Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Afval registreren in de boekhouding

We hebben het hier met afval over dat deel van de grondstoffen die tijdens een productieproces verloren gaan. Denk aan houtafval dat tijdens het produceren van producten (of onderdelen) verloren gaat. In de productie omgeving wordt ook wel gesproken over snij- of knipafval. Specifiek voor de agrarische sector kent RGS een rekening voor "Afvoerkosten teeltafval".

Productiebedrijf
Bij het samenstellen van een stuklijst voor een product zal al rekening gehouden worden met een bepaalde hoeveelheid (productie)afval. Er wordt als het ware iets meer aan grondstof gecalculeerd dan uiteindelijk in een eindproduct aanwezig zal zijn. 
Om een kostprijscalculatie zo zuiver mogelijk op te stellen kan rekening gehouden worden met:

  1. De kosten om afval te (laten) afvoeren c.q. verwerken door een extern bedrijf;
  2. De opbrengst als het afval een opbrengstwaarde heeft; denk aan metaal afval;
  3. De opbrengst als het afval weer gebruikt kan worden binnen het bedrijf, al dan niet na bewerking. 

We stellen ons op het standpunt dat als er behoefte is om het resultaat van afval (gecalculeerd versus werkelijk gebruik) in kaart te brengen, dat dit laatste extracomptabel berekend wordt via een ERP-systeem. Als met een fabricagerekening wordt gewerkt in het grootboek, gaan we er vanuit dat het resultaat op afval begrepen is in het periode resultaat van die rekening. En dus niet afzonderlijk in het grootboek naar voren komt.

Als afval verder wordt bewerkt (denk aan houtafval waarvan houtsnippers gemaakt worden), dan beschouwen we dat als een aparte (productie)order met een eigen kostprijs en resultaat. 

Op dit moment kent RGS geen aparte rekening(en) voor het boeken van afval. 
Mocht dit laatste in de praktijk nodig zijn, dan horen we dat graag.
Concrete boekingsvoorbeelden uit de praktijk zijn welkom.

Naast afval kennen we ook uitval (veelal in de vorm van afgekeurde eindproducten). 

Agrarische sector
Specifiek gericht op de  agrarische sector is er de rekening WKprAklAft (76140) "Afvoerkosten teeltafval". Deze rekening maakt onderdeel uit van de kostprijs van de omzet. Oftewel deze afvalkosten drukken op de brutomarge


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.