Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS via de loon- en salarisadministratie

RGS en de werkkostenregeling in de boekhouding

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.
  

VEREENVOUDIGING WKR

Er zijn nu 130 RGS-codes aanwezig voor de WKR, inclusief codes als:
- Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
- Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie (belast loon)
- Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren (belast loon)

Gevraagd wordt welke WKR codes daadwerkelijk gebruikt worden in de boekhouding, al dan niet via de loonjournaalpost te boeken op een aparte grootboekrekening. (het aantal codes in de salarisadministratie kan wellicht groter zijn).

Via het Word document "RGS en WKR analyse" kunt u zelf opgeven welke grootboekrekeningen en RGS-codes uw kantoor gebruikt voor de WKR regeling.
Mede op basis van uw inbreng proberen we dan tot een werkbaar aantal RGS-codes voor de WKR te komen.

Eventueel vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden aan Gerard Bottemanne, GBNED.
Email gerard@gbned.nl of mobiel 06 10069402.
 

Belastingdienst, handboek loonheffingen

U mag een percentage van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. 
Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die geen loon zijn of geen belast loon, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte.

Zie ook Artikel 31 Wet op de loonbelasting 1964 (Eindheffing).

RGS

Kosten vergoed aan werknemers zijn in relatie tot de WKR binnen RGS onderverdeeld naar:

 • Vrije ruimte; dat deel van het totale fiscale loon (uitgedrukt in een percentage) dat besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.
  Opgenomen in RGS MKB op niveau 4 (grootboekrekening).
    
 • Nihilwaarderingen; de waarde van voorzieningen die werknemers op de werkplek gebruiken.
   
 • Gerichte vrijstellingen; gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die voor deze gerichte vrijstellingen gelden.
  Opgenomen in RGS MKB op niveau 4 (grootboekrekening).
     
 • Werkkosten noodzakelijkheidscriterium; Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Zoals gereedschap, tablets en smartphones.

 • Intermediaire kosten; Vergoedingen voor bedragen die een werknemer meestal in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet. Deze vergoedingen zijn geen loon voor de werknemer en kunnen onbelast vergoed worden.
    
 • Belast loon; Hetgeen altijd behoort tot belastbaar loon en dus geen deel kan uitmaken van de hiervoor genoemde vrije ruimte. 

 • Voordelen buiten de dienstbetrekking; Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt. Mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld het verstrekken van een fruitmand aan een zieke werknemer.

 • Vrijgesteld loon; Zijnde vrijgestelde aanspraken, vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen en vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken.
  Opgenomen in RGS MKB op niveau 4 (grootboekrekening).

Aanbevolen

RGS attentiepunten

Wij adviseren in RGS de WKR groep "Werkkosten geen of vrijgesteld loon" onder te verdelen naar de hiervoor genoemde onderverdeling naar "Voordelen buiten de dienstbetrekking" en "Vrijgesteld loon".

Als duidelijk is welke van de 130 RGS-codes voor de WKR gebruikt worden in de praktijk in relatie tot het grootboek, dan wordt de toekenning van RGS codes aan RGS MKB herzien.
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.