Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS via de loon- en salarisadministratie

Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Het doel van deze "RGS Casus" is met name om weer te geven op welke wijze het grootboek aan RGS-codes gekoppeld kunnen worden voor wat betreft de salarissen, lonen en personeelskosten.

De casus is met nadruk geen cursus “loon- en salarisadministratie” of een onderdeel daarvan, maar louter bedoeld als handvat om looncodes te koppelen aan de corresponderende RGS-codes voor verdere afhandeling in de boekhouding.

RGS bevat zo’n 150 RGS codes voor lonen, salarissen en personeelskosten én nog eens zo’n 120 RGS codes voor de WKR (werkkostenregeling). Totaal zo’n 270 RGS-codes t.b.v. lonen, salarissen en personeelskosten.

Bij de online uitwerking van de boekingen gaan we alleen uit van RGS rekeningen op niveau 4 (grootboekrekeningen). 
In de volledige casus (zie hierna) noemen we voor de volledigheid ook RGS niveau 5 (mutaties).

Looncomponenten
In Salarissoftware wordt in de regel gewerkt met looncomponenten die gekoppeld worden aan grootboekrekeningen. Een loonjournaalpost zorgt er vervolgens voor dat de boekhouding wordt bijgewerkt op basis van een verloning. In dit document wordt het RGS gezien als implementatie van grootboekrekeningen die gekoppeld worden aan de looncomponenten. In tegenstelling tot een rekeningschema per bedrijf is het RGS een open standaard die dus vrij beschikbaar is en ook opgenomen kan worden binnen salarispakketten. Als vervolgens een individueel rekeningschema van een bedrijf ook gekoppeld wordt aan RGS kan de loonjournaalpost opgenomen worden in de boekhouding zonder dat per bedrijf looncomponenten aan grootboekrekeningen gekoppeld hoeven te worden.

Volledige casus
De volledige casus (ruim 40 pagina's) is te uitgebreid om hierna uit te schrijven.

Afgeleid van de complete casus zijn de volgende onderwerpen online opgenomen in deze Wiki RGS:

Inhoudsopgave casus
De complete inhoudsopgave van de casus is als volgt:

 1. Inleiding

 2. Boekingen
  2.1   Inleiding
  2.2   De periodieke loonjournaalpost
  2.3   Uitbetaling van de netto lonen
  2.4   Vakantiegeld
  2.5   Uitkering van verlofdagen en verlofuren
  2.6   Tantièmes en gratificaties
  2.7   Personeelsvereniging en personeelsfonds
  2.8   Voorschotten aan personeel
  2.9   Auto- en reiskosten en salarisadministratie
    
 3. Werkkostenregeling
  3.1   Inleiding
  3.2   Werkkosten vrije ruimte
  3.3   Werkkosten met nihilwaardering
  3.4   Werkkosten gericht vrijgesteld
  3.5   Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
  3.6   Werkkosten intermediair
  3.7   Werkkosten belast loon
  3.8   Werkkosten geen of vrijgesteld loon
  3.9   Werkkosten via de boekhouding
  3.10 Eindheffing en correctie BTW
    
 4. Loonkosten
  4.1 Lonen en salarissen
  4.1.1   Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
  4.1.2   Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
  4.1.3   Tantièmes en provisie
  4.1.4   Lonen
  4.1.5   Overwerk
  4.1.6   Onregelmatigheidstoeslag
  4.1.7   Vakantiebijslag en vakantiedagen
  4.1.8   Gratificaties
  4.1.9   Lonen in natura
  4.1.10 Spaarloon (opgeheven sinds 2012)
  4.1.11 Ontslagvergoedingen
  4.1.12 Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
  4.1.13 Loonkostenreductie
  4.1.14 Overige toeslagen
  4.1.15 Overige lonen en salarissen
  4.1.16 Loonkostensubsidie (LIV)
  4.1.17 Doorberekende Lonen en salarissen

  4.2    Sociale lasten
  4.3    Pensioenlasten
  4.4    Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
   
 5. Overige personeelsgerelateerde kosten

 6. De balans en tussenrekeningen
  6.1   Inleiding
  6.2   Kortlopende schulden salarisverwerking
  6.3   Belastingen en premies sociale verzekeringen
  6.4   Vorderingen uit hoofde van belastingen
  6.5   Kortlopende schulden tussenrekeningen salarissen
  6.6   Vorderingen tussenrekeningen salarissen

Bijlagen:
I Vragen aan (onder andere) de RGS beheergroep.

Opvragen complete casus
Opvragen complete rapport, "RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten" (via Softwarepakketten.nl).
 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

ONDERHANDEN
Sinds eind 2022 is voor RGS MKB het RGS rekeningnummer opgenomen.
(Decimaal rekeningschema op basis van 5-cijfers).
Dit moet nog verwerkt worden in deze WIKI en is gepland voor 2023. 
Waar dit al heeft plaatsgevonden wordt de aanduiding "reknr" gebruikt.

 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.