Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

Productie op (klant)order in de boekhouding

Hier gaan we in op klantorder gericht produceren (op specificatie van de afnemer), waarbij geen sprake is van eigen voorraad gereed product. We gaan er vanuit dat het gereed product van een klantorder niet op voorraad wordt geboekt. In elk geval niet als beschikbare voorraad voor (nieuwe) verkopen.

Als we "klantorder gericht" produceren met als basis "voorraad gericht" produceren is het begrip "Klantenorderontkoppelpunt" (koop) interessant. 

Bij productie op klantorder maken we een vergelijking met:

 1. Werkorders voor installatie-, onderhoud en reparatie in de boekhouding;
  Overeenkomsten:
  Een werkorders voor installatie-, onderhoud en reparatie wordt, zoals wij gedefinieerd hebben, uitgevoerd in opdracht van een derde. 
  Een klantorder wordt, zoals de naam als zegt, ook uitgevoerd in opdracht van een derde (de klant).

  Verschil:
  Een werkorder heeft in elk geval betrekking op werkzaamheden, waarbij materialen gebruikt kunnen worden. 
  Bij productie op klantorder is een eindproduct het resultaat. Niet zelden vindt dan alsnog een installatie plaats op locatie van de klant. Dat laatste beschouwen we dan wel als een werkorder. 

  Administratie voeren:
  Productie op klantorder kan in beginsel gevoerd worden overeenkomstig de afhandeling van werkorders voor installatie- onderhoud en reparatie in de boekhouding. Het gaat dan om een relatief eenvoudige manier van registreren. Denk bijvoorbeeld aan assemblage orders. Er is dan bijvoorbeeld geen sprake van een fabricagerekening in de boekhouding. 
  Zie ook verderop bij de uitwerking van boekingsvoorstellen voor productie op klantorder. 

 2. Onderhanden projecten in de boekhouding;
  Overeenkomsten:
  Een onderhanden project wordt uitgevoerd in opdracht van een derde. 
  Een klantorder wordt, zoals de naam als zegt, ook uitgevierd in opdracht van een derde (de klant).

  Een onderhanden project heeft betrekking op de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.
  Een product maken op basis van een klantorder kan omvangrijk zijn en zich uitstrekken over meerdere verslagperiodes.

  Verschil:
  Een klantorder kan ook betrekking hebben op een product dat binnen enkele uren (of nog korter) wordt geproduceerd. 

  Als sprake is van klantorder gericht produceren, waarbij de genoemde definitie van een onderhanden project mogelijk van toepassing is, neem dan contact op met een gespecialiseerd accountants- of administratiekantoor om na te gaan wat dat voor het voeren van de administratie. 

  Administratie voeren:
  Wij gaan hier verder uit van "klantorder gericht produceren", waarbij de uitvoering korter duurt dan één verslagperiode. 
  Onderhanden projecten, zoals hiervoor gedefinieerd laten we hier qua administratie dan buiten beschouwing.
   
 3. Productie op voorraad in de boekhouding;
  In de basis kun je stellen dat er weinig verschil is met het administreren van productie op voorraad in de boekhouding (eindproduct of gereed product) en het administreren van een product op basis van een klantorder.

  Overeenkomsten:
  Het boeken van uitgifte van onderdelen en halffabrikaten, arbeidsuren en machine uren is overeenkomstig.
  Hoewel we de kostprijscalculatie zelf buiten beschouwing laten zal deze calculatie ook overeenkomstig zijn.
  Kostprijs verkopen boeken is overeenkomstig.
  Net als bij productie op voorraad kan wel of niet gebruik gemaakt worden van de fabricagerekening. 

  Verschil:
  Het belangrijkste verschil is dat er geen eindproduct op voorraad wordt geboekt. 

  Administratie voeren:
  De administratie van "Productie op klantorder" kan deels overeenkomstig de afhandeling van productie op voorraad gevoerd worden. hierna gaan we in op de verschillende manieren van registreren. 

Boekingsscenario's bij productie op klantorder

 1. Productie op klantorder zonder fabricagerekening en kostprijs verkopen in de boekhouding
  Aangeduid als de eenvoudigste manier van fabrieksboekhouden.
  Voorraad grondstoffen wordt bijgehouden in de boekhouding en als kosten geboekt bij gebruik. 
  De arbeidskosten, machinekosten en andere kosten worden geboekt volgens de categorieën in de kostensfeer (rubriek 4).

  De kostprijscalculatie beschouwen we als extracomptabel opgesteld.
  Het werkelijke gebruik voor orders wordt niet in de boekhouding opgenomen.

  Aan het eind van de periode kan sprake zijn van onderhanden projecten (bij klantorders met een doorlooptijd van meerdere dagen). Dit wordt geboekt op "Onderhanden projecten" als voorafgaande journaalpost (VJP). 

  Zie voor de uitwerking met boekingen Wiki RGS Productie op voorraad zonder fabricagerekening en gereed product in de boekhouding.

  Tot slot wordt dan de verkoopfactuur geboekt na het gereedmelden c.q. afleveren.
  Stel dat sprake is van een verkoopprijs van 1000 euro.  

  De boeking op basis van RGS luidt dan:
  RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
  BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.210,00  
  BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      210,00
  WOmzNohOlh(80105)  Omzet geproduceerde goederen hoog tarief   1.000,00
    
 2. Productie op klantorder via onderhanden projecten en kostprijs verkopen
  Deze uitwerking is relatief eenvoudig en gebaseerd op de uitwerking voor het boeken van werkorders voor installatie-, onderhoud en reparatie

  Voorraad grondstoffen wordt bijgehouden in de boekhouding en bij gebruik geboekt als onderhanden projecten tegen de kostprijs (veelal de vaste verrekenpriijs - vvp). 
  De arbeidskosten en machinekosten worden eveneens geboekt op onderhanden projecten, een en ander op basis van het werkelijk aantal bestede uren tegen de voorgecalculeerde kostprijs.
  De kostprijscalculatie beschouwen we als extracomptabel opgesteld.
  Naar uitwerking Productie op klantorder via onderhanden projecten en kostprijs verkopen.

 3. RGS Productie op klantorder met fabricagerekening in de boekhouding
  Deze uitwerking is gebaseerd op het apart bijhouden van een fabricagerekening en gebaseerd op de uitwerking RGS Productie op voorraad met fabricagerekening in de boekhouding

  Via een aparte "Fabricagerekening" wordt zowel het werkelijke gebruik als de doorbelasting, tegen kostprijs, aan producten (in dit geval prudctie op klantorder) bijgehouden in de boekhouding. 

  Voorraad grondstoffen wordt bijgehouden in de boekhouding en bij gebruik geboekt op de fabricagerekening tegen de kostprijs (veelal de vaste verrekenpriijs - vvp). 
  De arbeidskosten en machinekosten worden eveneens geboekt op de fabricagerekening, een en ander op basis van het werkelijk aantal bestede uren tegen de werkelijke kosten.
  De kostprijscalculatie beschouwen we als extracomptabel opgesteld.
  Naar uitwerking Productie op klantorder met fabricagerekening in de boekhouding.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.