Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en Salarissen, meerdere punten

Plaatsingsdatum 14-11-2020
Berichtdatum 14 november 2020

De RGS casus Lonen, salarissen en personeelskosten is tot stand gekomen in overleg met praktijkervaring vanuit de accountancy en een salaris softwareleverancier. De casus zal nog wel even in beweging blijven. Enerzijds zal dat wellicht leiden tot oplossing van een aantal genoemde genoemde punten en anderzijds tot andere aandachtspunten. Er zijn volgens ons een aantal onvolkomenheden die sowieso aandacht verdienen vanuit de RGS beheergroep.

 1. Overige personeelsgerelateerde kosten;
  Indeling uitzendkrachten e.d. in RGS
  De vraag is welke indeling is gehanteerd bij de onderverdeling van “Uitzendkrachten” t/m “Overig ingeleend personeel”. En wanneer wordt geboekt op “Uitzendkrachten” en wanneer op “Uitzendbedrijven”?
  (Alle RGS-codes voor Uitzendkrachten zijn op niveau 5 als "Wonen gecodeerd").

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Dit betreffen codes aangemaakt op verzoek van SBR RGS Beheer WoCo. Gelieve hier navraag te doen, dan wel de codes voor MKB niet te gebruiken. Verschil tussen “Uitzendkrachten” en “Uitzendbedrijven” is ons ook onduidelijk. Zie niet direct het verschil. Indien de code onnodig is, dan wel verwarrend stellen wij voor deze ook op "Niet-actief" te zetten".

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd.

  (open wonen)
  Blijft nog open staan omdat het van de zotte is dat betreffende RGS codes zijn aangedragen vanuit de Woningcorporaties en in de standaard RGS zijn opgenomen, zonder duiding van verschil tussen Uitzendkrachten en Uitzendbedrijven. Waarom worden dit soort aanpassingen vanuit Woningcorpooraties klakkeloos gehonoreerd door de RGS beheergroep? Spelen daar bepaalde belangen?

    
 2. We missen een RGS-code voor “Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)”. Volgens ons is die RGS-code van toepassing als de vergoeding door de werkgever max. 50% bedraagt van de bijdrage door de werknemer. 

  RGS 3.5 (jan 2023)
  De RGS code WBedOvpWbp "Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds belast" is opgenomen.

  Een dergelijke rekening ook van toepassing is voor "onbelast" die niet is opgenomen. 
  Met als reactie SBR RGS 1-2-2023
  "Zie WBedOvpWbp - niet de bedoeling om onder "Overige bedrijfskosten een "nieuwe WKR" te gaan opbouwen. Is vaak extracomptabel geregeld.".

  GBNED 2-2-2023
  De code voor belast heeft eventueel een relatie met de WKR en juist die code is wel opgenomen.
  Maar de rekening onbelast die geen relatie heeft met de WKR is achterwege gelaten die mogelijk zelfs meer voorkomt in de praktijk. 
  Zie ook Wiki RGS en de Personeelsvereniging boeken.

  RGS 3.6 (jan 2024)
  De RGS code WBedOvpWbp is aangepast naar: "Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds".

  Punt staat nog even open voor onderbouwing één rekening, i.p.v. gesplitst naar onbelast en belast.

Onderstaande punten hebben de status afgehandeld of gearchiveerd.  

 1. RGS bevat de code “Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds” (WBedWkrWkvUue) onder de “Werkkosten geen of vrijgesteld loon”. Volgens ons wordt een uitkering of verstrekking geboekt op de RGS-code “Personeelsfonds” (BSchSalPer). We vragen ons af waar de eerstgenoemde RGS-code betrekking op heeft.

  SBR/RGS 29-7-2021:
  "Werkkostenregeling. Deze is vaak in de administratie al geregeld via kostenplaatsen - dimensies etc. Algemene vraag is dan ook in hoeverre deze in RGS nog wensbaar zijn. De huidige opgenomen codes bestaan reeds van voor RGS 3.0 en zijn tot op heden
  onverminderd opgenomen. Dit vraagt wellicht een revisie maar ook juiste inventarisatie. Dit zal aan de Beheergroep worden voorgelegd en dan evt. behandeld worden in de bèta versie van RGS 3.4.".

  RGS MKB jan 2023
  Geen uitwerking vanuit de RGS Beheergroep ontvangen.
  Inmiddels is vanuit RGS MKB besloten zelf na te gaan welke RGS codes op niveau 4 van toepassing zijn in plaats van de huidige RGS codes op niveau 5. 
  Afgehandeld (via RGS MKB).

