Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en Fiscaal

RGS en Latente belastingvordering door fiscale verliesverrekening via carry forward

Als de fiscaal belastbare winst in een jaar negatief is kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van fiscale verliesverrekening. Dat is behandeld in de Wiki RGS en Vennootschapsbelasting (VPB) in de boekhouding, waar zowel de carry back als de carry forward regeling ter sprake is gekomen. Hier gaan we in op het vormen van een latente belastingvordering in de boekhouding op commerciële grondslagen in relatie tot fiscale verliesverrekeniing via de carry forward regeling.

Regelgeving
We noemen het volgende uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (door de RJ):

272.3 Belastingen naar de winst > Verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen.
311 (Onder Verrekenbare tijdelijke verschillen):
"Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden dient een latente belastingvordering te worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut".

Onder 312 en 313 van betreffende artikel wordt nader ingegaan op bovenstaande. 

Voorbeeld
Dit voorbeeld is louter bedoeld om aan te geven welke boeking(en) op basis van RGS gemaakt kan worden, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat aan de waarschijnlijkheid van toekomstige winst wordt voldaan. Voor de voorwaarden zelf verwijzen we naar genoemde richtlijnen door de RJ.

We gaan uit van een percentage VPB van 15% voor alle betreffende jaren. 

Stel we sluiten een (boekjaar) af met een fiscaal verlies van 50.000 euro.
Het voorgaand boekjaar is ook afgesloten met een verlies, zodat we niet (verplicht) gebruik kunnen maken van de carry back regeling.
Er is dan sprake van (15% van 50.000) 7.500 euro (terug) te vorderen aan VPB in de komende jaren, mits dan sprake is van voldoende winst!

Op basis van RGS leggen we dan een belastinglatentie als volgt vast in de boekhouding van het betreffende jaar met verlies:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaLbvBll (04501) *) Compensabele verliezen (latente belastingvorderingen) 7.500,00   
WBelBgrLab (91110) Latente belastingen   7.500,00

*) RGS kent ook de volgende rekening onder Vorderingen (kortlopend) > latente belastingvorderingen:
BVorLbvCfo (13358) "Te verrekenen met toekomstige verliezen". 
Deze rekening kan gebruikt worden i.p.v. de rekening Compensabele verliezen als komend jaar een winst verwacht wordt. 

Stel dat eind volgend jaar een winst geboekt wordt van 75.000 euro. 
Dat is ruim genoeg voor het verrekenen van de af te dragen BTW met het compensabele verlies.

Op basis van RGS maken we dan eind volgend jaar de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaLbvBll (04501) *) Compensabele verliezen (latente belastingvorderingen)   7.500,00 
BVorVbkTvv (13315)  Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 7.500,00   

Als de winst in het volgend jaar niet voldoende is, stel 30.000 euro (fiscale winst voor VPB). Dan wordt bovenstaande boeking gemaakt voor een bedrag van (15% van 30.000) 4.500 euro. Er blijft dan 3.000 euro staan op de balans als compensabel verlies. Net zolang totdat er wel verrekening plaats kan vinden. Mocht er geen winstverwachting meer zijn, dan zal de belastinglatentie afgeboekt worden.ten laste van de W&V-rekening Latente belastingen. 

Er is ook nog de RGS-rekening WBelBgrWlb (91140) "Waardevermindering van latente belastingvorderingen". 
Of het gebruikelijk is daar de belastinglatentie op af te boeken als verrekening in de toekomst niet meer wordt verwacht horen we graag uit de praktijk.  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.