Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE)

RGS MKB rapportages > Rapport


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  BALANS
 
  Activa (bezittingen)
 
  Bankrekeningen
 
  Lopende rekening(en)
BLimBanRba 10201 Bankrekening J J J J N.v.t.
BLimBanRbb 10202 Bankrekening B J J J J N.v.t.
BLimBanRbc 10203 Bankrekening C J J J N.v.t.
  Spaarrekening(en)
BLimBanDep 10230 Depositorekening J J J J N.v.t.
  Kruisposten
BLimKru 10500 Kruisposten J J J J N.v.t.
  Totaal bankrekeningen
 
  Te ontvangen ledenbijdragen
BVorDeb 13010 Vorderingen op handelsdebiteuren J J J J N.v.t.
  Te ontvangen subsidies
BVorTsk 13200 Te vorderen subsidies J J J J N.v.t.
  Vooruitbetaalde kosten
 
  Beheerskosten
BVorOvaVoa 14155 Vooruitbetaalde administratiekosten J+ J+ J J N.v.t.
  Verzekeringspremies
BVorOvaVas 14145 Vooruitbetaalde assurantiekosten J J J N.v.t.
  Overig
BVorOvr 13800 Overige vorderingen J J J J N.v.t.
BVorOva 14000 Overlopende activa J J J J N.v.t.
min  BVorOvaVas 14145 Vooruitbetaalde assurantiekosten J J J N.v.t.
min  BVorOvaVoa 14155 Vooruitbetaalde administratiekosten J+ J+ J J N.v.t.
BVorTus 14500 Tussenrekeningen J J J J N.v.t.
  Totaal vooruitbetaalde kosten
 
  Totaal activa
 
  Passiva (eigen en vreemd vermogen)
 
  Eigen vermogen (verenigingskapitaal)
 
  Algemene reserve
BEivSevVnk 5653 Verenigingskapitaal J N.v.t.
  Reserve groot onderhoud
BEivBer 5370 Bestemmingsreserves J N.v.t.
  Resultaat van het boekjaar (exploitatieresultaat)
BEivOreRvh 5403 Resultaat van het boekjaar J J J J N.v.t.
  Totaal eigen vermogen
 
  Vreemd vermogen
 
  Crediteuren
BSchCre 16010 Schulden aan leveranciers en handelskredieten J J J J N.v.t.
  Vooruitontvangen ledenbijdragen
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Nog te betalen
 
  Beheerskosten
BSchOpaNad 17182 Nog te betalen administratiekosten J+ J J J N.v.t.
  Verzekeringspremies
BSchOpaNas 17175 Nog te betalen assurantiekosten J J J N.v.t.
  Overig
BSchOvs 16500 Overige schulden J J J J N.v.t.
BSchOpa 17000 Overlopende passiva J J J J N.v.t.
min  BSchOpaNas 17175 Nog te betalen assurantiekosten J J J N.v.t.
min  BSchOpaNad 17182 Nog te betalen administratiekosten J+ J J J N.v.t.
BSchTus 17500 Tussenrekeningen J J J J N.v.t.
  Totaal nog te betalen
 
  Totaal vreemd vermogen
 
  Totaal passiva
 
  EXPLOITATIEREKENING
 
  Inkomsten
 
  Ledenbijdragen
WOvbSgbBvl 82305 Bijdragen van leden J N.v.t.
WLbe 82800 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) J N.v.t.
  Rente opbrengsten
WFbeRlm 84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten J J J J N.v.t.
  Subsidie opbrengsten
WOvbSgbBso 82325 Baten van subsidies van overheden J N.v.t.
  Overige inkomsten
WOvb 82000 Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
min  WOvbSgbBvl 82305 Bijdragen van leden J N.v.t.
min  WOvbSgbBso 82325 Baten van subsidies van overheden J N.v.t.
  Totaal inkomsten
 
  Kosten
 
  Reservering groot onderhoud
WBedHuiDvg 45175 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen J+ J+ N.v.t.
WBedHuiVgb 45176 Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen J+ J+ N.v.t.
WBedHuiDkg 45180 Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen J J N.v.t.
WBedHuiVkg 45181 Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen J J N.v.t.
  Onderhoud gemeenschappelijke delen
 
  Onderhoud gebouwen
WBedHuiOng 45125 Onderhoud gebouwen J+ J J J N.v.t.
  Onderhoud terreinen
WBedHuiOnt 45120 Onderhoud terreinen J+ J J J N.v.t.
  Schoonmaakkosten
WBedHuiSch 45130 Schoonmaakkosten J J J J N.v.t.
  Servicekosten
WBedHuiSer 45132 Servicekosten J J J J N.v.t.
  Overige kosten
WBedHuiOhv 45185 Overige huisvestingskosten J J J J N.v.t.
  Totaal onderhoud gemeenschappelijke delen
 
  Verenigingskosten
 
  Administratie en beheer
WBedKanBoe 46140 Boekhouding J J J J N.v.t.
WBedAeaAea 46351 Accountants- en advieskosten J J J J N.v.t.
WBedAeaAdv 46370 Overige advieskosten J J J N.v.t.
WBedAdlOad 46455 Overige administratieve lasten J J J J N.v.t.
WKprTvlKba 74050 Kosten van beheer en administratie J N.v.t.
WAkf 75200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
  Onkostenvergoeding bestuur
WPerLesSld 40250 Bezoldiging bestuurders J J N.v.t.
  Totaal verenigingskosten
 
  Juridische kosten
WBedAeaNot 46360 Notariskosten J J N.v.t.
WBedAeaAej 46365 Advocaat en juridisch advies J J J J N.v.t.
  Verzekeringen
 
  Assurantiepremies
WBedHuiAoz 45150 Assurantiepremies onroerende zaak J J J J N.v.t.
WBedAssOva 46305 Overige assurantiepremies J J J J N.v.t.
  Ontvangen schade uitkeringen
WBedAssSco 46315 Schadevergoedingen ontvangen J J J J N.v.t.
  Schadevergoedingen betaald
WBedAssScb 46310 Schadevergoedingen betaald J J J J N.v.t.
  Totaal verzekeringen
 
  Heffingen
WBedHuiOnz 45155 Onroerende zaakbelasting J J J J N.v.t.
WBedHuiMez 45160 Milieuheffingen en zuiveringsleges J J J J N.v.t.
WBedHuiObh 45165 Overige belastingen inzake huisvesting J J J J N.v.t.
WBedAdlHef 46401 Heffingen administratieve lasten J J J J N.v.t.
WBedAdlOvb 46405 Overige belastingen J J J J N.v.t.
  Energiekosten (gemeenschappelijke ruimtes)
 
  Gas
WBedHuiGas 45145 Energiekosten gas J J J J N.v.t.
  Water
WBedHuiWat 45147 Energiekosten water J J J J N.v.t.
  Elektra
WBedHuiElk 45142 Energiekosten elektra J J J J N.v.t.
WBedHuiTrg 45143 Teruglevering elektra J J J J N.v.t.
  Overig
WBedHuiGwe 45140 Gas water en elektra (algemeen) J J J J N.v.t.
  Totaal energiekosten
 
  Totaal kosten
 
  Exploitatieresultaat
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht