Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en de Margeregeling in de boekhouding

Bij de margeregeling wordt de btw niet over de omzet, maar over de winstmarge (het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs) berekend.
Deze regeling wordt veel gebruikt bij 2e-hands goederen, zoals gebruikte auto's. Margegoederen moeten gescheiden bijgehouden worden van gewone goederen. 

Het ReferentieGrootboekSchema (RGS) kent de volgende specifieke RGS-codes met betrekking tot de margeregeling:

Beide vallend onder "Netto omzet uit verkoop van handelsgoederen" (WOmzNoh). 

Wat wordt er nu precies geboekt voor margegoederen bij:

 1. Inkoop (al dan niet met voorraad);
 2. Verkoop;
 3. BTW afdracht.

Voorbeeld:
Stel er is sprake van een fietsenzaak die zowel nieuwe als gebruikte fietsen verkoopt. 
Voor de margeregeling wordt uitgegaan van de globalisatieregeling.
BTW-tarief inkoop en verkoop wordt gesteld op 21%..
In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat ingekochte fietsen altijd eerst op voorraad van de fietsenzaak geboekt worden (via een voorraadadministratie). 
Er vindt een inkoop plaats van 5 nieuwe mountainbikes met een inkoopprijs van 300 euro excl. BTW bij een binnenlandse leverancier. In periode 20XX-01. 
Deze inkoop leidt dan tot de volgende boeking:

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
 BSchCreHac 4  Handelscrediteuren nominaal    1.815
 BVorVbkTvo 4  Terug te vorderen Omzetbelasting  315  
 BVrdHanVoo 4  Voorraad handelsgoederen  1.500  

Er wordt een 2e-hands mountainbike ingekocht van een particulier voor een bedrag van 175 euro, eveneens in periode 20XX-01.
Deze aankoop wordt direct per kas contact afgerekend en leidt tot de volgende boeking:

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
BVrdHanVoo 4  Voorraad handelsgoederen  175  
BLimKasKas 4  Kas    175

In bovenstaand voorbeeld wordt zowel de nieuwe als de tweede-hands mountainbike geboekt op dezelfde rekening (RGS-code) "Voorraad handelsgoederen". Margegoederen gescheiden bijhouden van gewone goederen, zoals de Belastingdienst voorschrijft, moet dan plaatsvinden in het grootboekschema van de onderneming of door het bijhouden van een meer gedetailleerde voorraadadministratie. Dat laatste is wat wij aanbevelen. Binnen RGS is wel een aparte RGS-code voor de omzet van margegoederen, maar niet voor het registreren van "voorraad margegoederen".

Er wordt één van de nieuwe mountainbikes verkocht aan een particulier voor 500 euro, waarbij de fietsenzaak een (tweedehands) mountainbike inruilt voor een bedrag van 175 euro. Alles inclusief BTW. Ook in periode 20XX-01. Deze (contante) verkoop en inruil leidt dan tot de volgende boeking:

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
BLimKasKas 4 Kas 325  
BVrdHanVoo 4 Voorraad handelsgoederen 175  
WOmzNohOlh 4 Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief   413,22
BSchBepBtw 4 Te betalen Omzetbelasting   86,78
WKprInhInh  Inkoopwaarde handelsgoederen  300  
BVrdHanVoo 4 Voorraad handelsgoederen   300

In bovenstaand voorbeeld op basis van RGS-codes is eveneens geen onderscheid tussen gewone voorraad handelsgoederen en margegoederen.

Er wordt in periode 20XX-01 een ingeruilde mountainbike verkocht voor 325 euro aan een particulier. Uiteraard inclusief BTW. 
De BTW staat niet op de factuur (en dus ook niet op de kassabon). Wel is dit van belang voor de BTW volgens de margeregeling zoals verderop aan bod komt. De volgende boeking komt hier uit voort:

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
BLimKasKas 4 Kas 325  
WOmzNohOmr 4 Marge-Verkopen   325
WOmzNohMai 4 Marge-Inkopen 175  
BVrdHanVoo 4 Voorraad handelsgoederen   175

In bovenstaand voorbeeld op basis van RGS-codes is eveneens geen onderscheid tussen gewone voorraad handelsgoederen en margegoederen. Uit de boeking valt af te leiden dat er een winstmarge is van (325 minus 175) 150 euro. Hiervan is dan 26,03 euro BTW (21/121 maal 150) volgens de winstmarge.

