Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding

Deze Wiki gaat in op de manieren waarop in een boekhouding het resultaat c.q. de winst (en de bestemming daarvan) wordt geboekt in en hoe dat in RGS verwerkt kan worden. Uitgangspunt is de fiscale winstberekening. Het onderscheid tussen fiscale- en bedrijfseconomische winst is hier buiten beschouwing gelaten, evenals de belastbare winst na correcties op basis van fiscale regelingen (zoals investeringsregelingen en verrekenbare verliezen). Zowel de winst van een eenmanszaak (die opgave IB doet) als de BV (die opgave VPB doet) komt aan de orde, evenals de verdeling van de winst ingeval een BV. 

Eenmanszaak

(geldt ook voor zzp en vof, oftewel alle personen die opgave IB-winst doen)

Uitgangspunt is de volgende kolommenbalans:

Saldo 1-1 = beginbalans
Mut LJ      = mutaties lopend jaar.

RGS-code / nr Naam Saldo 1-1 Mut LJ W&V   Balans
        Kosten Opbrengst Activa Passiva
BLimBanRba / 1002010 Bank  25.000  35.000     60.000   
BEivKapOnd / 0509010  Eigen vermogen -25.000         25.000 
BEivKapPro / 0509040  Privé opname    5.000     5.000   
               
  Kosten   10.000  10.000       
  Opbrengsten   -50.000    50.000     
               
  ** Resultaat **     40.000      40.000 
Totalen   50.000  50.000 65.000  65.000 

Direct opvragen complete casus Wiki RGS en winst boeken (PDF).


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

ONDERHANDEN
Sinds eind 2022 is voor RGS MKB het RGS rekeningnummer opgenomen.
(Decimaal rekeningschema op basis van 5-cijfers).
Dit moet nog verwerkt worden in deze WIKI en is gepland voor 2023. 
Waar dit al heeft plaatsgevonden wordt de aanduiding "reknr" gebruikt.

 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.