Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS voor Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Plaatsingsdatum 15-02-2021
Berichtdatum 15 februari 2021

Het standaard RGS-schema kent al een filter voor ZZP. Van een aantal RGS-codes is de vraag waarom deze bij het filter zijn opgenomen of waarom juist niet. Verder zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. 

 1. De RGS-code BVorOvrOvk "Overige vorderingen" heeft een omslagcode, te weten BSchOvsOvs "Overige schulden". En vice versa. Overige vordering worden echter altijd debet geboekt en overige schulden altijd credit. Dat is inherrent aan de naamgeving van betreffende rekeningen. Van een omslagcode vice versa lijkt ons dan ook geen sprake. 

  Natuurlijk kan de rekening Overige vorderingen bij wijze van uitzondering een creditsaldo bevatten. stel dat een vordering per ongeluk 2 maal is voldaan, dan zou, tijdelijk, sprake kunnen zijn van een creditsaldo. Maar dat zelfde kan gebeuren bij een rekening debiteuren en die heeft toch ook geen omslagcode met de rekening crediteuren. 

  Het gebruik van omslagcodes kom je normaliter tegen bij een rekening bank of een rekening courant met een aandeelhouder.
  RGS (versie 3.2) bevat op dit moment 146 omslagcodes (zie overzicht omslagcodes), waarbij dus 73 rekeningen naar elkaar verwijzen. Wellicht de moeite waard dat nog eens te evalueren en te onderbouwen met voorbeelden c.q. journaalposten..

  RGS 29-7-2021
  Wordt ook zo toegepast in de “Rapportage-software”. Men is dit zo gewend. Zal nader overlegd worden in de Beheergroep!
  (open rgs beheergroep)
  Openstaand
    
 2. De RGS-code BVorTusTon kent als naam "Tussenrekeningen ontvangsten" en de RGS-code BSchTusTon kent identiek dezelfde naam. Beide opgenomen in rubriek 1, dus onder "Vorderingen" en "schulden". Beide onderverdeeld op RGS niveau  5 naar "Contante ontvangst" en "Creditcard verkopen". Waarom wordt deze 'Tussenrekening ontvangsten" ook opgenomen onder "schulden"? Er kan een creditering plaatsvinden, maar wordt daardoor het saldo van betreffende rekening negatief. Een nadere onderbouwing met boekingsvoorbeelden is gewenst, inclusief het gebruik van de omslagcodes. Een andere vraag is waarom hier gebruik is gemaakt van niveau 5? Er is geen sprake van mutaties, maar van verschillende rekeningen, net als kas, bank en internet bank op niveau 4. 
  (open inhoudelijk)
  Openstaand. 

Opgelost, vervallen of gearchiveerd

 1. De RGS-code WAfsRvm "Boekresultaat op materiële vaste activa" (nivo 3) ontbreekt in het ZZP schema, terwijl er wel een onderliggende code op nivo 4 aanwezig is 
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld


 2. De RGS-code WAfsDae "Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen" (nivo 3) ontbreekt in het ZZP schema, terwijl er wel een onderliggende code op nivo 4 aanwezig is. Zie verderop "Doorberekende verkoopresultaten doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen".
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld
  .

 3. De RGS-code  BMvaBegVvp "Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Bedrijfsgebouwen" ontbreekt. Terwijl cumulatieve afschrijving bedrijfsgebouwen wel is opgenomen.
  Op Boekhoudplaza: hersteld. 
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld

    
 4. In de balans is de RGS-code verbouwingen opgenomen met aparte (balans)rekeningen voor afschrijvingen en herwaardering. In de kostensfeer ontbreken de rekeningen voor afschrijvingen en boekresultaat als het gaat om verbouwingen. Indien bewust dan graag even toelichten.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld

     
 5. In de balans is de RGS-code "Machines en installaties" opgenomen en ook de afschrijving daarop. De RGS-code "Herwaardering Machines en installaties" is niet opgenomen voor ZZP. Ook ontbreekt de RGS-code "Boekresultaat voor Machines en installaties" voor ZZP.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld

       
 6. In de balans is de RGS-code "Transportmiddelen" opgenomen en ook de afschrijving daarop. De RGS-code "Herwaardering Transportmiddelen" is niet opgenomen voor ZZP.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld

     
 7. In de balans is de RGS-code "Andere vaste bedrijfsmiddelen" opgenomen en ook de afschrijving daarop. De RGS-code "Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen" is niet opgenomen voor ZZP.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld

    
 8. Bij Bedrijfsgebouwen, Verbouwingen en Inventaris is sinds RGS 3.3 de rekening "Actuele kostprijs" opgenomen. Bij Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen ontbreekt de rekening "Actuele kostprijs". Dat lijkt niet consequent doorgevoerd. 

  De vraag hierbij is ook in hoeverre het begrip "actuele kostprijs" eigenlijk wel relevant is voor de zzp'er en via welke boeking(en) dit dan opgenomen gaat worden in de boekhouding naast de al aanwezige verkrijgingsprijs.

  RGS MKB 29-7-2021
  Actuele kostprijs ligt niet voor de hand te gebruiken bij een ZZP. Overal verwijderd in RGS.
  Afgehandeld
   
 9. Hoofdsom overige schulden (langlopend) is opgenomen. Maar de aflossing op de hoofdsom niet. Als er een hoofdsom is zal er toch ook een aflossing kunnen plaatsvinden. Er zijn daarvoor twee RGS-codes, te weten:
  - BLasOlsAfl "Aflossingen"; op niveau 4, zijnde grootboekrekening.
  - BLasOlsAflAfl "Aflossingen overige schulden (langlopend)", op niveau 5, zijnde mutaties.
  Op Boekhoudplaza: 
  - BLasOlsAfl "Aflossingen". 
  Omdat "BLasOlsAflAfl Aflossingen overige schulden (langlopend)", volgens ons onterecht op niveau 5 is opgenomen.
  Aangepast in RGS 3.4.
  Afgehandeld

 10. Los van het rekeningschema voor ZZP is het opvallend dat er voor gekozen is vele tussenrekeningen onder te brengen in rubriek 1. Terwijl als defacto standaard rubriek 2 geldt voor tussenrekeningen. Gezien het best grote aantal van 28 tussenrekeningen op niveau 4 van RGS (versie 3.2)  (zie overzicht) is het aan te bevelen om per tussenrekening een of meer voorbeeldboekingen op te nemen in de standaard documentatie van RGS. 

  Uiteindelijk is besloten vanuit RGS MKB zelf documentatie samen te stellen.Zie onderdeel RGS en boekingsvoorbeelden.

  Gearchiveerd
    
 11. Aanvullend: 22-2-2021
  Als we RGS-codes op niveau 5 (mutaties) ook betrekken bij de tussenrekeningen komen we aan het onwaarschijnlijke aantal van 112 tussenrekeningen (bij elkaar opgeteld tussenrekeningen niveau 3, 4 en 5, zie overzicht), waarvan 110 in rubriek 1 en 2 in rubriek 3 (Voorraden). De tussenrekeningen op niveau 5 hebben niets te maken met mutaties, maar een verbijzondering van rekeningen. Naar ons idee is daar niveau 5 niet voor bedoeld. Zo is er op niveau 4 de RGS-code BVorTusTbt "Tussenrekeningen betalingen" die op niveau 5 onderverdeeld is naar de RGS-codes BVorTusTbtTca "Tussenrekening contante aanbetalingen" en BVorTusTbtTcb "Tussenrekening creditcardbetalingen". En even voor de duidelijkheid, hier wordt niet de rekening "Kruisposten" bedoeld.  


  SBR/RGS 29-7-2021
  Zal nader overlegd worden in de Beheergroep!

  RGS 3.5 jan 2023
  In RGS 3.5 zijn genoemde RGS-codes op niveau 5 toegewezen aan WONEN. 
  Dit was al het geval bij dezelfde rekeningen onder BSchTusTbt.
  Niveau 4 blijft als het is.
  Afgehandeld.

 12. In de balans is de RGS-code verbouwingen opgenomen met aparte (balans)rekeningen voor afschrijvingen en herwaardering. In de kostensfeer ontbreken de rekeningen voor afschrijvingen en boekresultaat als het gaat om verbouwingen. Indien bewust dan graag even toelichten. 
  Afgehandeld

 13. Overige schulden (8-3-2021); 
  Bij de sortering op RGS Referentienummer opgenomen onder "Schulden aan bank" i.p.v. onder "Overige schulden".

  SBR/RGS 29-7-2021
  Zoals meerdere malen gemeld, is referentienummer geen sorteeritem. Daarvoor is "Sortering" al lange tijd in de plaats gekomen.

  GBNED 23-12-2021
  Besloten is het Referentienummer te handhaven. Dan moet het wel goed zijn.

  GBNED 2-3-2023 
  Binnen RGS MKB wordt geen gebruik meer gemaakt van het RGS Referentienummer, vandaar als gearchiveerd beschouwd.
  Gearchiveerd.
    
 14. Terug te vorderen omzetbelasting (8-3-2021);
  Bij de sortering op RGS Referentienummer opgenomen onder "Vorderingen op handelsdebiteuren"i.p.v. onder "Vorderingen uit hoofde van belastingen". 
  Komt doordat Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk, 1103159 moet wellicht zijn 1102000.

  GBNED 2-3-2023 
  Binnen RGS MKB wordt geen gebruik meer gemaakt van het RGS Referentienummer, vandaar als gearchiveerd beschouwd.
  Gearchiveerd.
    
 15. Overige vorderingen (8-3-2021);
  Bij de sortering op RGS Referentienummer opgenomen onder "Vorderingen uit hoofde van belastingen" i.p.v. onder "Overige vorderingen".

  GBNED 2-3-2023 
  Binnen RGS MKB wordt geen gebruik meer gemaakt van het RGS Referentienummer, vandaar als gearchiveerd beschouwd.
  Gearchiveerd.

De vraag is vervolgens of de volgende RGS-codes wel thuishoren in een basisschema voor ZZP?

VERVALLEN 
(vanwege ontwikkeling RGS MKB in de tijd met eigen filters zzp, eenmanszaak/vof, BV en Stichting/vereniging).

De volgende RGS-codes ontbreken in het basisschema voor ZZP. Is dit terecht?.

VERVALLEN
(vanwege ontwikkeling RGS MKB in de tijd met eigen filters zzp, eenmanszaak/vof, BV en Stichting/vereniging).
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug