010 - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen D BFvaDigNev J N.v.t.
302020 - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen D BFvaDioNev J N.v.t.
303010 - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen D BFvaAndKpr J N.v.t.
308010 - Compensabele verliezen D BFvaLbvBll J N.v.t.
308020 - Verrekenbare tijdelijke verschillen D BFvaLbvVtv J N.v.t.
309009 - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J J N.v.t.
309020 - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J N.v.t.
309025 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) D BFvaOvrHva J N.v.t.
320010 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J N.v.t.
501010 - Normale aandelen aandelenkapitaal      C BEivGokGea J N.v.t.
502010 - Agioreserve agio      C BEivAgiAgi J N.v.t.
503010 - Herwaardering herwaarderingsreserves      C BEivHerHew J N.v.t.
504050 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
504060 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
506001 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J N.v.t.
506010 - Niet verdeelde winst onverdeelde winst      C BEivOreOvw J N.v.t.
506020 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKapOnd J J N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
509110 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa2Ond J N.v.t.
509130 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
509140 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
509210 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa3Ond J N.v.t.
509230 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
509240 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
509310 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa4Ond J N.v.t.
509330 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
509340 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
509410 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa5Ond J N.v.t.
509430 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
509440 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirFor J J N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirHer J J N.v.t.
510050 - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB)      C BEivOkcKeg J N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirOfr J J N.v.t.
702010 - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen      C BVrzVvbVlb J N.v.t.
703010 - Voorziening voor groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J N.v.t.
704010 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J N.v.t.
704120 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)      C BLasFlvFlv J J J N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) D BLasFlvCla J J J N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J J J N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J J J N.v.t.
805030 - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden (langlopend)      C BLasOlsOsl J J J N.v.t.
806135 - Aflossingen D BLasOlsAfl J J J N.v.t.
RUBRIEK 1
1001010 - Kas kasmiddelen D BLimKasKas J J J N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanRba J J J N.v.t.
1002030 - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanDep J J J N.v.t.
1002050 - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanInb J J J N.v.t.
1002060 - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanGrb J N.v.t.
1002070 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg kruisposten D BLimKruSto J J J N.v.t.
1003015 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J N.v.t.
1003020 - PIN betalingen kruisposten D BLimKruPib J J J N.v.t.
1003030 - Creditcard afrekening kruisposten D BLimKruCra J J J N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J N.v.t.
1101030 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J N.v.t.
1102020 - Terug te vorderen Loonheffing vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepLhe BVorVbkTvl J N.v.t.
1102030 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepVpb BVorVbkTvv J N.v.t.
1102040 - Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
1102050 - Ingehouden dividendbelasting D BVorVbkInd J N.v.t.
1103040 - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies D BVorTskTos J J N.v.t.
1103050 - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies D BVorTskTls J J N.v.t.
1103060 - Te vorderen overige subsidies te vorderen subsidies D BVorTskTvs J J N.v.t.
1103100 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 D BSchSagSg1 BVorVogVr1 J N.v.t.
1103110 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 D BSchSaoSo1 BVorVovVr1 J N.v.t.
1103120 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) D BSchSapSp1 BVorVopVr1 J N.v.t.
1103130 - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen D BVorVaoNtv J N.v.t.
1103140 - Rekening-courant bestuurders overige vorderingen (kortlopend) D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J N.v.t.
1103143 - Rekening-courant aandeelhouders (kortlopend) D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
1103170 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J N.v.t.
1103171 - Te verrekenen met verliezen uit het verleden latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvCba J N.v.t.
1103172 - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvCfo J N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa D BVorOvaNtf J J J N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten overlopende activa D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J N.v.t.
1105300 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J N.v.t.
1105800 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J N.v.t.
1106000 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov J J J N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BSchCreHac J J J N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J N.v.t.
1203060 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J N.v.t.
1204010 - Netto lonen overige schulden      C BSchSalNet J J N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J N.v.t.
1204030 - Tantièmes overige schulden      C BSchSalTan J J N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld overige schulden      C BSchSalTvg J J N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen overige schulden      C BSchSalTbv J J N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J N.v.t.
1207010 - Te betalen Vennootschapsbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J N.v.t.
1209010 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J J N.v.t.
1209020 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen      C BSchSakRba J J J N.v.t.
1209070 - Te betalen dividenduitkeringen overige schulden      C BSchOvsTbd J J N.v.t.
1209100 - Terugbetaling subsidies overige schulden      C BSchOvsSuv J J N.v.t.
1209110 - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen      C BSchOvsStp J J N.v.t.
1209150 - Overige schulden overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J N.v.t.
1210010 - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva      C BSchOpaNto J J J N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten overlopende passiva      C BVorOvaVan BSchOpaNtb J J J N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J N.v.t.
1220500 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt J J J N.v.t.
1222000 - Tussenrekeningen inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin J J N.v.t.
1227000 - Tussenrekeningen verkopen      C BVorTusTvk BSchTusTvk J J N.v.t.
1229000 - Tussenrekeningen overig      C BVorTusTov BSchTusTov J J J N.v.t.
RUBRIEK 3
3001010 - Handelsgoederen, bruto handelsgoederen D BVrdHanVoo J J J N.v.t.
3001020 - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen handelsgoederen      C BVrdHanVic J J N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen D BVrdGehVoo J J J N.v.t.
3101010 - Onderhanden werk, bruto onderhanden werk D BVrdOweVoo J J J N.v.t.
3501010 - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten onderhanden projecten in opdracht van derden D BProOnpGkn J J J N.v.t.
3501020 - Gefactureerde termijnen      C BProOnpGet J J J N.v.t.
RUBRIEK 4
4001040 - Lonen en salarissen D WPerLesLon J J N.v.t.
4001070 - Vakantiebijslag lonen en salarissen D WPerLesVag J J N.v.t.
4001080 - Vakantiedagen lonen en salarissen D WPerLesVad J J N.v.t.
4001100 - Lonen in natura lonen en salarissen D WPerLesLin J J N.v.t.
4001120 - Loonkostenreductie lonen en salarissen      C WPerLesLoo J J N.v.t.
4001160 - Overige lonen en salarissen lonen en salarissen D WPerLesOlr J J N.v.t.
4001170 - Loonkostensubsidie (LIV) lonen en salarissen      C WPerLesLks J J N.v.t.
4001990 - Doorberekende Lonen en salarissen lonen en salarissen      C WPerLesDle J J N.v.t.
4002010 - Premies sociale verzekeringen sociale lasten D WPerSolPsv J J N.v.t.
4002020 - Bijdrage ziektekostenverzekering sociale lasten D WPerSolBiz J J N.v.t.
4002040 - Overige sociale fondsen sociale lasten D WPerSolOsf J J N.v.t.
4002050 - Overige sociale lasten sociale lasten D WPerSolOss J J N.v.t.
4003010 - Pensioenpremies pensioenlasten D WPerPenPen J J N.v.t.
4004000 - Werkkosten vrije ruimte overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkf J J N.v.t.
4005000 - Werkkosten met nihilwaardering overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkn J J N.v.t.
4006000 - Werkkosten gericht vrijgesteld overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkg J J N.v.t.
4007000 - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkc J J N.v.t.
4008000 - Werkkosten intermediair overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWki J J N.v.t.
4009000 - Werkkosten belast loon overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkb J J N.v.t.
4010000 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWkv J J N.v.t.
4011000 - Werkkosten overig overige personeelsgerelateerde kosten D WBedWkrWko J J N.v.t.
4012010 - Uitzendkrachten overige personeelskosten D WBedOvpUik J J N.v.t.
4012040 - Ingehuurde ZZP-ers overige personeelskosten D WBedOvpZzp J J N.v.t.
4012070 - Wervingskosten overige personeelskosten D WBedOvpWer J J N.v.t.
4012080 - Arbodienst overige personeelskosten D WBedOvpAbd J J N.v.t.
4012100 - Ziekengeldverzekering overige personeelskosten D WBedOvpZie J J N.v.t.
4012110 - Ontvangen ziekengelden overige personeelskosten      C WBedOvpOzi J J N.v.t.
4012190 - Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten D WBedOvpOvp J J N.v.t.
4101020 - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling afschrijvingen op immateriële vaste activa D WAfsAivKoe J J J N.v.t.
4101070 - Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa D WAfsAivGoo J J J N.v.t.
4102010 - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen D WAfsAmvBeg J J J N.v.t.
4102020 - Afschrijvingen Verbouwingen D WAfsAmvVeb J J J N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei J J J N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev J J J N.v.t.
4102080 - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen D WAfsAmvObe J J J N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei J J J N.v.t.
4106010 - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmBeg J J J N.v.t.
4106020 - Boekresultaat Verbouwingen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmVeb J J J N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmMei J J J N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmTev J J J N.v.t.
4106080 - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmObe J J J N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmBei J J J N.v.t.
4201040 - Betaalde huur huisvestingskosten D WBedHuiBeh J J J N.v.t.
4201060 - Huurwaarde woongedeelte huisvestingskosten      C WBedHuiHuw J J N.v.t.
4201080 - Onderhoud gebouwen huisvestingskosten D WBedHuiOng J J J N.v.t.
4201090 - Schoonmaakkosten huisvestingskosten D WBedHuiSch J J J N.v.t.
4201100 - Servicekosten huisvestingskosten D WBedHuiSer J J J N.v.t.
4201105 - Gas,water en elektra D WBedHuiGwe J J J N.v.t.
4201150 - Privé-gebruik energie huisvestingskosten      C WBedHuiPre J J N.v.t.
4201160 - Assurantiepremies onroerende zaak huisvestingskosten D WBedHuiAoz J J J N.v.t.
4201170 - Onroerende zaakbelasting huisvestingskosten D WBedHuiOnz J J J N.v.t.
4201180 - Milieuheffingen en zuiveringsleges huisvestingskosten D WBedHuiMez J J J N.v.t.
4201190 - Overige belastingen inzake huisvesting huisvestingskosten D WBedHuiObh J J J N.v.t.
4201230 - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten D WBedHuiDvg J N.v.t.
4201240 - Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten      C WBedHuiVgb J N.v.t.
4201250 - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten D WBedHuiDkg J N.v.t.
4201260 - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten      C WBedHuiVkg J N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten huisvestingskosten D WBedHuiOhv J J J N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten exploitatie- en machinekosten D WBedEemGsk J J J N.v.t.
4202120 - Operational leasing machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemOlm J J N.v.t.
4202140 - Onderhoud machines en installaties exploitatie- en machinekosten D WBedEemOme J J J N.v.t.
4202160 - Kleine aanschaffingen machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemKam J J N.v.t.
4202170 - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemDvm J J N.v.t.
4202180 - Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten      C WBedEemVgo J J N.v.t.
4202190 - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten D WBedEemDkm J J N.v.t.
4202200 - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten      C WBedEemVkm J J N.v.t.
4202280 - Overige exploitatie- en machinekosten D WBedEemOee J J J N.v.t.
4203010 - Reclame- en advertentiekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRea J J J N.v.t.
4203020 - Kosten sponsoring verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkKos J J N.v.t.
4203040 - Relatiegeschenken verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRel J J N.v.t.
4203060 - Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRep J J J N.v.t.
4203070 - Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRev J J J N.v.t.
4203090 - Vrachtkosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkVrk J J N.v.t.
4203100 - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkInc J J N.v.t.
4203110 - Kilometervergoeding zakelijke reizen verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkKmz J J J N.v.t.
4203170 - Afboeking dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkAdd J J J N.v.t.
4203180 - Dotatie garantievoorziening verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkDog J N.v.t.
4203190 - Vrijval garantievoorziening verkoop gerelateerde kosten      C WBedVkkVgv J N.v.t.
4203200 - Websitekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkWeb J J J N.v.t.
4203220 - Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkOvr J J J N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's autokosten D WBedAutBra J J J N.v.t.
4204020 - Reparatie en onderhoud auto's autokosten D WBedAutRoa J J J N.v.t.
4204030 - Assurantiepremie auto's autokosten D WBedAutAsa J J J N.v.t.
4204040 - Motorrijtuigenbelasting auto's autokosten D WBedAutMot J J J N.v.t.
4204050 - Operational leasing auto's autokosten D WBedAutOpa J J J N.v.t.
4204060 - Bijdrage werknemers leaseregeling autokosten      C WBedAutBwl J J N.v.t.
4204070 - Privé-gebruik auto's autokosten      C WBedAutPga J J J N.v.t.
4204080 - BTW op privé-gebruik auto's autokosten D WBedAutBop J J J N.v.t.
4204100 - Kilometervergoeding autokosten D WBedAutKil J J N.v.t.
4204110 - Boetes en bekeuringen autokosten D WBedAutBeb J J N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's autokosten D WBedAutPar J J J N.v.t.
4204200 - Overige autokosten autokosten D WBedAutOak J J J N.v.t.
4206010 - Kantoorbenodigdheden kantoorkosten D WBedKanKan J J J N.v.t.
4206020 - Porti kantoorkosten D WBedKanPor J J J N.v.t.
4206030 - Telefoonkosten kantoorkosten D WBedKanTef J J J N.v.t.
4206040 - Privé-gebruik telefoon kantoorkosten      C WBedKanPrt J J J N.v.t.
4206050 - Drukwerk kantoorkosten D WBedKanDru J J J N.v.t.
4206060 - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris kantoorkosten D WBedKanKak J J J N.v.t.
4206070 - Contributies en abonnementen kantoorkosten D WBedKanCea J J J N.v.t.
4206080 - Vakliteratuur kantoorkosten D WBedKanVak J J J N.v.t.
4206090 - Boekhouding kantoorkosten D WBedKanBoe J J J N.v.t.
4206110 - Kosten automatisering kantoorkosten D WBedKanKoa J J J N.v.t.
