Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen

Hoe langer een voorraadartikel niet wordt gebruikt, hoe groter de kans is op incourantie. 
Ook kan sprake zijn van incourantie bij seizoensinvloeden en voorraadartikelen die gemaakt zijn voor speciale gelegenheden, zoals een WK. Tot slot noemen we nog even "spare parts" oftewel "reserve onderdelen" die kunnen bijdragen tot incourantie.  

De Belastingdienst meldt het volgende over het afwaarderen van moeilijk te verhandelen producten:

Aan het eind van elk boekjaar wordt de waarde van de voorraden bepaald die op dat moment in de onderneming aanwezig zijn. Normaal gesproken wordt de voorraad tegen kostprijs gewaardeerd. Alleen voor incourante goederen mag een lagere waarde genomen worden dan de kostprijs. Dit zijn producten die moeilijk te verhandelen zijn, zoals kleren en schoenen die uit de mode zijn. Het verschil tussen de kostprijs en de lagere waarde mag als kosten aangegeven worden, die van de opbrengsten afgetrokken worden.

Stel dat sprake is van een afwaardering van 2.000 naar 500 euro (oftewel 1.500 euro) vanwege incourante voorraad, dan luidt de boeking op basis van RGS-codes als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBwvObwBwv (48211) Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 1.500,00  
BVrdHanVoo (30110) Handelsgoederen    1.500,00

Als vooraf sprake is van een voorziening, dan wordt eerst de getroffen voorziening afgeboekt. 
Dit komt hierna aan de orde.

Voorziening incourante voorraad
Voor het treffen van een voorziening voor incourante voorraad in de boekhouding worden een tweetal methoden genoemd, te weten:

 1. Dynamische methode; hierbij wordt gedurende het boekjaar aan de hand van het verwachte verlies een voorziening opgebouwd door afboeking van incourante voorraden.

 2. Statische methode; hierbij wordt op de balansdatum bepaald in hoeverre de aanwezige voorraden incourant zijn.  

Er worden (als we even zoeken op internet) meerdere boekingsmogelijkheden genoemd als het gaat om het boeken van een voorziening voor incourante voorraden, zoals:

 1. Via een dotatie:
  - Dotatie incourant voorraad (W&V);
  - Aan voorziening incourante voorraad (Balans).
  Tot anders aangetoond geven we zelf de voorkeur aan deze boeking.

  Uiteindelijk afboeken is dan als volgt:
  - Voorziening incourante voorraad (Balans).
  - Aan voorraad (Balans).

  Als sprake is van een tekort aan voorziening kan het tekort als volgt geboekt worden:
  - Kosten incourante voorraad (W&V); 
  - Aan voorraad (Balans).

  In RGS is de rekening "Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa" aanwezig. 
  Die rekening kan gebruikt worden in plaats van de rekening "Kosten incourante voorraad".
  Zie verderop de uitwerking op basis van beschikbare rekeningen in RGS.

  Als sprake is van een surplus aan voorziening kan deze als volgt geboekt worden;
  - Voorraad (Balans);
  - Aan Dotatie incourant voorraad (W&V);

 2. Via afschrijvingskosten:
  Overeenkomstig als hiervoor genoemd, alleen wordt nu een rekening "Afschrijvingskosten" gebruikt.
  Afschrijvingskosten incourante voorraden (W&V);
  Aan voorziening incourante voorraden (Balans).

RGS
Voor het boeken van een voorziening incourante voorraden kent RGS de volgende rekeningen:

 • BVrdHanVic (30150) Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen handelsgoederen;
 • BVrdGehVic (30550) Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen voorraad grond- en hulpstoffen;
 • BVrdEmbVic (32030) Emballage, voorziening incourante emballage emballage;
 • BVrdVrvVic (34030) Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden; 
  Deze rekening is niet opgenomen in RGS MKB.
  mocht deze rekening in de MKB praktijk gewenst zijn, dan horen we dat graag.
 • BVrdHalVic (31030) Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten halffabrikaten;
 • BVrdGepVic (31530) Gereed product, voorziening incourante gereed product gereed product).
 • WBwvObwBwv (48211) Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa.

Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. 
De W&V kent wel de rekening "Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa" en de rekeningen "Prijsverschillen" en "Voorraadverschillen" voor grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en productiegoederen. Voor emballage zou de rekening "Verpakkingsmaterialen" gebruikt kunnen worden in de W&V-rekening.

Op basis van beschikbare rekeningen in RGS kan als volgt geboekt worden:

 1. Bij dotatie voorziening:
  - Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa (W&V);
  - Aan voorziening incourante voorraad (Balans).
   
 2. Afboeken is dan als volgt:
  - Voorziening incourante voorraad (Balans).
  - Aan voorraad (Balans).

  Als sprake is van een tekort aan voorziening kan het tekort als volgt geboekt worden:
  - Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
  - Aan voorraad (Balans).

  Afstoten:
  Hiervoor is gesproken over vernietigen van voorraad wegens incourantie. 
  Als incourante goederen verkocht worden tegen een lagere opbrengstwaarde dan leidt dat tot de gewone boekingen:
  - Debiteuren
  - Aan af te dragen BTW
  - Aan opbrengst.
  EN
  - Kostprijs verkopen
  - Aan voorraad.

Zie ook:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.