Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Ontbrekende uitleg RGS-codes nog niet in gebruik door RGS MKB

Plaatsingsdatum 06-05-2023
Berichtdatum 6 mei 2023

Op 30 maart 2023 is het voorstel "Hoe verder met RGS MKB: op weg naar een werkbare en toekomstbestendige standaard" uitgebracht. Met onder andere het verzoek aan de staande SBR organisatie om uitleg te geven, zoveel mogelijk met toelichting en boekingsvoorbeelden, over de op dit moment niet door RGS MKB gebruikte standaard RGS-codes op niveau 4 (grootboekrekeningen).

Bij de SBR-organisatie zijn onder andere betrokken: Belastingdienst, NBA, SRA en KVK.

Slechts een verwijzing naar een element in de Nederlandse taxonomie is dan niet afdoende.

Op basis van die uitleg kunnen we nagaan welke RGS-codes mogelijk relevant zijn voor RGS MKB en welke RGS-codes wellicht kunnen vervallen (de status "Inactief" krijgen). Zodat eindgebruikers daar verder geen hinder van ondervinden. Dit met de wetenschap dat de primaire doelgroep van RGS het MKB is. (Zie ook het onstaan van RGS sinds 2011).

Ondertussen hebben we de markt ook om medewerking gevraagd door via LinkedIN te vragen naar uitleg en toepassing van bepaalde RGS-codes op niveau 4 (grootboekrekeningen). Dat heeft inmiddels tot effect gehad dat een klein deel van de RGS-codes is verklaard. Dat hebben we aangeduid via 'Afgehandeld'.

We zijn begonnen met een kleine selectie van een 20-tal codes opgenomen in alleen de 0-rubriek:

 1. BIvaKouCuh (01170) Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen.
 2. BIvaVoiCae (01750) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
 3. BIvaVoiCuh (01770) Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

 4. BMvaHuu (2400) Huurdersinvesteringen. De onderliggende rekeningen: Afgehandeld
  - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen.
  - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen. (NVT MKB)
  - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen.
  - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen.
  Reactie via LinkedIN:
  Bijvoorbeeld een winkelverbouwing.
  Actie gereed:
  Huurdersinvesteringen en afschrijving daarop is opgenomen in RGS MKB. 

 5. BMvaVmvCae (02555) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa.
 6. BMvaVmvCuh (02557) Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa.
  Reactie via LinkedIN:
  De “herwaardering vooruitbetalingen op MVA” verbaasd me. Wellicht een enkel geval waarin de active op fair value worden geherwaardeerd. Dit ben ik zelf nog nooit in de praktijk tegen gekomen. Weten anderen wellicht.

 7. BFvaVovCae (04133) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen.
 8. BFvaVovCuh (04135) Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen.
 9. BEivWerNba (05151) Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro.
 10. BEivWerRvo (5165) Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen.
 11. BEivFirOpw (05310) Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen.
 12. BEivFirExp (05320) Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen.
 13. BEivFirRis (05325) Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen.
 14. BEivFirTer (05330) Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen.
 15. BEivFijFij (05481) Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen.
  Reactie via LinkedIN:
  "Komt voor als een instrument juridisch als eigen vermogen classificeerd (zoals cumulatieve preferente aandelen), maar er economisch feitelijk een betalingsverplichting op rust en daarom vennootschappelijk vaak als vreemd vermogen wordt gezien. De RJ heeft hier uitgebreide richtlijnen over".
   
 16. BEivAvdAvd (05601) Aandeel van derden aandeel van derden.
  Reactie via LinkedIN:
  "Het aandeel van derden komt alleen in de geconsolideerde jaarrekening voor vanuit de consolidatiestaat (of consolidatieadministratie) en zou normaal gesproken niet in een enkelvoudige boekhouding (een enkele rechtpersoon of entiteit) voorkomen".
  Vraag: kan deze RGS code dan op Inactief?

 17. BVrzVvbVvb (07310) Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen.
  Met tevens de wetenschap dat de rekening "Voorziening voor latente belastingverplichtingen" ook al aanwezig is.

 18. BLasVobVoc (8555) Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend).
 19. BLasTbwTbc (8655) Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques.
 20. BLasOlsWba (08706) Aflossingen waarborgsommen (langlopend).

24-5-2023; toegevoegd de volgende RGS-codes met verzoek om uitleg en gebruik binnen MKB:

 1. Optierechten beursgenoteerde effecten
 2. Optieverplichtingen beursgenoteerde effecten
 3. Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5;
  (1 t/m 4 bestaat ook, maar is 5 stuks nodig? We hebben ook nog 5-stuks RC groepsmij. én 5-stuks RC maatschappijen waarin wordt deelgenomen). 

 4. Rekening-courant commissarissen overige vorderingen (kortlopend)
 5. Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam E - schulden aan kredietinstellingen. Afgehandeld
  Horen bij de bestaande RC bank rekeningen die er ook zijn. Koppeling via omslagcode.)
  Actie gereed:
  Inmiddels in gebruik bij RGS MKB.

 6. Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten
 7. Aflossingsverplichtingen te betalen wissels en cheques
 8. Giftenverplichtingen

 9. Afschrijvingen Huurdersinvesteringen. Afgehandeld
  Reactie via LinkedIN:
  "Nr 9. Is iig vrij relevant binnen retail (maar kan me ook andere sectoren voorstellen). Denk aan winkelverbouwingen/ brand updates etc. 
  Aavullend:
  Het gaat dan om investeringen die door een huurder gedaan worden in bijvoorbeeld een winkelpand. Geactiveerd onder Vaste activa als huurdersinvesteringen en waarover afgeschreven wordt. Dus in de boekhouding van een huurder".
  Actie gereed:
  Huurdersinvesteringen en afschrijving daarop is opgenomen bij RGS MKB. 

 10. Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa

26-5-2023; toegevoegd de volgende RGS-codes met verzoek om uitleg en gebruik binnen MKB:

(Het klinkt misschien bizar, maar RGS, bedoeld voor het MKB, kent alleen al 92 RGS-codes (t/m niveau van grootboekrekening) met de tekst "Rente". Betrekken we daar RGS niveau 5 bij (mutaties) dan komen we zelfs tot 146 RGS codes. Dat laatste hebben we verder buiten beschouwing gelaten, zijn niet van toepassing voor het MKB. Binnen RGS MKB hebben we 34 RGS-codes waarin 'rente' voorkomt opgenomen om te gebruiken. Al een groot aantal vinden we zelf. Met name van de onderstaande RGS-codes vragen we ons welke voor het MKB van toepassing zijn). 

 1. Rente baten collateral
 2. Rentebaten CFV
 3. Rentebaten kasgeld; 
  Misschien wordt hier bedoeld overtollig kasgeld dat is afgestort bij een bank. Maar dat zien we dan graag bebevestigd met de vraag of dat vandaag de dag nog relevant is dan.

 4. Rentebaten rekeningen-courant commissarissen rentebaten en soortgelijke opbrengsten
 5. Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
 6. Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
 7. Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
 8. Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt
 9. Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend)
 10. Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom.

30-5-2023; toegevoegd de volgende RGS-codes met verzoek om uitleg en gebruik binnen MKB:

 1. Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten
 2. Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontwikkeling boekresultaat vastgoed
 3. Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen kosten stamrecht en lijfrentes
 4. Lijfrente-uitkeringen
 5. Dotatie (fiscale) reserves
 6. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
 7. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
 8. Mutatie omzetvorderingen inkoopwaarde handels- en productiegoederen
 9. Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen
 10. College-, cursus-, les- en examengelden baten uit overige activiteiten.

3-6-2023 toegevoegd de volgende RGS-codes met verzoek om uitleg en gebruik binnen MKB

En voorlopig even de laatste rekeningen:

 1. Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen
 2. Kosten van halffabrikaten, ingekocht in Nederland van halffabrikaten
 3. Kosten van halffabrikaten, ingekocht in het buitenland van halffabrikaten
 4. Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden
  Dus een voorziening op alleen een vooruitbetaling.

 5. Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden
  Dus een herwaardering op alleen een vooruitbetling.

 6. Dotatie voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen
 7. Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa boekresultaat op immateriële vaste activa
  Dus een boekresultaat op alleen een vooruitbetaling. 

 8. Doorberekende waardeveranderingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
 9. Opbrengst pro rata
 10. Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen.
 11. Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten
 12. Ontvangen doorbelasting personeelskosten baten uit overige activiteiten
 13. Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling
 14. Waardevermindering van latente belastingvorderingen
 15. Resultaat aandeel van derden.

ALLE niet door RGS MKB gebruikte rekeningen (RGS-codes) t/m niveau 4
Naar raadplegen.


Bij de SBR-organisatie zijn onder andere betrokken: Belastingdienst, NBA, SRA en KVK.

Deze organisaties roepen we van harte op om de handschoen op te pakken en te zorgen voor een goede toelichting van onder andere bovenstaande RGS-codes, met name gericht op het MKB, zijnde de primaire doelgroep van RGS

En NOAB, Fiscount, RB, Extendum, Auxilium Adviesgroep mogen een duit in het zakje doen.

Ook accountants en andere financials in het MKB segment roepen we graag op om aan te geven welke van de genoemde RGS codes gebruikt worden in de praktijk en waarvoor.

Afgelopen jaren is de vraag om toelichting per RGS code ook al neergelegd bij de RGS beheergroep.

Algemene reactie via LinkedIN:
"Zou het niet nuttig zijn als juist de RJ en RB ook actief betrokken worden bij het RGS?"

Een compleet overzicht van RGS codes (t/m niveau 4) is hier te vinden. 
Het gaat dan om de RGS-codes die (nog) niet zijn toegewezen aan het MKB.
    

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug