Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

ReferentieGrootboekSchema RGS: historie, het ontstaan sinds 2011

Het eerste openbare (werk)document over RGS, ontleend aan de website van het CBS, dateert van 18 mei 2012 en kent de volgende inleiding: “Eind 2011 hebben enkele bestuurlijke vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het ministerie van EL&I, Logius/SBR en het CBS van gedachten gewisseld over een idee met betrekking tot een gecoördineerd referentieschema voor grootboekrekeningen, kortweg aangeduid als referentie grootboekschema. De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten.”

"Op 7 september 2012 is in Grand Hotel Karel V in Utrecht aan een groep experts van private en publieke partijen een idee voorgelegd, dat het mogelijk maakt een extra efficiencyslag door te voeren door gebruik te maken van een zogenoemd ‘referentie grootboekschema. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat schema dwingend voor te schrijven voor toepassing binnen de administratie van ondernemingen, maar juist om het te gebruiken voor de afbeelding van de bestaande administratie van een onderneming op een gestandaardiseerd rapportagemodel voor de overheid. Dat rapportagemodel is daarmee de basis voor alle interne en externe rapportages", zo staat onder andere vermeld op de website van het CBS. Als initiatiefnemers worden genoemd: Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel en Programma Standard Business Reporting.

In het zelfde document staat ook:
"Zo werd tijdens de SBR-regiodagen in 2010 en 2011 meerdere keren door aanwezige accountants de vraag gesteld “Waarom de overheid niet zoiets als een gecoördineerd rekeningenschema introduceert”. Daarnaast zijn er de positieve geluiden uit
landen als België en Portugal over soortgelijke in praktijk gebrachte initiatieven".
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.