Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en Fiscaal

RGS en Vennootschapsbelasting (VPB) in de boekhouding

De Belastingdienst spreekt over lichamen als het gaat om Vennootschapsbelasting (VPB) en natuurlijke personen als het gaat om de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen gaat het bij de VPB over de Naamloze Vennootschap (NV) en de Besloten vennootschap (BV). Alleen in bepaalde situaties moeten andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties ook aangifte Vennootschapsbelastingdienst.

Vennootschapsbelasting wordt geheven over de belastbare winst uit een onderneming. Een en ander is vastgelegd in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Fiscaal en commercieel
VPB wordt altijd geheven over de fiscaal (belastbare) winst. Naast de fiscale winst is er ook sprake van winst volgens commerciële regelgeving, zoals die geldt voor de jaarrekening. Daarbij wordt opgemerkt dat micro- en kleine entiteiten (indeling KVK) de jaarrekening ook mogen opstellen volgens de fiscale regelgeving. In dat geval is er geen verschil tussen fiscale- en commerciële winst. Een verschil tussen fiscaal en commercieel kan bijvoorbeeld optreden bij afschrijven. Een ander voorbeeld is de herinvesteringsreserve. 
Zie ook: RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)

Onderstaand gaan we verder uit van fiscale regelgeving.
(Tenzij nadrukkelijk anders genoemd).

Voorlopige aanslag
Volgens de Belastingdienst ontvangen de meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Het bedrag van deze aanslag is een voorlopige berekening op basis van gegevens van vorige jaren. Later volgt altijd een definitieve berekening. De voorlopige aanslag wordt dan verrekend met de definitieve berekening. Zo kan het zijn dat een ondernemer bij de definitieve berekening nog belasting moet bij betalen of juist terugkrijgt van de Belastingdienst als de voorheffing te hoog blijkt te zijn. Tussentijds kan op verzoek van een ondernemer een tussentijdse wijziging worden gedaan van een voorlopige aanslag. Dat laatste is van toepassing als een ondernemer een hogere aanslag verwacht of juist een lagere aanslag en geld terug moet krijgen.

RGS
In RGS kennen we de volgende rekeningen, specifiek voor VPB:

 • BSchBepVpb (16240) Te betalen Vennootschapsbelasting;
 • BVorVbkTvv (13315)  Terug te vorderen Vennootschapsbelasting.

Boekingen VPB
We onderscheiden de volgende boekingssituaties:

 1. Voorlopige aanslag VPB;
  Stel een ondernemer ontvangt een voorlopige aanslag van 7.000 euro te betalen Vennootschapsbelasting.  Deze aanslag kan dan als volgt geboekt worden op basis van RGS:

  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorVbkTvv (13315) Terug te vorderen Vennootschapsbelasting *) 7.000,00   
  BLimBanRba (10201) Bank **)   7.000,00 
  *) Wij zouden liever de rekening "Vooruitbetaalde Vennootschapsbelasting" zien. Maar die rekening ontbreekt in RGS.
  Er is wel een rekening "Vooruitbetaalde andere kosten", maar die dekt volgens ons de lading niet. 

  **) In dit geval hebben we de vooruitbetaalde Vennootschapsbelasting direct als betaald geboekt via de bank. Een alternatief is  een crediteur "Belastingdienst" aan te maken en deze rekening te boeken in plaats van direct de bank. Als de crediteur dan is betaald via de bank wordt via het bankafschrift geboekt:
  - Crediteuren
  - Aan bank.

  Graag horen we welke rekening in de praktijk gehanteerd wordt om de terug te vorderen VPB op te boeken. 

 2. Aangifte VPB;
  De winst kan op verschillende manieren geboekt worden, zie de Wiki RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding.
  Uitgaande van een te betalen Vennootschapsbelasting van 8.000 euro hebben we dan in elk geval een credit boeking op de rekening: BSchBepVpb (16240) "Te betalen Vennootschapsbelasting".

