Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie

Plaatsingsdatum 14-10-2021
Berichtdatum September 2019

In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk. en deze koppeling is voor iemand zonder diepgaande kennis van XBRL niet op te vragen. De RGS-beheergroep heeft samen met de Belastingdienst een actie onderhanden om e.e.a. te controleren, te corrigeren en op te leveren aan de markt.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Er zijn gesprekken gaande tussen de Beheergroep en de Belastingdienst over de organisatie en procesgang rondom de inhoud van de RGS taxonomie voor de IB en VPB. Alle opmerkingen worden verwerkt in de definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.2.

Er blijkt geen verslag of opgave van de opmerkingen. Controle op verwerken is daarom niet mogelijk.

Oktober 2021
Op basis van een SBR experiment (zomer 2021) is een bestand opgeleverd met de relatie tussen SBR-rapportages en RGS-codes op basis van de ter beschikking zijnde RGS-taxonomie. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen. Enerzijds gaat het om de juistheid van de koppeling tussen de IB-aangifte en RGS-codes en anderzijds of betreffende RGS-codes van toepassing zijn voor ZZP en Eenmanszaak (EZ) en zo ja met welke boeking.

A. Technisch

 1. De koppeling tussen de IB-winstaangifte en RGS is op alle niveaus opgenomen. Een koppeling tussen "Huisvestingskosten fiscaal" is aangeduid bij de RGS-code WBedHui "Huisvestingskosten".  Maar ook apart bij alle onderliggende RGS-codes van WBedHui, zoals schoonmaakkosten, servicekosten, etc. Het gaat dan om 40 RGS codes. Deze methodiek werkt dubbeltelling in de hand en zorgt voor onnodig grote koppelbestanden. 

  Het zou ook zo moeten zijn dat als niet alle RGS-codes onder een bepaalde groep (bijvoorbeeld "BFva; Financiële vaste activa") geteld moeten worden dat dan de onderliggende RGS-codes opgegeven moeten worden. Deze systematiek moet feitelijk herhaald worden van niveau 2 t/m niveau 4 en daaronder 5. 
  Dit zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor "Bvrz Voorzieningen" zie verderop nog ter sprake komen.

  Ook aan de kant van de IB-winstaangifte zelf wordt zowel geteld op groep als onderliggend item.
  Bijvoorbeeld RGS-codes opgegeven voor "Totaal activa fiscaal" en apart voor "Gebouwen en terreinen fiscaal".

B. Functioneel

Per onderstaande RGS-code gelden feitelijk steeds 2 vragen:

A. Kan betreffende RGS-code inderdaad tot de IB-aangifte behoren?
     Bijvoorbeeld "Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa".
     De bedoeling is deze RGS-codes in ROOD weer te geven totdat ze verwijderd zijn uit de RGS-taxonomie.

B. Als A positief is beantwoord, vinden we dan betreffende RGS-code thuishoren binnen RGS MKB?

 1. Waardeveranderingen immmateriële- en materiële vaste activa;
  In hoeverre wordt dit voor ZZP, EZ geboekt op de W&V-rekening? 
  Graag uitleg en voorbeeld.

 2. Vastgoed en vastgoedbeleggingen. In elk geval:
  - BVasSvi; Vastgoedbeleggingen in exploitatie.
  - WAfsAfv; Afschrijvingen vastgoed.
  - BVasSviVvp; Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie.
  - BVasSviAkp; Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie.
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Graag uitleg en voorbeeld.

 3. Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten. Idem voor binnen.
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Graag uitleg en voorbeeld. 

 4. Afschrijvingen terreinen; 
  In hoeverre is dit van toepassing zijn voor ZZP, EZ.
  Kan er fiscaal wel afgeschreven worden op terreinen?
  Graag uitleg en voorbeeld.   

 5. Actuele kostprijs;
  Een dergelijke RGS-code is meerdere malen aanwezig.
  Onder andere voor bedrijifsgebouwen, verbouwingen en inventaris.
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Graag uitleg en voorbeeld.  
   
