Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

Categoriale indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten). Of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten). Hier wordt ingegaan op de winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling en dan primair gericht op kleine ondernemingen. 

De indeling van de Winst- en verliesrekening (W&V) volgens het categoriale model E of I (van Besluit modellen jaarrekening) ziet er als volgt uit:

Model I (kleine ondernemingen)

Bruto marge (bestaat uit resultaat van netto omzet -/- kostprijs van de omzet)

Lonen en salarissen
Sociale lasten  (zie toelichting Wiki RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon) > Sociale lasten)
Afschrijvingen op immateriële- en materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen van immateriële- en materiële vaste activa 
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten *)
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten *)
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten *)
Rentelasten en soortgelijke kosten *)

*) Zie toelichting Wiki RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon) > Winst- en verliesrekening.

Resultaat voor belastingen

Belastingen
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat na belastingen

Voor een uitgebreidere toelichting van model I wordt verwezen naar 

Zie ook Jaarrekening klein (inrichtingsmodel).


Model E (middel-grote ondernemingen)

Netto-omzet 

Wijziging in voorraden gereed produkt en onderhanden werk
Geactiveerde produktie voor het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten 

Kosten van grond- en hulpstoffen 
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen

Belastingen
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat na belastingen

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.