Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Goodwill in de boekhouding

Goodwill is de (onzichtbare) meerwaarde van een bedrijf die wordt betaald bij een overname of een uitbreiding van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een VOF. 
Goodwill kan voorkomen bij alle soorten van bedrijven, van eensmanszaak tot rechtspersonen als een BV of NV. 

Voor een rechtspersoon wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek Boek 2, onder andere:

  • Artikel 365; Goodwill wordt onder immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen.
  • Artikel 386; De geactiveerde kosten van goodwill worden afgeschreven naar gelang van de verwachte gebruiksduur. In uitzonderlijke gevallen waarin de gebruiksduur van kosten van goodwill niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, worden deze kosten afgeschreven in een periode van ten hoogste tien jaren. In dergelijke gevallen worden in de toelichting de redenen voor de afschrijvingsduur van de kosten van goodwill vermeld.

Fiscaal

  • Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10%.

Informatie over goodwill is te vinden op:

Goodwill en RGS

RGS kent de volgende codes voor Goodwill:

  • BIvaGooVvp (0107010) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill
  • BIvaGooCae (0107020) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill
  • WAfsAivGoo (4101070) Afschrijvingen goodwill.

Voorbeeld overname eenmanszaak
Goodwill bedraagt € 20.000 en is direct uitbetaald aan de vorige eigenaar.
Afschrijving vindt plaats over 10 jaar, d.w.z. 10% per jaar.

Betaling goowill

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
BIvaGooVvp (0107010) 4 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill  20.000  
BEivKapOnd (0509010)  4 Eigen vermogen    20.000

Afschrijving goodwill (per boekjaar)

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
WAfsAivGoo (4101070) 4 Afschrijvingen goodwill.  2.000  
BIvaGooCae (0107020) 4 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill    2.000

Afboeken goodwill (einde afschrijvingstermijn)
Aan het einde van de afschrijvingstermijn van 10 jaar kan de goodwill afgeboekt worden van de balans. 
De tegenrekening is dan "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill" die dan voor het zelfde bedrag als de totale goodwill, te weten € 20.000, credit op de balans staat.

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
BIvaGooCae (0107020) 4 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill  20.000  
BIvaGooVvp (0107010) 4 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill    20.000

Na deze laatste boeking is de Goodwill nier meer aanwezig op de balans.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.