 6. Overige vorderingen (WWfaBwvFvaOvm) op RGS niveau 5!
  Onderdeel van "Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa".
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Graag uitleg en voorbeeld.

 7. Transportkosten; 
  Nu gesplitst van autokosten in RGS.
  Is apart openstaand punt.
  Als dit punt is opgelost kan bepaald worden in hoeverre transportkosten toegewezen wordt aan ZZP, EZ en BV (klein).

 8. Kosten stamrecht en lijfrentes;
  Het is de vraag of dit is bezien vanuit een aparte Stamrecht BV.
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Graag uitleg en voorbeeld.

 9. Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa.
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Graag uitleg en voorbeeld.

 10. BIvaKoo Kosten van ontwikkeling.
  Lange omschrijving RGS foutief? (Immateriële vaste activa ontbreekt).
  Verder ok.

 11. Bvrz Voorzieningen
  RGS telt ruim 180 RGS-codes voor "Voorzieningen". Deze codes zijn allemaal meegenomen voor "Totaal passiva Fiscaal" op het niveau "BVrz".
   
  "Dotatie overige voorziening" voor de IB is gekoppeld aan 16 RGS-codes op niveau 5 met de omschrijving "Toevoegingen aan voorzieningen".  Aanbevolen wordt in de omschrijving kort aan te duiden om welke soort voorziening het gaat. Ook moet kortgesloten worden welke RGS-codes op niveau 5 dan toegekend worden aan RGS MKB.

  Opvallend hierbij is dat dotatie en vrijval voorzieningen niet in alle gevallen gekoppeld is aan niveau 5. Zo komen we op niveau 4 tegen als rekeningen:
  WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten
  WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten.

  "Overige voorziening einde boekjaar" voor de IB is gekoppeld aan 16 RGS-codes op niveau 4. In dit geval duidt de omschrijving op de soort voorziening, zoals "Voorziening in verband met deelnemingen". Dat is duidelijk. Lang niet alle 16 RGS-codes zijn toegewezen aan RGS-MKB. Kortgesloten moet worden welke codes nog toegewezen gaan worden. 

  "Overige voorzieningen fiscaal" voor de IB is gekoppeld aan 17 RGS-codes. 1 code is gekoppeld op niveau 3, te weten "Voorziening voor pensioenen" en de andere 16 RGS-codes zijn gekoppeld aan niveau 4, zoals "Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid". Ook hier zijn de omschrijvingen duidelijk. Lang niet alle 17 RGS-codes zijn toegewezen aan RGS-MKB. Kortgesloten moet worden welke codes nog toegewezen gaan worden. 

  "Onttrekking overige voorziening" voor de IB is gekoppeld aan 34 RGS-codes op niveau 5. In dit geval is in de meeste gevallen de soort van voorziening niet duidelijk aan de hand van de omschrijving van de RGS-codes. Ook moet kortgesloten worden welke RGS-codes op niveau 5 dan toegekend worden aan RGS MKB. 

  Voor de IB-winst wordt expliciet genoemd:
  - Garantievoorzieningen; met zowel koppeling niveau 4 als 5.

  Van alle aan de IB-winst gekoppelde RGS-codes met voorzieningen wordt aanbevolen na te gaan of deze inderdaad relevant zijn voor de IB-winst. Zoals:
  - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's
  - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  - Voorziening in verband met deelnemingen. 

 12. Privé onttrekkingen en privé stortingen
  Hier is de vraag aan welke rubrieken van de IB-aangifte de betreffende RGS-codes gekoppeld zijn c.q. moeten worden.
  RGS kent op niveau 4 de RGS-codes Privé opnamen en Privé stortingen, ieder onderverdeeld op RGS niveau 5..
  Zie voor toelichting de Wiki RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen.

