Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Zakelijke lening; via een financieringsmaatschappij, kredietinstelling, al dan niet een bank.
- Factoring; als vorm van debiteurenfinanciering. 
- Onderhandse lening. bijvoorbeeld via familie of bekenden, zonder tussenkomst van de bank.
- Obligaties; met tussenkomst van een bank.
- Overige leningen.

Zakelijke lening

(Idem ingeval speciaal krediet)

Een ondernemer sluit een zakelijke lening af van 24.000 euro, "inclusief eenmalige kosten" met een looptijd van 10 jaar en een rente van 1.200 euro per jaar. Zowel aflossing als rente per maand te voldoen.

Bij het aangaan van de lening wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 24.000,00  
BLasSakLvl (08211) Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)    24.000,00

Per maand wordt dan geboekt:
Aflossing (24.000 / 10) is 2.400 euro per jaar, oftewel 200 eujro per maand.
Rente is 1.200 euro per jaar, oftewel 100 euro per maand.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WFbeRlsRef (84313)
Of
WFbeRlsRlk (84315)
Rentelasten financieringen
Of
Rentelasten kredietinstellingen
100,00


 
BLasSakLca (08212) Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 200,00  
BLimBanRba (10201) Bank   300,00

 

Factoring

Factoring is een manier van debiteurenfinanciering.
Dit is uitgewerkt in de aparte Wiki "RGS en Factoring als debiteurenfinanciering in de boekhouding".
     .

Onderhandse lening

Als bij voorgaande boeking sprake is van een onderhandse lening worden de boekingen als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 24.000,00  
BLasOlsOsl (08701) Hoofdsom overige schulden (langlopend)    24.000,00

Per maand wordt dan geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WFbeRlsRol (84307) Rentelasten onderhandse leningen 100,00  
BLasOlsAfl (08702) Aflossingen 200,00  
BLimBanRba (10201) Bank   300,00

Bij een achtergestelde lening (achtergestelde schulden), wordt bovenstaande geboekt op de volgende RGS-codes als sprake is van langlopend (langer dan 1 jaar):

  • BLasAclAll (08011) Hoofdsom achtergestelde schulden;
  • BLasAclCla (08015) Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden.

Als sprake is van kortlopend wordt geboekt op een van de volgende RGS-codes:

  • BSchKolAok (16055) Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen;
  • BschKolAlk (16051) Achtergestelde schulden.
      

Obligaties

Als een onderneming geld nodig heeft voor bijvoorbeeld een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de benodigde financiering komen. De koper (belegger) van de obligatie ontvangt een rentevergoeding. Via periodieke bedragen of na afloop van een vastgestelde termijn (bijvoorbeeld 5 tot 30 jaar) wordt een obligatie terugbetaald. Als terugbetaling plaatsvindt na een vastgestelde termijn worden de af te lossen obligaties door loting aangewezen.  

Als gesproken wordt over kortlopende obligaties wordt bedoeld obligaties met een looptijd korter dan 5 jaar. 
Kortlopend betekent hier dus niet, zoals bij schulden op korte termijn, binnen een jaar.

Obligaties kunnen (dus niet per definitie) na aankoop verhandelbaar zijn.

Obligaties worden geboekt als lang vreemd vermogen.

Net als bij een gewone lening wordt rente betaald als een obligatie wordt uitgegeven.

Obligaties vs aandelen
Belangrijke verschillen tussen obligaties en aandelen is dat bij aandelen sprake van stemrecht en bij obligaties niet. Verder is bij aandelen sprake van dividend en bij obligaties van rente.

Er kan sprake zijn van converteerbare obligaties die ingewisseld kunnen worden voor aandelen.

Obligaties vs onderhanden lening
Bij een onderhandse lening is veelal maar één geldverstrekker en bij bij obligaties van meerdere geldverstrekkers.

Als bij de eerdere boeking sprake is van een uitgegeven obligaties worden de boekingen als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 24.000,00  
BLasAoeAol (08101) Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)    24.000,00

Per maand wordt dan geboekt:
(rente en aflossing)

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WFbeRlsRob (84305) Rentelasten obligatieleningen 100,00  
BLasAoeCla (08105) Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen 200,00  
BLimBanRba (10201) Bank   300,00

Als sprake is van een kortlopende obligatielening wordt deze geboekt op de volgende RGS-code:

  •  BSchKolAok (16055) Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen.
      

Overige leningen

RGS kent ook WFbeRlsRle (84311) "Rentelasten overige leningen".
De praktijk leert (analyse via CBS van aangeleverde informatie t.b.v. de Productie jaarstatistiek) dat deze rekening relatief veel gebruikt wordt in de praktijk. 

Zo mogelijk ontvangen we graag voorbeelden van boekingen op deze rekening.

Verwijzingen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.