Geen voorraad
We begrepen op basis van reacties op social media dat niet alle boekhouders c.q. administratiekantoren een voorraadadministratie bijhouden voor klanten met een marge-regeling. In die gevallen wordt de inkoop geboekt op "Inkoopwaarde handelsgoederen" of "Marge-inkopen". Aan het einde van een boekingsperiode (in het extreme geval een boekjaar) wordt dan de voorraad opgenomen en wordt de (inkoop)waarde daarvan afgeboekt van de hiervoor genoemde (winst- en verllies)rekeningen en tegengeboekt op een balansrekening. Als het gaat om enkele transacties per jaar of inkopen op basis van eerst verkopen kunnen we ons dat voorstellen. In andere gevallen adviseren wij in elk geval een voorraadadministratie bij te houden als onderdeel van de boekhouding. Zie ook verderop "Een goed boekhoudpakket". 

Discussie over RGS
In relatie tot RGS leggen we graag de volgende punten voor:

 1. In bovenstaand voorbeeld is 175 euro geboekt op de RGS-code "Marge-Inkopen" die volgens het RGS-schema valt onder "Netto omzet uit verkoop van handelsgoederen". Wij vragen ons af of de rekening "Marge-Inkopen" wellicht beter thuishoort onder "Kostprijs van de omzet".
 2. RGS kent de RGS-codes "Marge-inkopen" en "Marge-verkopen"  zoals eerder genoemd. Binnen RGS ontbreekt "Marge-voorraad".

BTW-afdracht
Voor de volledigheid geven we onderstaand inzicht in de BTW-afdracht op basis van voorgaande boekingen.
Er vanuit gaande dat bovenstaande de enige boekingen zijn geweest in periode 20XX-01 leidt dit voor de BTW tot:

 1. Terug te vorderen omzetbelasting; 315 euro
 2. Af te dragen BTW op basis van verkoop nieuwe handelsgoederen; 86,78 euro.
 3. BTW over de winstmarge; 
  - inkoop volgens margeregeling: 175 + 175 is 350 euro.
  - verkoop volgens margeregeling: 325 euro. 
  Per saldo een negatieve winstmarge van 25 euro, waarvan 4,34 aan BTW te verrekenen. 
  Deze BTW mag niet verrekend worden op deze aangifte met de andere BTW.

Stel dat de 2e ingeruilde mountainbike wordt verkocht in periode 20XX-02 voor een verkoopprijs van eveneens 325 euro. En dat er verder geen inkoop en verkoop van margegoederen plaatsvindt in periode 20XX-02. Dan betekent dit voor de BTW m.b.t. margegoederen het volgende:

 1.  BTW over de winstmarge;
  - inkoop volgens de margeregeling: 0.
  - verkoop volgens de margeregeling 325 euro.
  Per saldo een positieve marge van 325 euro, waarvan 56,40 aan BTW af te dragen.
  Hier mag de te verreken BTW over de negatieve winstmarge van de vorige periode verrekend worden. Per saldo is de af te dragen BTW over de winstmarge dan 52,06 euro (56,40 minus 4,34). En dit stemt precies weer overeen met tweemaal de eerder genoemde BTW van 26,03 euro. (21/121 maal 150) maal 2 volgens de winstmarge.

Een goed boekhoudpakket
Als een bedrijf structureel werkt met voorraadartikelen, al dan niet margegoederen, adviseren wij een boekhoudpakket te kiezen met een voorraadmodule. Als daarbij structureel sprake is van margegoederen is het raadzaam na te gaan in hoeverre daar rekening mee wordt gehouden, mede in relatie tot de BTW-aangifte.  

Uw input
Uw input om duidelijkheid te krijgen over bovenstaande boekingen en corresponderende RGS-codes is welkom. Meer input, zo mogelijk in de vorm van concrete boekingsvoorbeelden, is meer dan gewenst. Evenals ervaring met boekhoudpakketten die op een goede manier rekening houden met margegoederen (inkoop, voorraad, verkoop en BTW-aangifte)
Graag melden aan rgs@gbned.nl

Verwijzingen:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.