Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS: historie, het ontstaan vanaf 2012

Het eerste openbare (werk)document over RGS, ontleend aan de website van het CBS, dateert van 18 mei 2012 en kent de volgende inleiding: “Eind 2011 hebben enkele bestuurlijke vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het ministerie van EL&I, Logius/SBR en het CBS van gedachten gewisseld over een idee met betrekking tot een gecoördineerd referentieschema voor grootboekrekeningen, kortweg aangeduid als referentie grootboekschema. De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten.”

"Op 7 september 2012 is in Grand Hotel Karel V in Utrecht aan een groep experts van private en publieke partijen een idee voorgelegd, dat het mogelijk maakt een extra efficiencyslag door te voeren door gebruik te maken van een zogenoemd ‘referentie grootboekschema. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat schema dwingend voor te schrijven voor toepassing binnen de administratie van ondernemingen, maar juist om het te gebruiken voor de afbeelding van de bestaande administratie van een onderneming op een gestandaardiseerd rapportagemodel voor de overheid. Dat rapportagemodel is daarmee de basis voor alle interne en externe rapportages", zo staat onder andere vermeld op de website van het CBS. Als initiatiefnemers worden genoemd: Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel en Programma Standard Business Reporting.


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.