 2. Voor kilometervergoeding zijn 2 codes aanwezig in relatie tot de werkkostenregeling, te weten: WBedWkrWkfVrh (KM-vergoeding > 19 cent) en WBedWkrWkgVro (KM-vergoeding < 19 cent).
  RGS kent ook “Autokosten” (WBedAut) met RGS-code: “Kilometervergoeding” (WBedAutKil). De vraag is nu wanneer de loonjournaalpost gebruik moeten maken van deze laatste RGS-code en waarvoor deze RGS-code anders bedoeld is?

  SBR/RGS 29-7-2021:
  Zie reactie onder punt 2.

  RGS MKB jan 2023
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS niveau 5. 
  Afgehandeld
    
 3. Voor boetes zijn 2 codes aanwezig in relatie tot de werkkostenregeling, te weten:
  WBedWkrWkbGbu (geldboetes buitenlandse autoriteiten) en WBedWkrWkbGbi (geldboetes binnenlandse autoriteiten).
  RGS kent ook “Autokosten” (WBedAut) met RGS-code: “Boetes en bekeuringen” (WBedAutBeb). De vraag is nu wanneer de loonjournaalpost gebruik moeten maken van deze laatste RGS-code en waarvoor deze RGS-code anders bedoeld is?

  SBR/RGS 29-7-2021:
  Zie reactie onder punt 2.

  RGS MKB jan 2023
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS niveau 5. 
  Afgehandeld
   
 4. Voor parkeerkosten zijn er meerdere RGS-codes aanwezig onder de WKR, onder andere: “Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)” (WBedWkrWkfPvn) en “Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)” (WBedWkrWkiPva).
  RGS kent ook “Autokosten” (WBedAut) met RGS-code: “Parkeerkosten auto's” (WBedAutPar). De vraag is nu wanneer de (loon)journaalpost gebruik moeten maken van deze laatste RGS-code en waarvoor deze RGS-code anders bedoeld is?

  SBR/RGS 29-7-2021:
  Zie reactie onder punt 2.

  RGS MKB jan 2023
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS niveau 5. 
  Afgehandeld
    
 5. Hoofdstuk ”2.5 Uitkering van verlofdagen en verlofuren” kent een aantal specifieke RGS-codes voor vakantie. Van onderstaande RGS-codes is niet duidelijk waarvoor deze precies gebruikt worden:
  - Vakantie bijslag restant verlofuren (WPerLesVagVlu);
  - Overige sociale lasten restant verlofuren (WPerSolOssRvl).
  Graag uitleg hierover.

  SBR/RGS 29-8-2021:
  "Dit betreffen codes aangemaakt op verzoek van SBR RGS Beheer WoCo. Gelieve hier navraag
  te doen, dan wel de codes voor MKB niet te gebruiken."
  Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld.

 6. Overige personeelsgerelateerde kosten;
  Er worden enkele dotaties genoemd, direct gevolgd door vrijval. Alleen bij “Dotatie AOV” en Dotatie jubileumvoorziening” volgt de vrijval niet direct in beide gevallen (volgorde BW2).

  RGS MKB (27-1-2023)
  RGS MKB kent inmiddels een RGS rekeningnummer (decimaal rekeningschema). Punt niet meer actueel.
  Afgehandeld
    
 7. Overige personeelsgerelateerde kosten;
  De post “Doorberekende overige personeelskosten” adviseren we qua volgorde (BW2) aan het einde te plaatsen. Dat laatste is wel het geval als het RGS-nummer als volgorde wordt gehanteerd.

  RGS MKB (27-1-2023)
  RGS MKB kent inmiddels een RGS rekeningnummer (decimaal rekeningschema). Punt niet meer actueel.
  Afgehandeld
    
 8. Het Referentienummer op niveau 5 binnen RGS kent voor de WKR geen punt en is gecodeerd overeenkomstig niveau 4. Waarom is dit afwijkend gedaan van de rest van het RGS-schema?

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Geen specifieke reden. Het nu nog omzetten zou betekenen dat ongeveer 120 referentie nummers zouden moeten worden omgezet. Hetgeen de markt waarschijnlijk niet als wenselijk zal aanmerken.". 
  Afgehandeld

 9. De vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) valt voortaan onder de gerichte vrijstellingen. Deze vergoeding gaat dus niet meer af van uw vrije ruimte. De verruimingen van de WKR geldt vanaf 1 januari 2020. Waarom is deze vergoeding, net als de andere gerichte vrijstellingen, nog niet apart benoemd?
   
