Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Verzekering/assurantie en Uitkering verzekering in de boekhouding

Verzekeringen kennen we in vele soorten en maten. Hier worden alleen 'zakelijke' verzekeringen behandeld, zoals een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een (zakelijke) autoverzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid risico voor medewerkers. 

Hoewel RGS aparte rekeningen kent onder de noemers "verzekering" en "assurantie" verstaan we hier hetzelfde onder verzekering en assurantie. Een belangrijke eigenschap van een verzekeringspremie is volgens ons dat daar geen btw over wordt betaald. Ook de uitkering uit een verzekering is niet belast met btw volgens ons.  
 

RGS en rekeningen voor verzekeringen

Binnen RGS zijn onder de noemers "verzekering" en "assurantie" de nodige rekeningen aanwezig onder diverse rekeninggroepen. In relatie tot RGS MKB onderscheiden we in elk geval de volgende RGS-codes:

Transitoria

 • BVorOvaVas (14145) Vooruitbetaalde assurantiekosten; 
 • BSchOpaNas (17175) Nog te betalen assurantiekosten.

Bovenstaande rekeningen zijn onderdeel van transitorische posten.
Zie boekingsvoorbeeld verderop en de uitwerking via de Wiki RGS en overlopende activa en passiva boeken, oftewel transitorische posten.

Premies sociale verzekeringen  

 • BSchBepLhe (16230) Te betalen Loonheffing; onder Belastingen en premies sociale verzekeringen.
 • BSchSalPsv (16125) Premies sociale verzekeringen; onder Sociale lasten. Passieve rekening.
 • WPerSolPsv (40310) Premies sociale verzekeringen; onder Lasten uit hoofde van personeelsbeloningenSociale lasten.

Bovenstaande rekeningen hebben betrekking op de verplichte sociale verzekeringen die ingehouden worden via de periodieke loonheffing. In het verleden werd gewerkt met een aparte balanspost "Premies sociale verzekeringen" vandaar dat deze gelijknamige rekening nog als "passief" is opgenomen.

Op de winst- en verliesrekening (W&V) wordt, vanuit de loonjournaalpost, wel apart geboekt op de rekening WPerSolPsv (40310) Premies sociale verzekeringen.

Voor het boeken van de loonheffing en de verbijzondering van de Premie sociale verzekering op de W&V-rekening, wordt verwezen naar de Wiki RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen.

Verzekeringskosten per categorie  

 • WBedHuiAoz (45150) Assurantiepremies onroerende zaak; onder Huisvestingskosten.
 • WBedEemAme (45401) Assurantiepremie machines en inventaris; onder Exploitatie- en machinekosten
 • WBedAutAsa (45710) Assurantiepremie auto's; onder Autokosten.
 • WBedKanAss ()46155) Assurantiepremie; onder Kantoorkosten.

Bovenstaande rekeningen zijn bedoeld om verzekeringskosten (assurantiepremies) te boeken onder de diverse kostencategorieën.

We nemen als boekingsvoorbeeld een autoverzekering met een jaarlijkse premie van 1.500,00 euro die vooruit betaald wordt op rekening.

Bij het vastleggen van de inkoopfactuur wordt dan geboekt:  

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorOvaVas (14145)  Vooruitbetaalde assurantiekosten 1.500,00  
BSchCreHac (16011) Handelscrediteuren   1.500,00

Vervolgens wordt elk periode (zo mogelijk automatisch) 125 euro als kosten geboekt::
Totdat het totaalbedrag van 1.500 euro is bereikt. Het resultaat is dat elke maand 125 euro wordt geboekt als kosten en dat de (tussen)rekening vooruitbetaalde assurantiekosten na 12 maanden weer op nul (0) loopt.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedAutAsa (45710) Assurantiepremie auto's    125,00  
BVorOvaVas (14145)  Vooruitbetaalde assurantiekosten      125,00

Op soortgelijke wijze kunnen andere assurantiepremies geboekt worden. 
"Nog te betalen assurantiekosten" wordt wordt op een zelfde wijze geboekt met als belangrijkste verschil dat eerst de boekingen voor de kosten worden geboekt en achter de inkoopfactuur.

Ziektekosten- en ziekengeldverzekering 

 • WPerSolBiz (40320) Bijdrage ziektekostenverzekering; onder Lasten uit hoofde van personeelsbeloningenSociale lasten.

Dit betreft een bijdrage door de werkgever voor een ziektekostenverzekering, ook wel zorgverzekering genoemd (per werknemer). Betreft dan een collectieve ziektekostenverzekering, waarbij de werknemer (en zijn gezin) zich verzekert via het werk. De bijdrage door de werkgever kan uit de werkkostenregeling (WKR) beschikbaar gesteld worden (mits er voldoende ruimte is binnen de wkr).  

 • WBedOvpZie (40930) Ziekengeldverzekering; onder Overige personeelsgerelateerde kosten.

Een ziekengeldverzekering, ook wel verzuimverzekering genoemd, verzekert een ondernemer tegen het financiële risico van de loondoorbetaling van een zieke medewerker. 

Assurantiekosten 

 • WBedAssBea (46301) Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; wordt net zo geboekt als de hiervoor genoemde verzekeringen per kostencategorie. 
 • WBedAssOva (46301) Overige assurantiepremies; voor andere verzekering soorten dan eerder genoemd.
 • WBedAssAvk (46325) Overige assurantie advieskosten; bijvoorbeeld kosten voor advies over een bepaalde verzekering.

Bovenstaande rekeningen zijn onderdeel van de kostensoort "Assurantiekosten". 

Schadevergoedingen  

 • WBedAssScb (46310) Schadevergoedingen betaald; denk aan een eigen risico voor een ondernemer. Dit wordt dan belast op deze rekening (debet).
 • WBedAssSco (46315) Schadevergoedingen ontvangen; denk aan een uitkering door een assuradeur van een bepaalde schade of de betaling door een andere parij van wie schadevergoeding wordt ontvangen. Wordt dan credit geboekt op deze rekening. 

Bovenstaande rekeningen zijn eveneens onderdeel van de kostensoort "Assurantiekosten", maar met een speciale functie, te weten het kunnen boeken van betaalde- en ontvangen schadevergoedingen. 

 • WOvbVezUib (82751) Uitkering bedrijfsschadeverzekering; Overige bedrijfsopbrengsten, Verzekeringsuitkeringen.

Betreft specifiek de uitkering via een bedrijfsschadeverzekering van betreffende verzekeraar. 

Stel dat een ontvangen uitkering van 20.000 euro direct via de bank geboekt wordt, dan luidt de boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201)  Bank 20.000,00  
WOvbVezUib (82751) Uitkering bedrijfsschadeverzekering   20.000,00

(Er kan ook eerst een uitkeringsnota geboekt worden, ontvangen vanuit de verzekeraar).

 • WOvbVezOvu (82752) Overige verzekeringsuitkeringen; idem als hiervoor.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.