Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding

Deze Wiki gaat in op de manieren waarop in een boekhouding het resultaat c.q. de winst (en de bestemming daarvan) wordt geboekt in en hoe dat in RGS verwerkt kan worden. Uitgangspunt is de fiscale winstberekening. Het onderscheid tussen fiscale- en bedrijfseconomische winst is hier buiten beschouwing gelaten, evenals de belastbare winst na correcties op basis van fiscale regelingen (zoals investeringsregelingen en verrekenbare verliezen). 

Zowel de winst van een eenmanszaak (die opgave IB doet) als de BV (die opgave VPB doet) komt aan de orde, evenals de verdeling van de winst ingeval een BV.
  

Eenmanszaak

Eenmanszaak, waaronder zzp’ers en vennoten binnen een VOF. 
Oftewel alle personen die opgave IB-winst doen)

1. Resultaat (W&V) nog niet verwerkt in de balans

Uitgangspunt is de volgende kolommenbalans:

Saldo 1-1 = beginbalans
Mut LJ      = mutaties lopend jaar.

RGS-code / reknr Naam Saldo 1-1 Mut LJ W&V   Balans
        Kosten Opbrengst Activa Passiva
BLimBanRba / 10201 Bank  25.000  35.000     60.000   
BEivKapOnd / 05501  Eigen vermogen -25.000         25.000 
BEivKapPro / 05519  Privé opname    5.000     5.000   
               
  Kosten   10.000  10.000       
  Opbrengsten   -50.000    50.000     
               
  ** Resultaat **     40.000      40.000 
Totalen   50.000  50.000 65.000  65.000 

Toelichting:

 1. De winst is in dit geval niet verwerkt en komt tot uitdrukking via een vermogensvergelijking of de W&V-rekening.
   
 2. Via de jaarafsluiting wordt het ** Resultaat ** verwerkt in de beginbalans van het eigen vermogen.
  Binnen RGS is hiervoor de volgende rekening aanwezig:
  - BEivKapOnd (05501) “Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal, eigen vermogen natuurlijke personen”.

  De beginbalans van deze rekening luidt dan: (25.000 + 40.000 – 5.000) 60.000 (C).

2. Resultaat (W&V) wel verwerkt in de balans

RGS kent de volgende rekening m.b.t. winstverwerking (voor ZZP):
WNerKapKap (97721) "Netto resultaat (EZ-VOF)".

Dit leidt dan tot de volgende kolommenbalans:

RGS-code / reknr Naam Saldo 1-1 Mut LJ W&V   Balans
        Kosten Opbrengst Activa Passiva
BLimBanRba / 10201 Bank  25.000  35.000     60.000  
BEivKapOnd / 05501  Eigen vermogen -25.000 -40.000       65.000
BEivKapPro / 05519  Privé opname    5.000     5.000  
               
  Kosten   10.000 10.000      
  Opbrengsten   -50.000   50.000    
               
WNerKapKap / 97721  Netto resultaat   40.000 40.000      
Totalen   50.000 50.000 65.000 65.000

Toelichting:

De volgende journaalpost is gemaakt:
WNerKapKap (97721) "Netto resultaat".
Aan BEivKapOnd (05501) "Eigen vermogen".
   

Besloten Vennootschap (BV)

BV in de categorie micro en klein; met toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen. (Zoals bedoeld voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

1. Resultaat (W&V) nog niet verwerkt in de balans

Hier gaan we uit van de volgende kolommenbalans:

RGS-code / reknr Naam Saldo 1-1 Mut LJ W&V   Balans
        Kosten Opbrengst Activa Passiva
BLimBanRba / 10201 Bank  25.000  40.000     65.000   
BEivGokGea / 05011  Nominale aandelen -25.000         25.000 
               
  Kosten   10.000  10.000       
  Opbrengsten   -50.000    50.000     
               
  ** Resultaat **     40.000      40.000 
Totalen   50.000  50.000 65.000  65.000 

Toelichting:

 1. De winst is in dit geval niet verwerkt en komt tot uitdrukking via een kapitaalsvergelijking (ook wel vermogensvergelijking genoemd) of de W&V-rekening.
     
 2. Via de jaarafsluiting wordt het ** Resultaat ** als “resultaat van het boekjaar” verwerkt in de beginbalans. Veelal via een te kiezen rekening in het boekhoudpakket.

  Binnen RGS is daarvoor de rekening BEivOreRvh (05503) “Resultaat van het boekjaar” aanwezig. De beginbalans van deze rekening na de jaarafsluiting luidt dan: 40.000 (C).

  Gevolgd door de boeking:
  BEivOreRvh (05503) "Resultaat van het boekjaar".
  Aan BSchBepVpb (16240) "Te betalen Vennootschapsbelasting".
  Aan BSchBepTdb (16235) "Te betalen dividendbelasting".
  Aan BSchDhaDha ** (16451) "Uit te keren dividend aan houders van aandelen".
  Aan BEivOvrOrs (05253) "Overige reserve".

  Of (zolang winst niet verdeeld in de balans):
  BEivOreRvh (05503) "Resultaat van het boekjaar".
  Aan BSchBepVpb (16240) "Te betalen Vennootschapsbelasting".
  Aan BEivOreOvw (05401) "Niet verdeelde winst".

  Zie ook Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.

**) BSchDhaDha (16451) "Uit te keren dividend aan houders van aandelen".
In plaats van deze rekening kent RGS ook de volgende rekening die hiervoor gebruikt kan worden:
BSchOvsTbd (16515) "Te betalen dividenduitkeringen"). We geven de voorkeur aan de eerstgenoemde rekening.

2. Resultaat (W&V) verwerkt, VPB geboekt en winst verdeeld 

De kolommenbalans als zowel resultaat (W&V-rekening) is geboekt, als de VPB is geboekt en winst is verdeeld:

Stel VPB 20% over 40.000 euro, bedraagt 8.000.
Dan blijft over 32.000 euro.
Winstverdeling 50/50 dividend en overige reserve. Dus elk 16.000 euro.
Dividendbelasting 15% van 16.000 euro bedraagt 2.400 euro.

De boekingen luiden dan:

Netto resultaat:
WBelBgrBgr (91120) "Belastingen uit huidig boekjaar" 8.000.
WNerNewNew (97511) "Netto resultaat na belastingen" 32.000

Aan BSchBepTdb (16235) "Te betalen dividendbelasting" 2.400.
Aan BSchDhaDha (16451) "Uit te keren dividend aan houders van aandelen" 13.600.
Aan BSchBepVpb (16240) "Te betalen Vennootschapsbelasting" 8.000.
Aan BEivOvrOrs (05253) "Overige reserve" 16.000.

*) Zie hetgeen hiervoor genoemd is onder 1. 

Dit leidt dan tot de volgende kolommenbalans:

RGS-code / reknr Naam Saldo 1-1 Mut LJ W&V   Balans
        Kosten Opbrengst Activa Passiva
BLimBanRba / 10201 Bank  25.000  40.000     65.000   
BEivGokGea / 05011  Nominale aandelen -25.000         25.000 
BEivOvrOrs / 05253 Overige reserve   -16.000       16.000
BEivOreRvh / 05503 Resultaat boekjaar   0       0
BSchBepTdb (16235) Ingehouden dividend belasting   -2.400       2.400
BSchBepVpb / 16240 Te betalen VPB   -8.000       8.000
BSchDhaDha (16451) Uit te keren dividend houders van aandelen   -13.600       13.600
               
  Kosten   10.000 10.000      
  Opbrengsten   -50.000   50.000    
               
WBelBgrBgr /91120 Belastingen huidig boekjaar   8.000 8.000      
WNerNewNew / 97511  Netto resultaat na belastingen   32.000 32.000     40.000
Totalen   0 0 50.000 50.000 65.000 65.000

Toelichting:

Zie ook Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.

3. Rsultaat W&V verwerkt, VPB geboekt 

De boekingen luiden dan:

Netto resultaat:
WBelBgrBgr (91120) "Belastingen uit huidig boekjaar" 8.000.
WNerNewNew (97511) "Netto resultaat na belastingen" 32.000

Aan BSchBepVpb (16240) "Te betalen Vennootschapsbelasting" 8.000.
Aan BEivOreRvh (05403) "Resultaat van het boekjaar" 32.000.

In het nieuwe jaar wordt dan geboekt:

BEivOvrRvh (05403) "Resultaat van het boekjaar" 32.000. Loopt dan weer glad voor het nieuwe jaar.
Aan BeivOreOvw (05401) "Niet verdeeld winst"        32.000.

Op een later moment gevolgd door:
BeivOreOvw (05401) "Niet verdeeld winst" 32.000.
Aan BSchBepTdb (16235) "Te betalen dividendbelasting" 2.400.
Aan BSchDhaDha (16451) "Uit te keren dividend aan houders van aandelen" 13.600.
Aan BEivOvrOrs (05253) "Overige reserve" 16.000.

De rekening "niet verdeelde winst" loopt dan op enig moment ook weer glad.
 

Boekhoudsoftware en jaarafsluiting

Steeds meer boekhoudpakketten (met name voor de doelgroep zzp, eenmanszaken (vof) en bv (micro en klein) kennen een automatische jaarafsluiting en de mogelijkheid te werken in meerdere boekjaren. Een uitermate belangrijk aandachtspunt is dat de beginbalans van een nieuw boekjaar altijd in overeenstemming is met de eindbalans (inclusief resultaat) van het voorgaande boekjaar. Een correctie in een vorig boekjaar moet dan ook altijd direct automatisch verwerkt worden in de beginbalans van het nieuwe boekjaar. Daar waar sprake is van een correctie op een of meerdere W&V-rekeningen moet ook automatisch het resultaat op de beginbalans in het nieuwe boekjaar bijgewerkt worden. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.