  De IB-aangifte kent de Balans en W-V-rekening.
  Daarbinnen zijn niet de Privé onttrekkingen en privé stortingen apart opgenomen.
  Daarvoor wordt verwezen naar:
  Balans en resultatenrekening > algemene gegevens onderneming > onttrekking/inbreng activum, met daaronder:
  - Ontrekking onroerende zaken;
  - Inbreng onroerende zaken;
  - Onttrekking of inbreng overige activa.
  En naar:
  Specificatie fiscale winstberekening > Toelichting winstberekening vermogensvergelijking > spec. privé ontrekkingen, met daaronder:
  - Totaal privé ontrekking in contanten;
  - Privé ontrekking in natura en goederen, gespecificeerd naar: 
    > omschrijving (bijv. naam RGS-code), boekwaarde, overdrachtsprijs en wijze tot stand koming van deze overdrachtsprijs.
  - Privé ontrekking cultuurgrond, gespecificeerd naar:
    > Onttrekking, kadastrale gegevens, datum onttrekking en boekwaarde perceel.
  - Bijtelling privé gebruik woning, gespecificeerd naar:
    > Adres, periode, WOZ-waarde, eigen woningwaarde, % gerechtigdheid en onttrekking i.v.m. bijtelling.
  - Specificatie privé gebruik auto, gespecificeerd naar:
    > Boekjaar, indicatie gebruik voor privé, forfaitaire privé gebruik (met specificatie auto, kosten, etc.), bijzondere situaties en
       overige privé ontrekkingen met omschrjving (bijv. naam RGS-code en bedrag).

  Zie voor dit laatste ook Project Automatisch ingevulde Winstaangifte (AWA) Belastingdienst met een specificatie van gebruikte
  RGS-codes op niveau 5. IB-aangifte, RGS en AWA moeten op elkaar afgestemd worden.

  Vanuit de RGS koppeling (RGS Taxonomie) is volgens ons geen koppeling met bovenstaande rubrieken. Het is dan ook niet duidelijk op welke wijze privé ontrekkingen en privé stortingen vanuit de boekhouding op basis van RGS in de aangifte IB terecht komen. 

 13. Vooruitontvangen op bestellingen langlopend.
  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ. 
  Met name gaat het dan om langlopend.
  Graag uitleg en voorbeeld.

 14. WAfsAmvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa;
  Is toegewezen aan IB "Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal".
  Is deze toewijzing de juiste en zo ja, In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ. 
  Aan dezelfde IB groep is toegewezen de volledige RGS-code WKpr - Kostprijs van de omzet.
  Is dat wel juist.

 15. Groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en maatschappijen waarin wordt deelgenomen.
  Voorbeelden zijn:
  - BLasSag - Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend).
  - BLasSao - Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
  - BLasSap - Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend).
  - WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de
     vaste activa behoren en van effecten
  - WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de
     vaste activa behoren en van effecten
  - BVorVog - Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
  - BVorVov - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
  - BVorVop - Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
  - BVorVlc - Vorderingen op leden van de coöperatie.
  - WOvtRofRig - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
     behoren en van effecten
  - WOvtRofRug - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
     behoren en van effecten.
  - WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
  - WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de
     vaste activa behoren en van effecten
  - WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de
     vaste activa behoren en van effecten
  - WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
     en van effecten
  - WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
     en van effecten
  - WFbeRlmRgi - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland.
  - WFbeRlmRgu - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
  - WFbeRlmRmi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland
  - WFbeRlmRmu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland
  - WFbeRlmRdi - Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland
  - WFbeRlmRdu - Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 
  - BSchSag - Schulden aan groepsmaatschappijen
  - BSchSao - Schulden aan overige verbonden maatschappijen
  - BSchSap - Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  - BVorDebHdi - Handelsdebiteuren intercompany.

  In hoeverre is dit van toepassing voor ZZP, EZ.
  Bij de IB wordt gesproken over
  A. "Gelieerde maatschappijen", zijnde vennootschap waarvan aandelen tot ondernemingsvermogen behoren.
    
  B. "Participanten", zijnde andere deelnemers in een samenwerkingsverband. Hier denken we aan vennoten bij een VOF.
  De vraag is dan wel hier participanten onderscheiden worden, omdat ook "Vennoten" aanwezig zijn. Het dan afhankelijk van de Vennoot waarop de aangifte IB van toepassing is. 

  Graag uitleg en voorbeeld(en).

 16. Waardeverandering van vorderingen; 
  Deze post in de IB is gekoppeld aan de RGS code "Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa, overige vorderingen" (WWfaBwvFvaOvm). 
  Is dit correct.

 17. Vooruitbetalingen materiële-, immmateriële vaste activa en voorraden;
  - BVrdVrv - Vooruitbetalingen op voorraden.
  - BMvaVmv - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
  - BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
  De posten op zich lijken logisch als het gaat om een vooruitbetaling, maar zijn onderverdeeld naar niveau 4 en 5.
  Graag uitleg en voorbeeld(en) van afschrijvingen en herwaarderingen. 

 18. Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB); BD-VPB staat in omschrijving RGS-code.
  Daarom gebruikt in RGS de volgende code:
  Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen, BEivFirOfr (0510090);
  Deze rekening hebben we gebruikt voor de egalisatiereserve van natuurlijke personen (voor de IB). 
  Echter niet gekoppeld aan IB egalisatiereserve (logisch, want is overig).

 19. Er zijn de nodige RGS-codes waarvoor het zinvol lijkt een onderbouwing te geven waarom deze gekoppeld zijn aan de IB-winstaangifte. Dat zijn de RGS-codes die nog niet hiervoor zijn genoemd en niet toegewezen zijn aan de rubriek ZZP en EZ (eenmanszaak) in dit schema. Een onderbouwing kan dan tevens een goede aanleiding zijn betreffende RGS-codes alsnog toe te wijzen aan ZZP, EZ (en/of MKB - micro en klein).
  Voorbeelden zijn:
  - WAfsDaeDve; Doorberekende verkoopresultaten doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen. 
  - WAfsDaeDfw; Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen.
  - WBwv; Overige waardeveranderingen.
  - WAkfAkf; Algemene beheerskosten.
  - WOvtRofRov; Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten.
  - WOvtRofRor; Rentebaten overige rekeningen-courant.
  - WWfaBwvFva; Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa.
  - WBedOrg; Organisatiekosten.
  - WBedDvr; Dotaties en vrijval (fiscale) reserves. Zie ook Wiki fiscale reserves.
  - WBedBno; Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten. Pas toegevoegd RGS 3.3, wellicht voor Stichtingen.
  - WBedLno; Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten. Pas toegevoegd RGS 3.3, wellicht voor Stichtingen.
  - WAkfAkfAkf; Algemene beheerskosten. Pas toegevoegd RGS 3.3, wellicht voor Stichtingen.
  - WBwv; Overige waardeveranderingen. Onderverdeeld in Vlottende activa en beleggingen (21 RGS-codes).
  - BFva; Financiële vaste activa. ZIe eerdere opmerking over alleen onderliggende groepen tellen.
  - BMvaHuu - Huurdersinvesteringen.
  - BMvaVli - Vliegtuigen.
  - BMvaSch - Schepen.
  - BMvaNad - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa.
  - WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen rentelasten en soortgelijke kosten
  - WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie rentelasten en soortgelijke kosten
  - WFbeDfbDrl - Doorberekende financiële lasten doorberekende financiële baten en lasten
  - WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio
  - WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom
  - WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten
  - WFbeAlp - Aflossingspremies
  - WFbeEmk - Emissiekosten
  - WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als correctie van verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt.
  - BLasCol - Converteerbare leningen (langlopend).
  - BLasAoe - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend).
  - BVorVpk - Vorderingen uit hoofde van pensioenen
  - BLasOdv - Oudedagsverplichting; is dit wel van toepassing voor een eenmanszaak? 
  - BLasPar - Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend)
  - WBwv - Overige waardeveranderingen.
  - WAkfAkf - Algemene beheerskosten
  - WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
  - WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant.
  - WFbeRlmKgd - Rentebaten kasgeld
  - WFbeRlmCol - Rente baten collateral
  - WFbeRlmCfv - Rentebaten CFV
  - WFbeOnnOnn - Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen
  - WFbeDfbDrb - Doorberekende financiële baten doorberekende financiële baten en lasten
  - WFbeDfbDof - Doorberekende overige financiële baten en lasten
  - WFbePol - Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom
  - WFbePhp - Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten. Herwaardering fiscaal???
  - BEff - Effecten (kortlopend)
  - BSchKol - Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
  - BSchAos - Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen
  - BSchStz - Schulden ter zake van pensioenen
  - BSchSlc - Schulden aan leden van de coöperatie
  - WAfsDae - Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen.

  LET OP: we hebben het hier over een aangifte Inkomstenbelasting en geen Vennootschapsbelasting voor een BV.

  Zie nadrukkelijk alle voorbeelden in dit schema.

 20. Uitzoeken en verwerken door RGS MKB
  - BSchOpp - Onderhanden projecten (passiva) overige schulden
  - BMvaVbi - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering.
  - BLasBep - Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
  - WFbeRlmRil - Rentebaten interne lening
  - WFbeRlmInc - Rentebaten incasso
  - BSchBepOvb - Overige belastingen
  - BSchShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst

Aanvullend

Om de betrouwbaarheid van de koppeling tussen SBR-IB en RGS te waarborgen zijn de volgende punten nog van belang:

 1. Controle of alle relevante SBR-IB elementen zijn meegenomen in de RGS Taxonomie; 
  Hier wordt geadviseerd de opstellers van deze taxonomie te vragen hoe dit is gewaarborgd en waarom bijvoorbeeld privé opnamen niet mee zijn genomen..
   
 2. Controle of alle relevantie RGS-codes zijn meegenomen in de RGS Taxonomie;
  Hier wordt geadviseerd de opstellers van deze taxonomie te vragen hoe dit is gewaarborgd.
    
 3. Om leveranciers van boekhoudsoftware RGS betrouwbaar te laten inbouwen een duidelijke onderbouwing en uitleg van het verschil tussen RGS niveau 4 en 5 en een uitleg hoe niveau 5 te gebruiken in alle voorkomende gevallen. Op dit moment lijkt niveau 5 voor meer doeleinden door elkaar te worden ingezet, te weten:

  3.a. Als grootboekrekening, zoals: gas, water, elektra en netdiensten. 

  3.b. Als codelijst, zoals de werkkostenregeling. Tevens te gebruiken voor de salarisadministratie.

  3.c. Als mutatie, zoals de onder B.11 genoemde "Onttrekking overige voorziening" voor de IB is gekoppeld aan 34 RGS-codes op niveau 5. Op dit moment is RGS gekoppeld aan grootboekrekeningen. Dat zou voor voorzieningen in totaal zo'n 200 rekeningen opleveren en dat lijkt zeer ongewenst in een standaard rekeningschema. In dit geval kan RGS niveau 5 ingezet worden als codering bij een "mutaties". Een rekening wordt dan gekoppeld aan niveau 4 en bij betreffende mutaties wordt dan de soort mutatie aangeduid. Uiteraard moeten betreffende mutaties (al dan niet verzameld) aangeboden worden aan de uitvragen rapportage en heeft dit bijvoorbeeld impact voor de RGS brugstaat. 

  Hier wordt geadviseerd de opstellers van de RGS taxonomie te vragen hoe niveau 5 op dit moment is bedoeld en op basis daarvan kan dan bepaald worden of dat logisch is of beter aangepast kan worden.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Project RGS Brugstaat

Terug

Gerelateerde berichten

RGS versus SBR op basis van XBRL [30-06-2019]