Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

BTW rekeningen versus de BTW aangifte

Plaatsingsdatum 03-09-2022
Berichtdatum 3 september 2022

Bijgesteld op 29-11-2022
Vanuit de filosofie dat RGS op niveau 4 volgende moet zijn, in elk geval voor het MKB.

Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Dit laatste is al een aangekaart bij de RGS beheergroep in december 2021 met de vraag waarom voor deze oplossing gekozen is. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4. Zie ook openstaand punt "BTW rekening voorheffing en Terug te vorderen Omzetbelasting".

Met name gericht op het MKB zou RGS niveau 4 voldoende moeten zijn. Er zijn leveranciers van boekhoudsoftware die RGS niveau 5 in het geheel niet ondersteunen, vanwege de complexiteit. Als je alleen werkt op niveau 4 ontbreekt daar in elk geval de rekening "Afgedragen omzetbelasting". Deze laatste rekening is alleen aanwezig op niveau 5 als onderverdeling van de rekening "Te betalen omzetbelasting" op niveau 4. Er ontbreken nog enkele (wellicht minder voorkomende) RGS-rekeningen m.b.t. de BTW op RGS niveau 4. Zie daarvoor de tabel verderop.
Zie ook Wiki RGS en BTW boeken in de boekhouding.

Voor af te dragen BTW is op niveau 5 een onderverdeling naar hoog-, laag- en overige tarieven (m.u.v. 0 tarief). 
Daar is door de RGS beheergroep op enig moment ook de volgende RGS-code aan toegevoegd:
- BSchBepBtwOlt (1205010.16) Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9%.

Wat nu als er straks weer een wijziging komt van een BTW-tarief? Wordt er dan opnieuw een nieuwe RGS-code opgenomen.
Ons advies is het te houden bij de eerder genoemde rekeningen voor hoog-, laag- en overige tarieven. Of daar moet een extra niveau bijkomen. Eventuele controle op het hanteren van het juiste tarief bij een wijziging kan plaatsvinden op basis een ingangsdatum van een bepaald tarief via de onderliggende (btw-)mutaties in de boekhouding. Goede boekhoudpakketten kennen ook een ingangsdatum per BTW-tarief (laag of hoog). 

Een tarief of percentage opnemen in de naam van een grootboekrekeningen lijkt ons sowieso een achterhaalde oplossing en leidt op den duur tot vervuiling van het grootboek.

Analyse alle RGS-codes die vallen onder Te betalen omzetbelasting
De rekening "Te betalen omzetbelasting" (op niveau 4 van RGS) kent een uitgebreide onderverdeling op niveau 5 van RGS. Voor een deel is deze onderverdeling ontleend aan de aangifte omzetbelasting. Al eerder is genoemd dat deze onderverdeling een dubbelloop geeft voor de rekeningen voorbelasting en naheffingsaanslag omzetbelasting. En dat de rekening af te dragen omzetbelasting ons inziens op RGS niveau 4 opgenomen moet worden. Van een aantal rekeningen op niveau 5, zoals schatting vorige- en schatting deze aangifte is de vraag of deze wel relevant zijn voor RGS in relatie met het grootboek.

Onderstaand geven we onze toelichting c.q. advies voor wat betreft onderliggende RGS-codes op niveau 5 van "Te betalen omzetbelasting": 

RGS code Omschrijving Referentienr Toelichting c.q. advies  
BSchBepBtwBeg Beginbalans af te dragen omzetbelasting 1205010.1 Laten vervallen  
BSchBepBtwOla 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief 1205010.2 Opnemen op niveau 4  
BSchBepBtwOlv 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief 1205010.3 Opnemen op niveau 4   
BSchBepBtwOlt Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% 1205010.16 Voorstel op passief zetten. En geen nieuwe rekening per percentage meer opnemen.    
BSchBepBtwOlo 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 1205010.4 Opnemen op niveau 4   
BSchBepBtwOop 1d. Omzetbelasting over privégebruik 1205010.5 Opnemen op niveau 4  
BSchBepBtwOlw 2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 1205010.6 Nagaan of het gewenst is deze RGS-code op niveau 4 op te nemen. Zo ja, dan hier op passief zetten.    
BSchBepBtwOlb 4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU 1205010.7 Nagaan of het gewenst is deze RGS-code op niveau 4 op te nemen. Zo ja, dan hier op passief zetten.   
BSchBepBtwOlu 4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU 1205010.8 Nagaan of het gewenst is deze RGS-code op niveau 4 op te nemen. Zo ja, dan hier op passief zetten.   
BSchBepBtwVoo 5b. Voorbelasting 1205010.9 Voorstel hier op passief zetten. Dubbelloop met "Terug te vorderen Omzetbelasting" op RGS niveau 4.  
BSchBepBtwVvd 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 1205010.10 Wordt deze rekening gebruikt in de praktijk. Zo nee, dan op passief zetten. Zo ja, wellicht opnemen op RGS niveau 4 en hier op passief zetten.  
BSchBepBtwSva Schatting vorige aangifte(n) 1205010.11 Wordt deze rekening gebruikt in de praktijk. Zo nee, dan op vervallen of passief zetten.    
BSchBepBtwSda Schatting deze aangifte 1205010.12 Wordt deze rekening gebruikt in de praktijk. Zo nee, dan op vervallen of passief zetten.    
BSchBepBtwAfo Afgedragen omzetbelasting 1205010.13 Voorstel opnemen op niveau 4 en deze rekening op passief zetten (en later op vervallen).   
BSchBepBtwNah Naheffingsaanslagen omzetbelasting 1205010.14 Voorstel hier op passief zetten (en later op vervallen). Dubbelloop met "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4.   
BSchBepBtwOvm Overige mutaties omzetbelasting 1205010.15 Wordt deze rekening gebruikt in de praktijk. Zo nee, dan op passief zetten. Zo ja, wellicht opnemen op RGS niveau 4. Hoeft namelijk niet alleen af te dragen te zijn.  

Werkbaar alternatief

Een volgens ons werkbaar alternatief is bovenstaande onderverdeling handhaven voor de rekeningen die specifiek betrekking hebben op een specificatie van "Af te dragen omzetbelasting" en als zodanig ook gebrukt worden in de praktijk. Geadviseerd wordt dan de onderverdeling op te nemen op RGS niveau 4. 

Dit zou dan de volgende uitwerking geven op RGS niveau 4, waarbij de RGS-codes op niveau 5 op 'Passief" of "Vervallen" gezet kunnen worden.

Omschrijving
1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief
1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief
1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
1d. Omzetbelasting over privégebruik
2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU
4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU

De volgende rekeningen behoren dan ook opgenomen te worden op niveau 4 van RGS:

  • Afgedragen omzetbelasting;
  • Vermindering volgens de kleineondernemersregeling; mits deze rekening wordt gebruikt in de praktijk.
  • Overige mutaties omzetbelasting; mits gebruikt in de praktijk.

De BTW specificatie op niveau 5 komt dan geheel te vervallen.

BTW-aangifte
In verreweg de meeste boekhoudpakketten is een aparte "BTW-aangifte module" aanwezig die aansluit bij de opgave aan de Belastingdienst. Een specificatie conform die aangifte op niveau 5 van RGS lijkt ons niet nodig. Wel zijn we van mening dat RGS rekeningen m.b.t. de BTW moet ondersteunen in relatie tot boekingsscenario's. Daarvoor verwijzen we ook naar onderstaande Wiki's 

Meer in relatie tot BTW, RGS en boekhoudsoftware:

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug