Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Subsidies in de boekhouding

Bij subsidies is sprake van een financiële tegemoetkoming door (in verreweg de meeste gevallen) de overheid. Subsidies kunnen betrekking hebben op meerdere gebieden. Als bekende gebieden noemen we loonkostensubsidie en subsidie voor ontwikkeling en innovatie. Subsidies zijn tijdelijk van aard en kunnen betrekking hebben op een bepaalde periode. Mede afhankelijk van de soort wordt subsidie geregistreerd in de boekhouding. Dat laatste kan als (indirecte) opbrengst of bijvoorbeeld als dekking van bepaalde kosten. Subsidies behoren in de regel niet tot de normale bedrijfsopbrengsten en over subsidie wordt geen BTW in rekening gebracht. 

Het landschap van subsidies aan ondernemers (van zzp'er tot multinational) is uitgebreid te noemen en zijn niet individueel in een standaard RGS-schema te vatten. In de boekhouding kan rekening gehouden worden met de volgende boekingstransacties rondom subsidies:

 1. Het toekennen van een subsidie; hiervoor zijn geen aparte RGS-codes aanwezig volgens ons.
 2. Het gebruiken van een subsidie;
 3. Het ontvangen van een subsidie; 
    

Referentie Grootboekschema

RGS voorziet in de volgende rekeningen wat betreft subsidies:

Balans
- Activa
  - Financiële vaste activa
    - Overige vorderingen (langlopend)

 1. Te vorderen subsidies (langlopend), BFvaOvrTsl (0309009) 

  In dit geval wordt de subsidie pas na een langere tijd (> 1 jaar, zijnde langlopend) uitgekeerd. Er moet wel vooraf 100% zekerheid zijn over het uitbetalen van de subsidie als deze subsidie op voorhand al als opbrengst geboekt wordt.
   
  In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een toegekende subsidie voor meerdere jaren die achteraf per jaar wordt uitgekeerd. Stel dat sprake is van een subsidie van totaal 45.000,00 die achteraf in 3 jaar wordt uitgekeerd.

  Bij de toekenning wordt dan geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  BFvaOvrTsl (0309009) Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 45.000,00  
  BSchOpaOop (1210050) Overige overlopende passiva    45.000,00

  De subsidie opbrengst per jaar wordt dan als volgt geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  WOvbOrsOsu (8207050) Overige ontvangen subsidies   15.000,00
  BSchOpaOop (1210050) Overige overlopende passiva 15.000,00  

  De uitkering per jaar wordt dan als volgt geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  BFvaOvrTsc (0309019) Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend)   15.000,00
  BLimBanRba (10201)  Bank 15.000,00  

  Suggesties voor alternatieve rekeningen en/of boekingen zijn welkom.

  - Vorderingen
    - Te vorderen subsidies

 1. Te vorderen overheidssubsidies, BVorTskTos (1103040)

  In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een toegekende overheidssubsidie die maandelijks wordt gebruikt en die achteraf wordt ontvangen. Stel dat sprake is van een subsidie van 400,00 per maand die ingaat op 1 september xx en die na afloop van een kwartaal door de overheid wordt betaald.

  Per maand wordt dan geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  WOvbOrsOel (8207010) Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies   400,00
  BVorTskTos (1103040) Te vorderen loonsubsidie 400,00  

  De uitkering door de overheid bedraagt dan (3 maal 400,-) 1.200 euro, er vanuit gaande dat er geen (afrondings)verschillen zijn. Dit wordt als volgt geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  BVorTskTls (1103050) Te vorderen loonsubsidie   1.200,00
  BLimBanRba (10201)  Bank 1.200,00  
    
 2. Te vorderen loonsubsidie, BVorTskTls (1103040).

  In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een loonkostensubsidie die is berekend op 500,00 per maand en na afloop van een kalenderjaar wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. 

  Per maand wordt dan geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  WPerLesLks (4001170) Loonkostensubsidie   500,00
  BVorTskTls (1103050) Te vorderen loonsubsidie 500,00  

  De uitkering door de Belastingdienst bedraagt dan (12 maal 500,-) 6.000 euro, er vanuit gaande dat er geen (afrondings)verschillen zijn. Dit wordt als volgt geboekt:

  RGS-code / nummer Naam Debet Credit
  BVorTskTls (1103050) Te vorderen loonsubsidie   6.000,00
  BLimBanRba (10201)  Bank 6.000,00  

  Zie ook Wiki RGS loonjournaalpost boeken.
        

 3. Te vorderen overige subsidies, BVorTskTvs (1103040)
  Als ook hier sprake is van een achteraf te ontvangen subsidie zijn de boekingen overeenkomstig hiervoor genoemd. 
     

- Passiva
  - Kortlopende schulden
    - Overige schulden

 1. Terugbetaling subsidies, BSchOvsSuv (1209100)
  Deze rekening is bedoeld om ontvangen subsidiegelden terug te betalen.   

W&V-rekening
- Kosten
  - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
    - Lonen en salarissen

 1. Loonkostensubsidie (LIV), WPerLesLks (4001170)
  Zie hetgeen hiervoor is genoemd bij "Te vorderen loonsubsidie".   

  - Overige bedrijfskosten
    - Kosten fondsenwerving

 1. Kosten verkrijging subsidies overheden, WBedKofKvs (4211050);
  Deze rekening valt expliciet onder "Kosten fondsenwerving" en beschouwen we niet als subsidie voor een onderneming (eenmanszaak of BV). Het gaat dan om een fondsenwervende instelling, veelal ondergebracht onder een stichting of vereniging. 
  Wordt hier niet verder behandeld.  

- Opbrengsten
  - Overige bedrijfsopbrengsten
    - Subsidiebaten

 1. Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies, WOvbOrsOel (8207010)
  Zie hetgeen hiervoor is genoemd bij "Te vorderen overheidssubsidie".

 2. Ontvangen restituties en subsidies, WOvbOrsOre (8207015)

 3. Overige ontvangen subsidies, WOvbOrsOsu (8207050);
  Volgens de SBR beheergroep is deze RGS-code bedoeld voor "dekking van het entrypoint Fondswervende Instellingen".
  Een tamelijk technische toelichting wat ons betreft. 

Meer voorbeelden van het boeken van subsidies zijn welkom. 
  

Bronnen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.