Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en overlopende activa en passiva boeken, oftewel transitorische posten

Transitorische posten zijn boekingen die betrekking hebben op een andere (boekings)periode. Het principe hierachter is het werken met zuivere rekeningen, waarbij op elk gewenst moment inzicht is in de winst- en verliesrekening en dus het financiële resultaat van een onderneming. We hebben het dan over de boekhoudterm "permanence", hetgeen wil zeggen dat kosten en opbrengsten geboekt worden in de periodes waarop ze betrekking hebben. Bijvoorbeeld in januari vooruitbetaalde huur boeken die betrekking heeft op de maanden januari, februari en maart. Bij transitorische posten wordt ook wel gesproken van overlopende posten, onderverdeeld in overlopende activa en overlopende passiva.

Dit geeft het volgende schema van transitorische posten:

Overlopende activa  Overlopende passiva 
Uitstelposten
Vooruitbetaalde kosten (ten laste van volgende perioden)
Nog geen kosten, wel uitgaven.
(Onder andere)
- BVorOvaVof (14101) Vooruitbetaalde facturen
- BVorOvaVan (14155) Vooruitbetaalde andere kosten
- BVorOvaVoh (14110) Vooruitbetaalde huisvestingskosten
- BVorOvaVas (14145) Vooruitbetaalde assurantiekosten

Vooruit ontvangen baten (ten gunste van volgende perioden)
Nog geen omzet, wel ontvangsten.
BSchOpaVgo (17250) Vooruitgefactureerde omzet
Anticipatieposten
Nog te ontvangen baten (ten gunste van vorige perioden)
Wel omzet, nog geen ontvangsten.

- BVorOvaNtf (14305) Nog te factureren, te verzenden facturen
Nog te betalen kosten (ten laste van vorige perioden)
Wel kosten, nog geen uitgaven.

(Onder andere)
- BSchOpaNto (17310) Nog te ontvangen facturen
- BSchOpaNtb (17201) Nog te betalen andere kosten
- BSchOpaNhv (17145) Nog te betalen huisvestingskosten
- BSchOpaNas (12175) Nog te betalen assurantiekosten

Zie alle standaard RGS-codes overlopende activa. Zie alle standaard RGS-codes overlopende passiva.

Bovenstaande kan ook betrekking hebben op alleen balansrekeningen, zoals vooruitbetaalde voorraad. 
Deze laten we hier buiten beschouwing omdat dit geen invloed heeft op de winst- en verliesrekening. 

Voor transitorische boekingen in relatie tot boekhoudsoftware, en uitleg daarover, verwijzen we naar de Wiki Boekhoudpakketten Periodieke boekingen en transitorische posten. Hoe dergelijke boekingen precies plaatsvinden en welke RGS-codes daarvoor beschikbaar zijn, komt hierna aan de orde.
 

Vooruitbetaalde kosten

Binnen RGS is op nivo 4 een trits RGS-codes met "Vooruitbetaalde ... kosten". 
Een aantal van deze codes is opgenomen binnen RGS MKB.

Wij kiezen de volgende RGS-code om een voorbeeld boeking weer te geven:
- BVorOvaVan (14155) "Vooruitbetaalde andere kosten". 

Voorbeeld boeking:
Vooruitbetaalde kosten abonnement softwarepakket 1.200 euro voor een heel jaar. Factuur ontvangen in mei en looptijd van juni t/m mei volgend jaar. Bij het vastleggen van de inkoopfactuur (waar we gemakshalve even geen rekening hebben gehouden met BTW) wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorOvaVan (14155) Vooruitbetaalde andere kosten 1.200,00  
BSchCreHac (16011) Handelscrediteuren   1.200,00

Vervolgens wordt elk periode (zo mogelijk automatisch) 100 euro als kosten geboekt::
Totdat het totaalbedrag van 1.200 euro is bereikt. Het resultaat is dat elke maand 100 euro wordt geboekt als kosten en dat de (tussen)rekening vooruitbetaalde kosten na 12 maanden weer glad loopt.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedKanCea (46130)  Contributies en abonnementen 100,00  
BVorOvaVan (14155) Vooruitbetaalde andere kosten   100,00

Zoals eerder genoemd is er ook een hele trits RGS-codes met "Vooruitbetaalde ... kosten" beschikbaar, zoals ... andere-, auto-, kantoor, etc.
 

Nog te betalen kosten

Binnen RGS is op nivo 4 een trits RGS-codes met "Nog te betalen ... kosten".

Wij kiezen de volgende RGS-code om een voorbeeld boeking weer te geven:
- BSchOpaNtb (17201) "Nog te betalen andere kosten".

Voorbeeld boeking:
Websitekosten van 200 euro per maand, die achteraf eens per kwartaal worden voldaan.

Vooraf wordt elke maand (zo mogelijk automatisch) 200 euro als hosting kosten geboekt::

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedVkkWeb (45670) Websitekosten 200,00  
BSchOpaNtb (17201) Nog te betalen andere kosten   200,00

Bij het achteraf vastleggen van de inkoopfactuur (waar we gemakshalve even geen rekening hebben gehouden met BTW) wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchOpaNtb (17201) Nog te betalen andere kosten 600,00  
BSchCreHac (16011) Handelscrediteuren    600,00

Vooruit ontvangen opbrengsten

Hiervoor is de volgende RGS-code beschikbaar:
- BSchOpaVgo (17250) "Vooruitgefactureerde omzet".

Voorbeeld boeking:
Vooruitgefactureeerde ICT ondersteuning, 1.200 euro voor een heel jaar. Factuur verzonden in mei en looptijd van juni t/m mei volgend jaar. Bij het vastleggen van de verkoopfactuur (waar we gemakshalve even geen rekening hebben gehouden met BTW) wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorDebHad (13011) Handelsdebiteuren 1.200,00  
BSchOpaVgo (17250) Vooruitgefactureerde omzet   1.200,00

Vervolgens wordt elk periode (zo mogelijk automatisch) 100 euro als opbrengst geboekt::
Totdat het totaalbedrag van 1.200 euro is bereikt. Het resultaat is dat elke maand 100 euro wordt geboekt als opbrengst en dat de (tussen)rekening vooruitbetaalde kosten na 12 maanden weer glad loopt.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchOpaVgo (17250) Vooruitgefactureerde omzet 100,00  
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet   100,00

Nog te ontvangen opbrengsten

Hiervoor is de volgende RGS-code beschikbaar:
- BVorOvaNtf (14305) "Nog te factureren of nog te verzenden facturen".

Voorbeeld boeking:
Achteraf te factureren ICT ondersteuning, 450 euro per kwartaal. 

Vooraf wordt dan per maand geboekt: 

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorOvaNtf (14305) Nog te factureren of nog te verzenden facturen 150,00  
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet   150,00

Bij het vastleggen van de verkoopfactuur (waar we gemakshalve even geen rekening hebben gehouden met BTW) wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorDebHad (13011) Handelsdebiteuren 450,00  
BVorOvaNtf (14305) Nog te factureren of nog te verzenden facturen   450,00

Voorafgaande journaalposten (VJP)
Hiervoor zijn voorbeelden aan de orde gekomen die betrekking hebben op meerdere perioden waarover kosten of opbrengsten verdeeld en geboekt worden. Voorafgaande journaalposten hebben betrekking op overlopende posten die in een volgende periode teruggeboekt (gestorneerd) wordt. Denk aan omzet die alvast geboekt moet worden in december van het lopend boekjaar en pas gefactureerd wordt in het nieuwe boekjaar. Zie hiervoor de Wiki RGS en Voorafgaande journaalposten (VJP)


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.