  SBR/RGS 29-7-2021
  "Eventuele wijzigingen noodzakelijk en of gewenst inzake de WKR zullen in RGS 3.4 beta meegenomen worden."

  RGS MKB (27-1-2023)
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS-codes op niveau en dus ook niet van de WKR codes aldaan.
  Punt niet meer relevant.
  Afgehandeld

 10. De WKR kent in RGS zo’n 120 codes. Er is geen toelichting op deze codes en/of per code een verwijzing naar de bron. Het “Handboek loonheffing Belastingdienst” kent informatie over een (groot) deel van de WKR. Maar daar is ook geen 1 op 1 aansluiting te vinden met de RGS-codes voor de WKR. Wat is bron geweest van de WKR voor opname in RGS?

  SBR/RGS 29-7-2021
  "De WKR is al in een vroeg stadium van RGS opgenomen (RGS 1.1). Hierna zijn hierop eigenlijk nagenoeg geen wijzigingen meer
  geweest. Dit mede om de reden dat de RGS codes in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt worden. Meestal is dit al geregeld in de bronadministratie doordat men daar middels kostenplaatsen of dimensies de verbijzondering naar WKR heeft geregeld. In uitgevraagde rapporten (SBR) komt dit ook niet naar voren. En specifieke rapportages en controles zijn vaak al in een Loonapplicatie opgenomen".

  GBNED 22-12-2021
  De werkkostenregeling is nadrukkelijk een samenspel tussen salaris- en boekhoudsoftware. Zie "RGS en de werkkostenregeling in de boekhouding".  De WKR is op meerdere plaatsen aan de orde gekomen als openstaand. Dit punt wordt als afgehandeld beschouwd.
  Afgehandeld
    
 11. Voor de WKR zijn vele codes opgenomen die vallen buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zoals elementen die behoren tot het bruto (belastbaar) loon.
  Waarom zijn die in RGS opgenomen onder de WKR?

  SBR/RGS 29-7-2021
  Zie reactie onder punt 11.

  RGS MKB (27-1-2023)
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS-codes op niveau 5 en dus ook niet van de WKR codes aldaan.
  Punt niet meer relevant.
  Afgehandeld
    
 12. De WKR kent onder andere de verdeling naar:
  Voordelen buiten de dienstbetrekking;
  B. Vrijgesteld loon.
  Waarom is dit de opgenomen onder de WKR groep “Werkkosten geen of vrijgesteld loon”? Terwijl in RGS de andere WKR groepen conform de WKR regeling zijn ingedeeld.

  SBR/RGS 29-7-2021
  Zie reactie onder punt 11.

  RGS MKB (27-1-2023)
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS-codes op niveau 5 en dus ook niet van de WKR codes aldaan.
  Punt niet meer relevant.
  Afgehandeld

 13. In hoofdstuk 6 “De balans en tussenrekeningen” is dat deel van het RGS opgenomen dat betrekking heeft op Lonen en salarissen op de balans. In relatie tot de hiervoor genoemde journaalposten is per RGS-code een vinkje gezet als deze is thuis te brengen in een boeking. Dit laatste vanuit de salaris- en loonadministratie of direct in de boekhouding. De vraag is nu wat de bronnen én voorbeelden van onderliggende boekingen zijn van de RGS-codes zonder vinkje?

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd
      
 14. Wij pleiten ervoor RJ onderdelen op eenzelfde wijze openbaar beschikbaar te maken als het Burgerlijk Wetboek. En om bij alle betreffende RGS-codes een korte uitleg en link op te nemen naar BW en RJ. Zie ook “Pleidooi: RGS uitbouwen van codeschema naar taxonomie denken”.
  Vervallen
    
 15. Bij “Lonen” op de W&V-rekening zijn de codes “Lonen vervanging” en “Lonen salariscorrecties” aanwezig. De vraag is wie deze RGS-codes in de praktijk toepast, vanuit welk bron en met welke boeking? (zie hoofdstuk 4, ad. 4).

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd
    
 16. Sociale lasten (werkgeversdeel) wordt op een aparte RGS-code geboekt op de W&V-rekening. Wat betreft de balans maken deze sociale lasten onderdeel uit van de Loonheffing (sinds 2006). RGS kent echter nog een aparte code “Premies sociale verzekeringen” op de balans. De vraag is nu of deze rekening nog wel van toepassing is?

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Dit is juist. Echter er zijn nog "partijen" die de verplichting graag anders willen opnemen. Vandaar dat deze code nog bestaat. Zal worden voorgelegd aan Beheergroep om mogelijk op "Niet-actief" te zetten".

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd
    
 17. Specifiek voor tantièmes is er de balansrekening “tantièmes” (zie 2.6 Tantièmes en gratificaties). Een dergelijke balansrekening ontbreekt voor gratificaties. De vraag is of deze laatste rekening ontbreekt of onderdeel uitmaakt van een andere balansrekening en zo ja, welke rekening?

  SBR/RGS 29-7-2921
  "Gratificaties toegevoegd in RGS 3.4 – BschSalGra"
  Afgehandeld

 18. Er is de RGS-code “Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris” (WPerLesSldUbb). Maar ook de RGS-code “Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris” (WPerLesBvcUbc). De aanduiding commissaris lijkt bij de eerstgenoemde code onjuist.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Aangepast in RGS 3.4".
  Afgehandeld

 19. “Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen”. Over deze RGS-code (WPerLesLiv) hebben we geen duidelijke omschrijving en toelichting gevonden. Graag vragen we tekst en uitleg over deze RGS-code en een voorbeeld van een boeking.

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd
    
 20. “Overige lonen en salarissen”; deze RGS-code is bedoeld voor loonkosten die niet elders zijn genoemd. Opmerkelijk is wel dat deze RGS-code ook is onderverdeeld naar onder andere enkele specifieke loonkosten. Het lijkt ons logischer om die specifieke loonkosten apart te benoemen en niet onder te brengen onder “Overige lonen en salarissen” op het niveau 5 van RGS. Met name “Wachtgeld” en “Stagevergoeding”, die toch regelmatig zullen voorkomen. Wij zouden dan eerder de hiervoor genoemde “Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen” hier onder “Overige lonen en salarissen” opnemen.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Dit betreffen codes aangemaakt op verzoek van SBR RGS Beheer WoCo. Gelieve hier navraag te doen, dan wel de codes voor MKB niet te gebruiken. Als algemene opmerking RGS is met name bedoeld als referentie mogelijkheid naar SBR. En niet als een rekeningschema voor boekhouden. Ook bij uitwisseling met andere applicaties dient een diepgang noodzakelijk en of gewenst te zijn om RGS uit te breiden. Mocht dit toch de wens van de markt zijn dan dient RGS wellicht herzien te worden.".
  Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld

 21. De RGS-code “Overige lonen en salarissen kosten RVC niet salaris” is opgenomen onder “Overige lonen en salarissen”. Terwijl deze kosten juist niet betrekking hebben op salarissen. Waarom niet elders opgenomen?

  Idem als punt hiervoor. Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld

 22. Wat is het verschil tussen:
  - Overige lonen en salarissen
  - Overige lonen en salarissen nb/bt.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Geen idee. Code komt voort uit SBR RGS Beheergroep WoCo. Gelieve hier na te vragen".
  Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld

 23. Er zijn meerdere soorten van loonkostensubsidies en dit zal in de loop van de jaren ook veranderen. De huidige RGS-code “Loonkostensubsidie (LIV)” heeft qua naamgeving alleen betrekking op de LIV. Dat laatste lijkt ons niet juist als op deze rekening ook andere loonkostensubsidies dan de LIV geboekt worden.
  Er is een aparte code opgenomen voor "Overige loon(kosten)subsidies".
  Afgehandeld
   
 24. “Overige sociale fondsen”; Dit is veelal CAO gebonden. Het werkgeversdeel van de premie wordt geboekt op de RGS-code “Overige sociale fondsen”. Een eventuele bijdrage door de werknemers maakt deel uit van de “Loonkosten” en verminderen het netto uit te keren loon aan de werknemers (zie 2.2. “De periodieke loonjournaalpost”). Voor het te betalen bedrag aan “overige sociale fondsen” is niet een aparte tussenrekening beschikbaar. Dit zou geboekt kunnen worden via de RGS-code “Overige reserveringen” (BSchSalOrn). Wij geven de voorkeur aan een aparte rekening “Te betalen overige sociale fondsen” die (nog) niet RGS aanwezig is.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Opgenomen in RGS 3.4 – BschSalOsf".
  Afgehandeld

 25. “Overige sociale lasten”. Graag ontvangen we uitleg en voorbeelden van hetgeen geboekt kan worden via deze RGS-codes.

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd

 26. “Overige sociale lasten”. Met onder andere “Restant verlofuren” en “restant vakantiegeld”. We zouden hier dan ook “restant vakantiedagen” en “restant verlofdagen” verwachten.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Restant vakantiedagen is opgenomen in RGS 3.4. Restant verlofdagen is de tekst aangepast
  naar “Restant verlofuren – verlofdagen”.
  Afgehandeld

 27. “Doorberekende sociale lasten”. Graag ontvangen we uitleg en voorbeelden van hetgeen geboekt kan worden via deze RGS-code.

