Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding

RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding

Deze casus gaat in op de registratie van leaseverplichtingen via een boekhoudpakket op basis van RGS.

1. Even ter inleiding

Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing.

Bij leasing is de “lessor” de leasemaatschappij (verkoper) en de “lessee” de cliënt (koper).

Bij financiële leasing is sprake van eigendom van activa die wordt geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract. De koper is zowel economisch als juridisch eigenaar van het object en draagt daarbij ook risico’s aangaande het object. Het leasecontract is een financieringsmiddel om de investering mogelijk te maken.

Belastingdienst:
“Lease is een goederenlevering als degene die leaset, van het goed gebruikmaakt alsof hij er de eigenaar van is. Deze vorm van lease heet financial lease en geldt voor de btw als een levering van goederen. U stelt het goed ter beschikking voor een bepaalde periode en ontvangt daar een vergoeding voor (leasetermijnen).

Als de lease een goederenlevering is, moet u btw aan ons betalen op het moment dat u de overeenkomst sluit. U betaalt dan btw over het totaalbedrag van alle termijnen. Als u de overeengekomen rente afzonderlijk op de leasetermijnen in rekening brengt, dan betaalt u over die rente geen btw”, (bron www.belastingdienst.nl, november 2020).

Operationele leasing wordt meestal niet op de balans getoond, maar in de toelichting bij de jaarrekening wordt vermeld welke leaseverplichtingen de onderneming is aangegaan. In de resultatenrekening worden de leasetermijnen als kostenpost opgenomen. Operationele leasing beschouwen we, net als financial leasing, als logisch onderdeel van een verplichtingenregistratie, zoals uitgewerkt in onze eerdere blog “Doet uw boekhoudpakket dat ook: verplichtingen registreren met 10 voordelen”. Op deze wijze is voor de verslaggeving gelijk inzicht in de anders “niet op de balans opgenomen verplichtingen”.

Belastingdienst:
Lease is een dienst in alle gevallen waarin de lease geen goederenlevering is. Degene die leaset, wordt dan in de meeste gevallen geen eigenaar. Deze vorm van leasen lijkt op verhuur en heet operational lease. U stelt het goed ter beschikking voor een bepaalde periode en u ontvangt daar een vergoeding voor (leasetermijnen). Over iedere termijnbetaling (inclusief eventuele rente) berekent u btw”, (bron www.belastingdienst.nl, november 2020).

Dit artikel gaat verder voornamelijk in op financial leasing.

2. Financiële leasing registreren

Financiële leasing wordt vastgelegd in de boekhouding tegen de aanschafwaarde. Vastleggen vindt in de regel plaats via onder meer een vaste activa registratie. Financial leasing is ook een logisch onderdeel van een verplichtingenregistratie, zoals uitgewerkt in onze blog “Doet uw boekhoudpakket dat ook: verplichtingen registreren met 10 voordelen”.

Financiële leasing wordt dus in de boekhouding vastgelegd in zowel de vaste activa administratie als de verplichtingenregistratie, met als resultante totaalsaldi in het grootboek op zowel de balans al de W&V rekening.

Leasetermijnen
Te betalen leasetermijnen worden in de regel verdeeld naar:

  1. Een aflossingscomponent. Deze wordt dan als leaseverplichting opgenomen op de balans onder “langlopende schulden” (exclusief de rentecomponent).
  2. Een rentecomponent. Deze wordt gedurende looptijd geboekt als kosten op de W&V-rekening.

Annuïteit
Een aandachtspunt is de verdeling tussen aflossingscomponent en kosten. Als periodiek sprake is van een zelfde aflossingsbedrag (de leasetermijn is dan berekend op basis van annuïteit), dan zal de aflossings- en rentecomponent iedere periode verschillen. Net als bij een annuïteiten hypotheek neem dan de aflossing toe in de loop van de tijd en de rente juist af. Verwacht mag worden dat de leasemaatschappij (lessor) dit op haar periodieke nota tot uitdrukking bent. Zodat de cliënt iedere periode het juiste bedrag aan aflossing en rente apart kan boeken.

In deze casus gaan we gemakshalve even uit van een gelijk blijvende verhouding tussen aflossing en rente wat betreft de boekingen in het voorbeeld verderop. Behoudens de berekening op basis van annuïteit heeft dit verder geen gevolgen voor de (grootboek)rekeningen die gebruikt worden bij de boeking (journaalpost).

Afschrijven
Vindt in de regel op dezelfde wijze plaats als andere activa waarop afgeschreven wordt.
We verwijzen daarvoor naar de Wiki RGS en grootboekrekeningen voor Vaste activa en afschrijvingen.

Complete casus
Download complete "RGS casus Financial en operational leaseverplichtingen administreren" in PDF-formaat.
 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.