  Via de voorheffing was al 7.000 euro geboekt aan vooruitbetaalde VPB. 
  Dit geeft de volgende saldi:
    
  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorVbkTvv (13315) Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 7.000,00   
  BSchBepVpb (16240) Te betalen Vennootschapsbelasting   8.000,00 

  Er is dan nog 1.000 euro te betalen vennootschapsbelasting, waarbij we in elk geval de volgende boeking kunnen maken:

  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorVbkTvv (13315) Terug te vorderen Vennootschapsbelasting   7.000,00  
  BSchBepVpb (16240) Te betalen Vennootschapsbelasting  7.000,00   

  Per saldo is er dan nog 1.000 euro op de rekening Te betalen Vennootschapsbelasting. 
  Dit wordt bij betaling als volgt geboekt:
   
  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BSchBepVpb (16240) Te betalen Vennootschapsbelasting  1.000,00   
  BLimBanRba (10201) Bank    1.000,00 

  Ook nu kunnen we in plaats van de rekening "Bank" werken met de crediteur "Belastingdienst". Het effect is dat de rekening Te betalen Vennootschapsbelasting nu ook glad loopt en de crediteur "Belastingdienst" een saldo van 1.000 euro bevat totdat de VPB daadwerkelijk betaald is.

  Lagere winst dan de voorheffing
  Stel dat bij de voorheffing 7.000 euro is geboekt en dat bij het resultaat sprake is van 6.500 euro te betalen Vennootschapsbelasting. Dan geeft dit de volgende saldi:

  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorVbkTvv (13315) Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 7.000,00   
  BSchBepVpb (16240) Te betalen Vennootschapsbelasting   6.500,00 

  Er is dan nog 500 euro terug te vorden vennootschapsbelasting, waarbij we in elk geval de volgende boeking kunnen maken:

  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorVbkTvv (13315) Terug te vorderen Vennootschapsbelasting   6.500,00  
  BSchBepVpb (16240) Te betalen Vennootschapsbelasting 6.500,00   

  Er is dan 500 euro terug te vorderen vennootschapsbelasting. Dit leidt bij terugbetaling door de Belastingdienst tot de volgende boeking:
   
  RGS-code / reknr Naam Debet Credit
  BVorVbkTvv (13315) Terug te vorderen Vennootschapsbelasting      500,00
  BLimBanRba (10201) Bank     500,00  

  In plaats van de rekening "Bank" kunnen we dan werken met een debiteur "Belastingdienst".

  Boekingen in elkaar schuiven
  Desgewenst kan de boeking van het resultaat, zie de Wiki RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding, verder in elkaar geschoven worden. 

  Graag horen we welke eventueel andere boekingen in de praktijk gemaakt worden om bovenstaande te boeken.

Verrekenen Vennootschapsbelasting
Een verlies uit een bepaald jaar wordt op 2 manieren verrekend volgens de Belastingdienst:

 1. Met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.
 2. Met de winsten van volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. 

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar (carry back). Pas daarna kan het verlies verrekend worden met de winsten van de toekomstige jaren (carry forward). Verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder is gelimiteerd (stand medio 2023). Ook kent de wetgeving speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen, waardoor verliezen misschien niet te verrekenen zijn. Zie voor de laatste stand van zaken en regelgeving rondom verrekening van winsten daarom altijd de website van de Belastingdienst. 

Boeking carry back
Al eerder is verwezen naar de Wiki RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding
Een verrekening van een verlies met het voorgaande jaar leidt dan direct tot een aanpassing van de boeking van het resultaat en de VPB.

Als de Vennootschapsbelasting is geboekt in de W&V geeft dit de volgende journaalpost:
- BVorVbkTvv (13315) "Terug te vorderen Vennootschapsbelasting";
- Aan WBelBgrBgr (91120) "Belastingen uit huidig boekjaar".

Als de Vennootschapsbelasting niet geboekt is in de W&V geeft dit de volgende journaalpost:
- BVorVbkTvv (13315) "Terug te vorderen Vennootschapsbelasting";
- Aan BEivOreRvh (05503) "Resultaat van het boekjaar".

Boeking carry forward
Voorwaartse verliesverrekening kan dan plaatsvinden in de betreffende komende jaren.  

Onder voorwaarden kan dan alvast een latente belastingvordering opgenomen worden als de boekhouding op commerciële grondslagen wordt gevoerd. Dit is uitgewerkt in de Wiki RGS en latente belastingvordering door fiscale verliesverrekening via carry forward.
Zie ook RJ richtlijnen 272.311 (Belastingen naar de winst, beschikbare voorwaartse verliescompensatie).  

Overige verwijzingen  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.