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB heeft inmiddels zelf bepaald welke RGS codes t/m niveau 4 relevant zijn. 
  Gearchiveerd
    
 28. “Pensioenpremies PP en OVP”. RGS bevat geen toelichting van genoemde afkortingen PP en OVP. PP staat in de regel voor “Partnerpensioen”, zijnde een nabestaandenpensioen nemen wij aan. Bij OVP is dat minder duidelijk. Wellicht wordt bedoeld “Overlijdenspensioen”. Maar dat is het hiervoor genoemde PP in feite ook al. Voor wezen is er dan nog het Wezenpensioen. Wat volgens ons ontbreekt is het AP of AOP, te weten “Arbeidsongeschiktheidspensioen”.
  Uitleg over bovenstaande is dan ook wenselijk. De vraag hierbij is of het gewenst is een dergelijke onderverdeling op te nemen in het grootboekrekeningschema, oftewel in het RGS.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Beide zijn uitbreidingen op niveau 5 op verzoek van SBR RGS Beheergroep WoCo. Gelieve daar navraag te doen. Wat mij betreft codes niet adresseren in RGS MKB".
  Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld.

 29. Wij vragen ons af waarom wel een aparte RGS-code is opgenomen voor de “Aanvullende pensioenlasten WIA excedent” en idem voor PP. Maar bijvoorbeeld niet voor “Excedent pensioenregeling”.

  SBR/RGS 29-7-2021
  Zie punt 30.
  Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld.

 30. “Overige pensioenlasten”. Hier vinden we “Overige pensioenlasten FLOW”. Wij hebben geen idee wat hiermee bedoeld wordt. Uitleg is welkom.

  SBR/RGS 29-7-2021
  Zie punt 30.
  Codes toegewezen aan Wonen.
  Afgehandeld.
   
 31. RGS Kent de groep Kortlopende schulden > Salarisverwerking (BSchSal).
  Waarom is “Te betalen pensioenpremies” hier niet opgenomen, maar onder Kortlopende schulden > Overig?

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Te betalen pensioenpremie wordt apart uitgevraagd in SBR dan wel onder de overige schulden dan wel onder de overlopende passiva. Dient dus apart adresseerbaar te zijn"

  GBNED
  Nagezien en staat inderdaad onder "Kortlopende schulden" conform art. 375 BW2.
  Afgehandeld

 32. Op een aantal plaatsen zijn percentages en bedragen opgenomen in het RGS-schema, zoals: Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer (WBedWkrWkgVro / 4006010). Dit betekent dat als het percentage wijzigt er een nieuwe RGS-code moet komen of dat de naam van de RGS-code aangepast moet worden. Beiden lijken ongewenst gezien het bijkomende onderhoud door gebruikers.
  Wat is de reden van opname van bijvoorbeeld de aanduiding (tot € 0,19) in plaats van bijvoorbeeld “Tot vrijgesteld tarief”? Bij analyse bepaalt het jaartal (of periode) welk percentage van toepassing is en niet de RGS-code.

  SBR/RGS 29-7-2021
  "Zie algemene opmerkingen inzake WKR".

  RGS MKB (27-1-2023)
  Geen terugkoppeling RGS beheergroep.
  RGS MKB maakt geen gebruik van RGS niveau 5.
  Gearchiveerd

Later toegevoegd:

 • Proficount / Teus Bok, 24-10-2022 (bron LinkedIN);
  Ik loop er tegenaan dat er in het RGS grootboekschema geen codes zijn voor:
  * Te betalen 13e maand/eindejaarsuitkering (zou ik verwachten in de 1204...-reeks)
  * Kosten 13e maand/eindejaarsuitkering (zou ik verwachten in de 4001...-reeks)
  * Kosten doorbetaalde ziektedagen/-uren (zou ik verwachten in de 4001...-reeks)
  * Kosten eenmalige cao-uitkering (zou ik verwachten in de 4001...-reeks)

  Eens met eerder punt dat met name “Wachtgeld” en “Stagevergoeding” regelmatig zullen voorkomen.".

  RGS MKB (27-1-2023)
  Te betalen 13e maand en kosten daarvan zijn iniddels op verzoek RGS MKB toegevoegd. 
  Andere rekeningen voor genoemde kosten lijken incidenteel en zijn niet verzocht door te voeren vanuit RGS MKB.
  Afgehandeld
    
Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug