Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS handels-, productie- en logistieke administratie

RGS en Voorraad gereed product

Eindproducten c.q. gereed product is datgene dat uiteindelijk in het fabricageproces tot stand is gekomen. Al dan niet vooraf gegaan door het produceren van halffabrikaten. We spreken van voorraad gereed product als op voorraad geproduceerd wordt. Dit valt te vergelijken met handelsvoorraad. De tegenhanger is produceren op (klant)order, waarbij een gereed product als het ware vooraf al is verkocht aan de klant en niet op voorraad geboekt wordt. 

Wij gaan er verder vanuit dat gereed product (ook aangeduid als eindproduct) bestaat uit grondstoffen, halffabrikaten en (voorraad)artikelen c.q. ingekochte materialen. Waarbij ook sprake is van benodigde mens- en machinecapaciteit om een halffabrikaat te vervaardigen. 

Het fabricageproces van eindproducten en (halffabrikaten) komt elders in deze Wiki aan de orde en laten we hier buiten beschouwing. 
We gaan er daarbij vanuit dat de volgende RGS-code van toepassing is voor het op- en afboeken van de voorraad gereed product:

  • BVrdGepVoo (3103010) Voorraad gereed product; worden evenals handelsgoederen opgenomen aan de activazijde van de balans. 
        

Voorraadverschillen

Bij inventarisatie van de voorraad kunnen voorraadverschillen ontstaan. Deze verschillen worden afgeboekt van de voorraad t.l.v. de W&V-rekening.

Stel dat volgens de voorraadadministratie op enig moment sprake is van 20 eindproducten á 100 euro.
Bij inventarisatie blijken er 19 eindproducten aanwezig. Er wordt dan 1 eindproduct van de voorraad afgeboekt á 100 euro.

De boeking op basis van RGS-codes is dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprInpVrv (70303) Voorraadverschillen productiegoederen 100,00  
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product    100,00

Zie ook:

  • Wiki RGS en Onderhanden werk; OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad gereed product opgenomen op de balans. 

  • Wiki RGS casus onderhanden projecten; Onderhanden projecten worden uitgevoerd in opdracht van derden. Door de aard van onderhanden projecten vallen start- en einddatum vaak in een aparte periode. 

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.