4206150 - Overige kantoorkosten kantoorkosten D WBedKanOka J J J N.v.t.
4207030 - Onderzoek en ontwikkeling organisatiekosten D WBedOrgOeo J J J N.v.t.
4207995 - Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer D WBedOrgWrc J N.v.t.
4208010 - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering assurantiekosten D WBedAssBea J J J N.v.t.
4208020 - Overige assurantiepremies assurantiekosten D WBedAssOva J J J N.v.t.
4209005 - Accountants- en advieskosten D WBedAeaAea J J N.v.t.
4209070 - Advocaat en juridisch advies accountants- en advieskosten D WBedAeaAej J J N.v.t.
4210020 - Overige belastingen administratieve lasten D WBedAdlOvb J J J N.v.t.
4210030 - Kasverschillen administratieve lasten D WBedAdlKav J J J N.v.t.
4210040 - Bankkosten administratieve lasten D WBedAdlBan J J J N.v.t.
4210060 - Boekingsverschillen administratieve lasten D WBedAdlBov J J J N.v.t.
4210070 - Betalingsverschillen administratieve lasten D WBedAdlBet J J J N.v.t.
4210080 - Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen administratieve lasten D WBedAdlBev J J J N.v.t.
4210090 - Naheffing omzetbelasting administratieve lasten D WBedAdlNao J J N.v.t.
4210110 - BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten      C WBedAdlBtk J J N.v.t.
4210120 - Overige administratieve lasten administratieve lasten D WBedAdlOad J J J N.v.t.
4215010 - Algemene kosten andere kosten D WBedAlkOal J J J N.v.t.
RUBRIEK 7
7001010 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen D WKprKvgKvg J J J N.v.t.
7001020 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland kosten van grond- en hulpstoffen D WKprKvgKgi J J N.v.t.
7002010 - Kosten van personeel kosten van personeel D WKprKvpKvp J J N.v.t.
7003010 - Kosten van uitbesteed werk D WKprKuwKuw J J N.v.t.
7003020 - Andere externe kosten D WKprKuwAek J J N.v.t.
7005010 - Inkoopwaarde handelsgoederen D WKprInhInh J J J N.v.t.
7005020 - Voorraadverschillen handelsgoederen D WKprInhVrv J J N.v.t.
7005030 - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen D WKprInhPrv J J N.v.t.
7006010 - Inkoopwaarde productiegoederen D WKprInpInp J J N.v.t.
7006020 - Voorraadverschillen productiegoederen D WKprInpVrv J J N.v.t.
7006030 - Prijsverschillen inkoop productiegoederen D WKprInpPrv J J N.v.t.
7007010 - Inkoopkortingen en bonussen inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprLebLeb J J N.v.t.
7008010 - Betalingskorting debiteuren D WKprBtkBed J J J N.v.t.
7008020 - Betalingskortingen op inkopen inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprBtkBec J J J N.v.t.
7011010 - Voorraadmutatie inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprVomVom J J J N.v.t.
7012010 - Privé-gebruik goederen inkoopwaarde handels- en productiegoederen      C WKprPrgPrg J J J N.v.t.
RUBRIEK 8
8001010 - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief      C WOmzNopOlh J J J N.v.t.
8001020 - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief      C WOmzNopOlv J J J N.v.t.
8001030 - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNopOlo J J J N.v.t.
8001040 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen      C WOmzNopOpg J J J N.v.t.
8001050 - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast      C WOmzNopOlg J J N.v.t.
8001060 - 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd      C WOmzNopOll J J N.v.t.
8001070 - 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)      C WOmzNopOln J J J N.v.t.
8001080 - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU      C WOmzNopOli J J J N.v.t.
8001090 - 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU      C WOmzNopOla J J J N.v.t.
8001100 - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU      C WOmzNopOlu J J N.v.t.
8001110 - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU      C WOmzNopOle J J N.v.t.
8002010 - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief      C WOmzNohOlh J J J N.v.t.
8002020 - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief      C WOmzNohOlv J J J N.v.t.
8002030 - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNohOlo J J J N.v.t.
8002035 - Margeinkopen D WOmzNohMai J J J N.v.t.
8002040 - Margeverkopen      C WOmzNohOmr J J J N.v.t.
8002050 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen      C WOmzNohOpg J J J N.v.t.
8002060 - 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast      C WOmzNohOlg J J N.v.t.
8002070 - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd      C WOmzNohOll J J J N.v.t.
8002080 - 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer)      C WOmzNohOln J J J N.v.t.
8002090 - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU      C WOmzNohOli J J J N.v.t.
8002100 - 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU      C WOmzNohOla J J J N.v.t.