Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Goodwill in de boekhouding

Goodwill is de (onzichtbare) meerwaarde van een bedrijf die wordt betaald bij een overname of een uitbreiding van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een VOF. Goodwill kan voorkomen bij alle soorten van bedrijven, van eensmanszaak tot rechtspersonen als een BV of NV. 

Als je minder betaald bij een overname dan de waarde van een bedrijf is sprake van negatieve goodwill (ook wel badwill genoemd). Deze nagatieve goodwill kan credit op de balans geboekt worden. Zie het als een soort voorziening. Naarmate de verliezen geboekt worden (gerealiseerd) valt de negatieve goodwill vrij.

Voor een rechtspersoon wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek Boek 2, onder andere:

 • Artikel 365 Burgerlijk Wetboek Boek 2; Goodwill wordt onder immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen.
    
 • Artikel 386 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3); De geactiveerde kosten van goodwill worden afgeschreven naar gelang van de verwachte gebruiksduur. In uitzonderlijke gevallen waarin de gebruiksduur van kosten van goodwill niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, worden deze kosten afgeschreven in een periode van ten hoogste tien jaren. In dergelijke gevallen worden in de toelichting de redenen voor de afschrijvingsduur van de kosten van goodwill vermeld.
    
 • Bij goodwill kan een bijzondere waardevermindering geboekt worden (zie Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding voor een voorbeeld van boeken van bijzondere waardevermindering).
  Bij vaste activa kan de afboeking wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. Echter voor goodwill zegt Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 5) hierover dat dit laatste niet geldt voor goodwill. 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt in RJ-Uiting 2023-9:
"Het gedeelte van de negatieve goodwill dat hoger is dan de reële waarde van geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt onmiddellijk ten gunste van de winst- en-verliesrekening gebracht." 

Fiscaal

 • Voor goodwill geldt een afschrijvingspercentage van maximaal 10% per jaar.

Informatie over goodwill is te vinden op:

Goodwill en RGS

RGS kent de volgende codes voor Goodwill:

 • BIvaGooVvp (01401) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill
 • BIvaGooCae (01405) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill
 • WAfsAivGoo (43115) Afschrijvingen goodwill.

 • BLasNegBrw (01411) Bruto waarde negatieve goodwill
 • BLasNegCbd (01415) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht

Voorbeeld overname eenmanszaak
Goodwill bedraagt € 20.000 en is direct uitbetaald aan de vorige eigenaar.
Afschrijving vindt plaats over 10 jaar, d.w.z. 10% per jaar.

Betaling goowill

RGS-code / reknr Nivo Omschrijving Debet Credit
BIvaGooVvp (01401) 4 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill  20.000  
BEivKapOnd (05501)  4 Eigen vermogen    20.000

Afschrijving goodwill (per boekjaar)

RGS-code / reknr Nivo Omschrijving Debet Credit
WAfsAivGoo (43115) 4 Afschrijvingen goodwill.  2.000  
BIvaGooCae (01405) 4 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill    2.000

Afboeken goodwill (einde afschrijvingstermijn)
Aan het einde van de afschrijvingstermijn van 10 jaar kan de goodwill afgeboekt worden van de balans. 
De tegenrekening is dan "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill" die dan voor het zelfde bedrag als de totale goodwill, te weten € 20.000, credit op de balans staat.

RGS-code / reknr Nivo Omschrijving Debet Credit
BIvaGooCae (01405) 4 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill  20.000  
BIvaGooVvp (01401) 4 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill    20.000

Na deze laatste boeking is de Goodwill nier meer aanwezig op de balans.

Voorbeeld met negatieve goodwill
Stel dat sprake is van een negatieve goodwill.
De (reële) waarde van van activa en passiva is bijvoorbeeld 200.000 euro.
Als nu 170.000 euro is betaald, dan is sprake van een negatieve goodwill van 30.000 euro.

We laten dit als volgt naar voren komen: 

RGS-code / reknr Nivo Omschrijving Debet Credit
BEivKapOnd (05501)  4 Eigen vermogen 30.000   
 BLasNegBrw (01411) Bruto waarde negatieve goodwill    30.000 

Wij hebben er een aparte boeking van gemaakt, aansluitend op het overnemen van de activa en passiva. 
Puur voor toelichting van gebruik van de rekening 
Je kunt een dergelijke boeking ook in elkaar schuiven met boeking activa en passiva, direct na overname.

Toelichting rekening: BLasNegCbd (01415) "Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht" .
Zie ook de eerdere toelichting door de RJ. 

Het gaat om het bedrag aan negatieve goodwill dat op dat moment ten gunste van de winst- en verliesrekening (W&V) wordt geboekt.

Openstaand
Onze vraag is welke RGS-rekening in de W&V daarvoor wordt gebruikt? 
En is het wel juist dat de rekening BLasNegCbd (01415) "Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht" credit wordt geboekt (deze rekening heeft namelijk in RGS standaard de indicatie "C(redit)". 

Beoordeling en suggesties voor het boeken van Negatieve goodwill zijn welkom.
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.