Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS via de loon- en salarisadministratie

RGS en Tantièmes en gratificaties

Tantièmes is een deel van de winst als vergoeding voor bestuurders die afhangt van de mate van presteren door betreffende bestuurders.
Een gratificatie is een niet vooraf afgesproken beloning aan medewerkers voor een buitengewone inspanning.
Tantièmes en gratificaties worden gezien als bruto uitkering waarop loonheffing plaatsvindt en afdracht sociale lasten (voor zover geen maximum is bereikt).

Tantièmes

Stel dat bruto € 2.000 aan winstuitkering (tantièmes) wordt uitgekeerd.
Te betalen loonheffing is gesteld op € 800.
Te betalen sociale lasten is gesteld op € 300 (werkgeversdeel).

Een en ander leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchSalTan / 16110 Tantièmes   1.200,00
BSchBepLhe / 16230 Te betalen loonheffing   1.100,00
       
WPerLesTep / 40260 Tantièmes en provisie 2.300,00  

Attentiepunt
In bovenstaand voorbeeld is er vanuit gegaan dat de winstuitkering ten laste van het bedrijfsresultaat wordt geboekt in de periode van uitkering. In de loonadministratie is de betreffende looncode voor tantièmes dan ook gekoppeld aan de hiervoor genoemde RGS-codes. Dat veronderstellen we in elk geval.

Stel dat de winstuitkering, of een deel daarvan, betrekking heeft op het vorige boekjaar en toen al ten laste van de W&V-rekening is geboekt als volgt:
- Kosten tantièmes € 2.250;
- Aan nog uit te keren tantièmes € 2.250.
(we boeken bewust even € 50 minder dan de hiervoor genoemde kosten).
Dan zouden de kosten voor deze winstuitkering zowel vorig jaar als dit jaar ten laste van het bedrijfsresultaat geboekt worden, dus dubbel.

Er zijn hiervoor twee oplossingen voorhanden:

 1. In de loonadministratie wordt in plaats van de RGS-code “Tantièmes en provisie” (W&V-rekening) een tussenrekening opgenomen op de balans gekoppeld aan betreffende looncomponent.
  Feitelijk wordt dan geboekt:
  Nog uit te keren tantièmes  € 2.300
  Aan Loonheffing en sociale lasten    € 1.100
  Aan Tantièmes                                  € 1.200.
  In dit geval moet in de boekhouding een saldo op de rekening “Nog uit te keren  tantièmes” van € 50 alsnog weg geboekt worden naar de W&V-rekening.

  In de boekhouding wordt direct in het nieuwe jaar de eerder gemaakte voorafgaande journaalpost weer terug geboekt:
  - Nog uit te keren tantièmes € 2.250
  - Aan Kosten tantièmes                     € 2.250.
  Met als resultaat dat de rekening met RGS-code “Tantièmes en provisie”  een saldo van € 50 bevat.

  Deze laatste oplossing geniet onze voorkeur. Omdat de tussenrekening “Nog uit te keren tantièmes” dan automatisch glad loopt in het nieuwe jaar.
  Zie ook de Wiki boekhoudsoftware, Periodieke boekingen en transitorische posten.
    
 2. In de boekhouding wordt direct in het nieuwe jaar de eerder gemaakte voorafgaande journaalpost weer terug geboekt:
  - Nog uit te keren tantièmes € 2.250
  - Aan Kosten tantièmes                     € 2.250.
  Met als resultaat dat de rekening met RGS-code “Tantièmes en provisie”  een saldo van € 50 bevat.

  Deze laatste oplossing geniet onze voorkeur. Omdat de tussenrekening “Nog uit te keren tantièmes” dan automatisch glad loopt in het nieuwe jaar.
  Zie ook de Wiki boekhoudsoftware, Periodieke boekingen en transitorische posten.

Uitbetaling tantièmes:
Hierbij loopt de rekening winstuitkering op de balans weer glad, evenals te betalen loonheffing en te betalen sociale lasten.

Een en ander leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchSalTan / 16110 Tantièmes 1.200,00  
BSchBepLhe / 16230 Te betalen loonheffing 1.100,00  
BLimBanRba / 10201 Rekening-courant bank   2.300,00

Gratificaties

Naast de hiervoor genoemde tantièmes zijn er aparte RGS-codes aanwezig voor de uitkering van gratificaties, te weten:

 • BSchSalGra (16140) "Gratificaties" (balans)
 • WPerLesGra (40150) "Gratificaties" (w&v-rekening).

Genoemde rekeningen worden overeenkomstig de tantièmes geboekt.
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.