Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS via de loon- en salarisadministratie

Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Het doel van deze "RGS Casus" is met name om weer te geven op welke wijze het grootboek aan RGS-codes gekoppeld kunnen worden voor wat betreft de salarissen, lonen en personeelskosten.

De casus is met nadruk geen cursus “loon- en salarisadministratie” of een onderdeel daarvan, maar louter bedoeld als handvat om looncodes te koppelen aan de corresponderende RGS-codes voor verdere afhandeling in de boekhouding.

RGS MKB
Uitgangspunt van de casus is RGS MKB.
Bij de online uitwerking van de boekingen gaan we daarom alleen uit van RGS rekeningen op niveau 4 (grootboekrekeningen). 
Niveau 5 (mutaties) is dan ook niet van toepassing.

Looncomponenten
In Salarissoftware wordt in de regel gewerkt met looncomponenten die gekoppeld worden aan grootboekrekeningen. Een loonjournaalpost zorgt er vervolgens voor dat de boekhouding wordt bijgewerkt op basis van een verloning. In dit document wordt het RGS gezien als implementatie van grootboekrekeningen die gekoppeld worden aan de looncomponenten. In tegenstelling tot een rekeningschema per bedrijf is het RGS een open standaard die dus vrij beschikbaar is en ook opgenomen kan worden binnen salarispakketten. Als vervolgens een individueel rekeningschema van een bedrijf ook gekoppeld wordt aan RGS kan de loonjournaalpost opgenomen worden in de boekhouding zonder dat per bedrijf looncomponenten aan grootboekrekeningen gekoppeld hoeven te worden.

Volledige casus
De volledige casus (zo'n 30 pagina's) is te uitgebreid om hierna uit te schrijven.

Afgeleid van de complete casus zijn de volgende onderwerpen online opgenomen in deze Wiki RGS:

Inhoudsopgave casus
De complete inhoudsopgave van de casus is als volgt:

 1. Inleiding

 2. Boekingen
  2.1   Inleiding
  2.2   De periodieke loonjournaalpost
  2.3   Uitbetaling van de netto lonen
  2.4   Vakantiegeld
  2.5   Uitkering van verlofdagen en verlofuren
  2.6   13e maand / eindejaar uitkering
  2.7   Tantièmes en gratificaties
  2.8   Personeelsvereniging en personeelsfonds
  2.9   Voorschotten aan personeel
  2.10 Auto- en reiskosten en salarisadministratie
    
 3. Werkkostenregeling
    
 4. Loonkosten
  4.1 Lonen en salarissen
  4.1.1 Lonen
  4.1.2 Overwerk
  4.1.3 Onregelmatigheidstoeslag
  4.1.4 Vakantiebijslag en vakantiedagen
  4.1.5 Tantièmes en Gratificaties
  4.1.6 Eindejaaruitkering
  4.1.7 Lonen in natura
  4.1.8 Ontslagvergoedingen
  4.1.9 Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
  4.1.10 Loonkostenreductie
  4.1.11 Overige toeslagen
  4.1.12 Loonkostensubsidie
  4.1.13 Overige lonen en salarissen
  4.1.14 Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
  4.1.15 Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
  4.1.16 Tantièmes en provisie
  4.1.17 Doorberekende Lonen en salarissen

  4.2    Sociale lasten
  4.3    Pensioenlasten
  4.4    Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
   
 5. Overige personeelsgerelateerde kosten

Bijlagen:
I Aandachtspunten.

Opvragen complete casus
Opvragen complete rapport, "RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten" (via Softwarepakketten.nl).
 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.