Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS voor Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Plaatsingsdatum 15-02-2021
Berichtdatum 15 februari 2021

Voor een goed inzicht in RGS-codes voor de ZZP doelgroep is op Boekhoudplaza.nl het Referentie Grootboekschema (RGS) visueel weergegeven in de vorm van een decimaal rekeningschema. Van een aantal RGS-codes is de vraag waarom deze bij ZZP zijn opgenomen of waarom juist niet. Verder zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Een en ander is onderstaand gespecificeerd:

Decimaal rekeningschema ZZP opvragen
Met naar keuze de mogelijkheid om ook rekeninggroepen te tonen.
Naar opvragen decimaal rekeningschema ZZP.

Uit bovenstaande decimaal rekeningschema blijkt dat er zo'n 160 RGS codes zijn op niveau 4 met als criterium "ZZP".
Hoewel veel zzp'ers met minder rekeningen uit de voeten kunnen vinden wij 160 RGS codes een goed te overzien aantal als uitgangspunt voor een, nader af te stemmen, "standaard RGS-ZZP rekeningschema".

Een rekeningschema voor een specifieke ZZP'er kan natuurlijk altijd nog ingeperkt of zelfs uitgebreid worden met een keuze uit zo'n 1.000 RGS-codes op het niveau van rekeningnummer (niveau 4). Met wel de aanbeveling om daar 'zuinig' mee om te gaan. 

Allereerst enkele onvolkomenheden (in de selectie ZZP)

Wij adviseren de RGS beheergroep onderstaande punten na te lopen en waar nodig zo spoedig mogelijk te herstellen.

 1. De RGS-code WAfsRvm "Boekresultaat op materiële vaste activa" (nivo 3) ontbreekt in het ZZP schema, terwijl er wel een onderliggende code op nivo 4 aanwezig is 
  Op Boekhoudplaza: hersteld.

 2. De RGS-code WAfsDae "Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen" (nivo 3) ontbreekt in het ZZP schema, terwijl er wel een onderliggende code op nivo 4 aanwezig is. Zie verderop "Doorberekende verkoopresultaten doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen".
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 3. De RGS-code  BMvaBegVvp "Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Bedrijfsgebouwen" ontbreekt. Terwijl cumulatieve afschrijving bedrijfsgebouwen wel is opgenomen.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
    
 4. In de balans is de RGS-code verbouwingen opgenomen met aparte (balans)rekeningen voor afschrijvingen en herwaardering. In de kostensfeer ontbreken de rekeningen voor afschrijvingen en boekresultaat als het gaat om verbouwingen. Indien bewust dan graag even toelichten.
  Op Boekhoudplaza: verbouwingen geheel verwijderd.
     
 5. In de balans is de RGS-code "Machines en installaties" opgenomen en ook de afschrijving daarop. De RGS-code "Herwaardering Machines en installaties" is niet opgenomen voor ZZP. Ook ontbreekt de RGS-code "Boekresultaat voor Machines en installaties" voor ZZP.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
       
 6. In de balans is de RGS-code "Transportmiddelen" opgenomen en ook de afschrijving daarop. De RGS-code "Herwaardering Transportmiddelen" is niet opgenomen voor ZZP.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
     
 7. In de balans is de RGS-code "Andere vaste bedrijfsmiddelen" opgenomen en ook de afschrijving daarop. De RGS-code "Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen" is niet opgenomen voor ZZP.
  Op Boekhoudplaza: hersteld.
    
 8. Bij Bedrijfsgebouwen, Verbouwingen en Inventaris is sinds RGS 3.3 de rekening "Actuele kostprijs" opgenomen. Bij Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen ontbreekt de rekening "Actuele kostprijs". Dat lijkt niet consequent doorgevoerd. 

  De vraag hierbij is ook in hoeverre het begrip "actuele kostprijs" eigenlijk wel relevant is voor de zzp'er en via welke boeking(en) dit dan opgenomen gaat worden in de boekhouding naast de al aanwezige verkrijgingsprijs. 
   
 9. Hoofdsom overige schulden (langlopend) is opgenomen. Maar de aflossing op de hoofdsom niet. Als er een hoofdsom is zal er toch ook een aflossing kunnen plaatsvinden. Er zijn daarvoor twee RGS-codes, te weten:
  - BLasOlsAfl "Aflossingen"; op niveau 4, zijnde grootboekrekening.
  - BLasOlsAflAfl "Aflossingen overige schulden (langlopend)", op niveau 5, zijnde mutaties.
  Op Boekhoudplaza: toegevoegd.
  - BLasOlsAfl "Aflossingen". 
  Omdat "BLasOlsAflAfl Aflossingen overige schulden (langlopend)", volgens ons onterecht op niveau 5 is opgenomen.

 10. De RGS-code BVorOvrOvk "Overige vorderingen" heeft een omslagcode, te weten BSchOvsOvs "Overige schulden". En vice versa. Overige vordering worden echter altijd debet geboekt en overige schulden altijd credit. Dat is inherrent aan de naamgeving van betreffende rekeningen. Van een omslagcode vice versa lijkt ons dan ook geen sprake. 

  Natuurlijk kan de rekening Overige vorderingen bij wijze van uitzondering een creditsaldo bevatten. stel dat een vordering per ongeluk 2 maal is voldaan, dan zou, tijdelijk, sprake kunnen zijn van een creditsaldo. Maar dat zelfde kan gebeuren bij een rekening debiteuren en die heeft toch ook geen omslagcode met de rekening crediteuren. 

  Het gebruik van omslagcodes kom je normaliter tegen bij een rekening bank of een rekening courant met een aandeelhouder.
  RGS (versie 3.2) bevat op dit moment 146 omslagcodes (zie overzicht omslagcodes), waarbij dus 73 rekeningen naar elkaar verwijzen. Wellicht de moeite waard dat nog eens te evalueren en te onderbouwen met voorbeelden c.q. journaalposten..

 11. De RGS-code BVorTusTon kent als naam "Tussenrekeningen ontvangsten" en de RGS-code BSchTusTon kent identiek dezelfde naam. Beide opgenomen in rubriek 1, dus onder "Vorderingen" en "schulden". Beide onderverdeeld op RGS niveau  5 naar "Contante ontvangst" en "Creditcard verkopen". Waarom wordt deze 'Tussenrekening ontvangsten" ook opgenomen onder "schulden"? Er kan een creditering plaatsvinden, maar wordt daardoor het saldo van betreffende rekening negatief. Een nadere onderbouwing met boekingsvoorbeelden is gewenst, inclusief het gebruik van de omslagcodes. Een andere vraag is waarom hier gebruik is gemaakt van niveau 5? Er is geen sprake van mutaties, maar van verschillende rekeningen, net als kas, bank en internet bank op niveau 4. 

  Los van het rekeningschema voor ZZP is het opvallend dat er voor gekozen is vele tussenrekeningen onder te brengen in rubriek 1. Terwijl als defacto standaard rubriek 2 geldt voor tussenrekeningen. Gezien het best grote aantal van 28 tussenrekeningen op niveau 4 van RGS (versie 3.2)  (zie overzicht) is het aan te bevelen om per tussenrekening een of meer voorbeeldboekingen op te nemen in de standaard documentatie van RGS. 

  Aanvullend: 22-2-2021
  Als we RGS-codes op niveau 5 (mutaties) ook betrekken bij de tussenrekeningen komen we aan het onwaarschijnlijke aantal van 112 tussenrekeningen (bij elkaar opgeteld tussenrekeningen niveau 3, 4 en 5, zie overzicht), waarvan 110 in rubriek 1 en 2 in rubriek 3 (Voorraden). De tussenrekeningen op niveau 5 hebben niets te maken met mutaties, maar een verbijzondering van rekeningen. Naar ons idee is daar niveau 5 niet voor bedoeld. Zo is er op niveau 4 de RGS-code BVorTusTbt "Tussenrekeningen betalingen" die op niveau 5 onderverdeeld is naar de RGS-codes BVorTusTbtTca "Tussenrekening contante aanbetalingen" en BVorTusTbtTcb "Tussenrekening creditcardbetalingen". En even voor de duidelijkheid, hier wordt niet de rekening "Kruisposten" bedoeld.  

 12. In de balans is de RGS-code verbouwingen opgenomen met aparte (balans)rekeningen voor afschrijvingen en herwaardering. In de kostensfeer ontbreken de rekeningen voor afschrijvingen en boekresultaat als het gaat om verbouwingen. Indien bewust dan graag even toelichten. 
  Op Boekhoudplaza: verbouwingen geheel verwijderd

De vraag is vervolgens of de volgende RGS-codes wel thuishoren in een basisschema voor ZZP?

Met in elk geval de vraag aan de RGS beheergroep om voorbeeldboekingen c.q. journaalposten op te leveren van onderstaande RGS-codes gericht op de zzp'er. Dit om de codes in een mogelijk beter perspectief te kunnen plaatsen. En met name accountants- en administratiekantoren vragen we naar hun mening of onderstaande rekeningen thuishoren in een basis rekeningschema voor ZZP. Met nogmaals de wetenschat dat toevoegen op individuele basis altijd nog kan. 

 • Verbouwingen met verkrijgings- of vervaardigingsprijs, actuele kostprijs, cumulatieve afschrijving met waardeverminderingen en cumulatieve herwaarderingen.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Voorziening verliezen bij onderhanden projecten in opdracht van derden.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.
    
 • Overige overlopende activa (onder vorderingen). Er zijn al transitorische posten opgenomen en ook "overige vorderingen".
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Tussenrekeningen inkopen en tussenrekeningen verkopen (7 maart 2021). Niet nodig, er vanuit gaande dat een zzp'er de goederenontvangst boekt via de inkoopfactuur. Daarnaast zijn we van mening dat de dubbel voorkomende rekeningen onduidelijk zijn, te weten:
  - BSchTusTin (1222000) Tussenrekeningen inkopen;
  - BVorTusTin (1105300) Tussenrekeningen inkopen;
  (Op mutatieniveau 5 van RGS elk onderverdeeld naar "nog te ontvangen goederen" en "nog te ontvangen facturen").
  EN
  - BSchTusTvk (1227000) Tussenrekeningen verkopen;
  - BVorTusTvk (1105800) Tussenrekeningen verkopen.
  (Op mutatieniveau 5 van RGS elk onderverdeeld naar "nog te verzenden goederen" en "nog te factureren").
  Uitleg en voorbeeldboekingen van deze onderverdeling is gewenst.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd
    
 • Overige overlopende activa (onder overlopende passiva). Als een dergelijke post onder de passiva opgenomen zou zijn, dan zou het 'Overlopende passiva" zijn. Er zijn al transitorische posten opgenomen en ook "overige schulden". 
  Aanvullend: 
  "Overige overlopende activa" kent een omslagcode naar "Overige overlopende passiva". Daar zien wij het nut niet van in, maar horen graag de beweegreden om deze omslagcodes zo op te nemen met een boekingsvoorbeeld.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd
    
 • Schulden uit hoofde van belastingen (BLasSuhSuh), oftewel vallend onder "Langlopende schulden".
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.
   
 • Mutaties op niveau 5 bij ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal. Met de RGS-codes:
  - Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
  - Rente geïnvesteerd vermogen
  - Arbeidsvergoeding
  - Aandeel in de overwinst.
  Graag een voorbeeld van journaalposten betreffende deze mutaties bij een ZZP'er. 
  Kan voor een zzp'er wel sprake zijn van aandeel in de overwinst?
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Mutaties op niveau 5 bij te betalen omzetbelasting.
  Zijn de volgende mutaties geen uitzonderingen die beter uit een basisschema weggelaten kunnen worden?
  1d. Omzetbelasting over privégebruik
  2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
  4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU
  4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU

  Met aanvullend de opmerking dat de BTW-rekeningen op RGS niveau 4 compleet moeten zijn voor de zzp'er.

 • Overige schulden, te betalen wissels en cheques.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Onderhanden projecten (passiva) overige schulden.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten onderhanden projecten in opdracht van derden.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen onderhanden projecten in opdracht van derden.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Doorberekende verkoopresultaten doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen.
  Op Boekhoudplaza: verwijderd.

 • Exploitatie- en machinekosten, op RGS niveau 3 met voor de ZZP'er onder andere de volgende rekeningen op niveau 4::
  - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
  - Dotatie voorziening groot onderhoud machines
  - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten.

 • Boetes en bekeuringen autokosten; waarom zou je dat als ZZP'er in de boekhouding opnemen?

 • Doorberekende autokosten autokosten.

 • Doorberekende kantoorkosten kantoorkosten.
    
 • Notariskosten.

 • Mutatie omzetvorderingen inkoopwaarde handels- en productiegoederen.

 • Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 t/m
  Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 
  EN
  Netto-omzet groep 1 t/m
  Netto-omzet groep 5

  Is het sowieso wel verstandig om in een standaard rekeningschema rekeningen op te nemen met een bedrijfsgebonden betekenis? De omzet is al gesplitst naar meerdere BTW-regimes. Je loopt dan het risico dat de omzet niet geboekt wordt per BTW-regime, maar op de omzet groepen 1 t/m 5. Aansluiting BTW is dan ook weg. Tegenwoordig kent elk boekhoudpakket (van klein tot groot) een aparte boekingsdimensie (al dan niet aangeduid als kostenplaats). Laat de ondernemer dan in overleg met het administratiekantoor die extra dimensie gebruiken als inzicht naar verbijzondering van opbrengsten en kostprijs gewenst is. Bij dat laatste ben je ook niet gebonden aan maximaal 5 groepen. 
  Op Boekhoudplaza: bovenstaande kostprijs- en omzetrekeningen verwijderd.

    
 • Overige netto-omzet waarvan licenties overige netto-omzet.

 • Opbrengsten uit royalty's; 

 • Opbrengsten uit dividenden overige netto-omzet

 • Opbrengsten uit overige bronnen overige netto-omzet
  EN
  Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd overige netto-omzet;
  Is dit niet wat dubbelop voor een zzp'er.

 • Rentebaten bankrekeningen rentebaten en soortgelijke opbrengsten
  EN
  Rente liquide middelen rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
  Wat is het verschil tussen deze rekeningen en is dat nodig voor een zzp'er.

 • Kwijtscheldingswinst.
  Ook in, inmiddels ingetrokken, RGS schema Belastingdienst voor ZZP. Is alleen van toepassing als ondernemer in de problemen komt en een of meerdere schuldeisers niet meer terug kan betalen. Nagaan of het zinvol is een dergelijke rekening standaard op te nemen in het ZZP-schema. 

 • Waardevermindering van latente belastingvorderingen.

De volgende RGS-codes ontbreken in het basisschema voor ZZP. Is dit terecht?.

 • Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten.
  Dergelijke rekeningen zijn wel opgenomen voor machines, dus waarom niet voor gebouwen?
  Op Boekhoudplaza: opgenomen.

 • Hypotheken; opgenomen is gebouwen en afschrijvingen daarop. Daarom adviseren wij ook de RGS-codes voor hypotheken op te nemen, te weten:
  BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken
  BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken
  WFbeRlsRhl - Rentelasten hypothecaire leningen.
  Op Boekhoudplaza: opgenomen.
    
 • Met betrekking tot de BTW ontbreekt de volgende RGS-code:
  BVorVbkTvo (1102010) Terug te vorderen Omzetbelasting
  Op Boekhoudplaza: opgenomen.
   
 • Voorraad handelsgoederen ontbreekt. Terwijl wel opbrengst- en kostprijs handelsgoederen zijn opgenomen.
  Op Boekhoudplaza: opgenomen.

 • Transitorische posten zijn als volgt:
  - Vooruitbetaalde kosten; aanwezig als BVorOvaVof (1104010) "Vooruitbetaalde facturen"
  - Nog te betalen kosten; alleen gespecificeerd aanwezig, zie RGS-schema
  - Vooruit ontvangen opbrengsten; aanwezig als BSchOpaVgo (1210260) "Vooruitgefactureerde omzet".
  - Nog te ontvangen opbrengsten; aanwezig als - BVorOvaNtf (1104030) "Nog te factureren of nog te verzenden facturen".
  Op Boekhoudplaza: "nog te betalen andere kosten" opgenomen (bij gebrek aan de algemene rekening "Nog te betalen facturen", analoog aan de andere transitorische rekeningen). 
  EN
  Op boekhoudplaza: "Nog te factureren of nog te verzenden facturen" opgenomen.
 • Met betrekking tot huisvesting de volgende rekeningen:
  - Betaalde huur; Op Boekhoudplaza: opgenomen
  - Servicekosten;
  - Gas,water en elektra;
  - Privé-gebruik energie (credit als dekking).

 • Met betrekking tot reis-, verblijf- en autokosten:
  - Reis- en verblijfkosten;
  - Kilometervergoeding zakelijke reizen;
  - Motorrijtuigenbelasting auto's;
  - Operational leasing auto's; 
  - BTW op privé-gebruik auto's; 

 • Vakliteratuur;
   
 • Boekhouding;

 • Kosten automatisering; denk aan bijvoorbeeld licentiekosten Office365.
    
 • Overige assurantiepremies; 
    
 • Bankkosten; al jaren is het houden van een zakelijke bakrekening betaald. 

 • Boekingsverschillen; denk aan afrondingsverschillen of kleine verschillen bij betaling van facturen.

Niveau 5

Al eerder is het RGS niveau 5 ter sprake geweest. Onder andere in die zin dat voor ZZP'ers, Eenmanszaken, VOFS en BV's (in de KVK-categorie Klein), niveau 4 ruim toereikend moet zijn. Ook nu weer bij de analyse van het RGS-schema voor ZZP lijken enkele RGS-codes alleen op niveau 5 aanwezig. In elk geval voor de BTW en de rekening "Vraagposten". En de rekening "Bank" op niveau 4 kent geen omslagcode. Beseffen we ons goed dat RGS t/m niveau 5 ruim 4.500 RGS codes kent (niveau 3.3). Linksom of rechtsom een overkill om dat te beheren voor betreffende administraties.

Wat is uw mening?
Wiji zijn er benieuwd naar uw mening over bovenstaande onderbouwing? 
Reageer via rgs@gbned.nl

    

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug