Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Overlopende activa en passiva herstellen binnen RGS

Plaatsingsdatum 04-06-2023
Berichtdatum 4 juni 2023

Overlopende activa en passiva. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Vandaar nu een uitgewerkt voorstel tot herstel.

Transitorische posten zijn binnen RGS onderverdeeld in een tweetal groepen, te weten:

 1. Standaard RGS-codes overlopende activa.
 2. Standaard RGS-codes overlopende passiva.

En voor uitleg zie Wiki RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva.

In het verleden zijn al eerder onvolkomenheden met overlopende activa en passiva geconstateerd maar niet verholpen. Het leek ons daarom goed betrokkenen rekeningen bij overlopende activa en passiva een goed de revu te laten passeren.

Even wat voorbeelden om te illustreren waar het om gaat:

 1. Een 1e voorbeeld van transitorische posten voor een ondernemer in RGS dat volgens ons prima in orde is:
  - Nog te betalen huisvesting (BSchOpaNhv) met omslag (vice versa) naar:
  - Vooruitbetaalde huisvesting (BVorOvaVoh).
  Betreffende ondernemer betaalt als afnemer kosten voor huisvesting achteraf (overlopende passiva) of juist vooruit (overlopende activa) aan de leverancier (verhuurder in dit geval). De kosten worden in elk geval verantwoord in de juiste periode. Dat laatste wordt aangeduid met de boekhoudterm 'permanence'.
  Dit voorbeeld is wat betreft RGS niets op af te dingen volgens ons en dus prima in orde.
    
 2. Een 2e voorbeeld op basis van RGS is:
  - Nog te betalen servicekosten (BSchOpaNbs) met omslag naar:
  - Nog te ontvangen servicekosten (BVorOvaNos).
  Hier wordt de ondernemer in het eerste geval gezien als afnemer die nog moet betalen én in het tweede geval als leverancier die de servicekosten dus nog moet ontvangen. 
  Naar ons idee is dit niet compleet binnen RGS en zou vanuit de afnemer sprake moeten zijn van:
  - Nog te betalen servicekosten met omslag vice versa naar:
  - Vooruitbetaalde servicekosten.
  En vanuit de leverancier:
  - Nog te ontvangen servicekosten met omslag vice versa naar: 
  - Vooruitontvangen servicekosten.
  De rekeningen "Vooruitbetaalde servicekosten" (vanuit de afnemer) en "Vooruitontvangen servicekosten" (vanuit de leverancier) ontbreken in RGS en de omslagcodes zouden dan ook aangepast moeten worden.
   
 3. Een 3e voorbeeld op basis van RGS luidt:
  - Nog te betalen huren (BSchOpaNbh) nu ZONDER omslag naar:
  - Nog te ontvangen huren (BVorOvaNtl)
  Dus net als het vorige voorbeeld bezien vanuit de ondernemer als afnemer en leverancier.
  Maar nu zonder omslagcodes.
  De rekeningen "Vooruitbetaalde huren" (vanuit de afnemer) ontbreekt en de rekening "Vooruitontvangen huren" (vanuit de leverancier) blijkt nu toegewezen aan Woningcorporaties.   
   
 4. Als laatste een 4e voorbeeld op basis van RGS, dat luidt als volgt:
  - Vooruitbetaalde erfpacht (BVorOvaErf) met omslag naar:
  - Vooruitontvangen erfpacht (BSchOpaErf) toegewezen aan Woningcorporaties.
  Wat ons betreft ontbreekt de rekening "Nog te betalen erfpacht".
  De rekening "Vooruitontvangen erfpacht" is dus exclusief toegewezen aan Woningcorporaties, maar daar ontbreekt dan wel de rekening "Nog te ontvangen erfpacht". Wij zijn sowieso van mening dat RGS-codes voor Woningcorporaties verwijderd moeten worden uit de standaard RGS en opgenomen als RGS (branche)extensie.

In aansluiting op genoemde 4 voorbeelden hebben we voor ons zelf alle standaard RGS-codes m.b.t. overlopende activa en passiva doorgenomen (zie ook eerder genoemde verwijzingen). We denken dat er RGS-codes ontbreken en omslagcodes niet juist zijn en ontbreken in een aantal gevallen. Ook noemden we al de toewijzing van bepaalde RGS-codes aan Woningcorporaties. 

Eerder hebben we de SRA om ondersteuning gevraagd bij het herstellen van de overlopende activa en passiva.
Ondersteuning is nog steeds welkom op basis van onderstaande uitwerking.

Voorstel
In een Excel-bestand hebben we e.e.a uitgewerkt, waarbij de volgende toelichting geldt:

 1. Het Excel-bestand kent een tabblad voor (overlopende)  activa en een tabblad voor (overlopende) passiva.
 2. In rood zijn de aanpassingen c.q. uitbreidingen weergegeven.
 3. Via een toelichting is een andere aanduiding opgenomen van de voorgestelde correctie.

Opvragen voorstel overlopende activa en passiva in Excel.

19-1-2024
Attentiepunt: 
De RGS beheergroep heeft er in versie 3.6 voor gekozen met gecombineerde, c.q. gemengde rekeningen te werken. Zoals Nog te betalen  / vooruitontvangen provisies. Dat is NIET volgens voorstel RGS MKB, waar het liefst met zuivere en eenduidige rekeningen wordt gewerkt. Temeer omdat het slechts om enkele rekeningen gaat.


Eerder gemelde punten en correspondentie daarover met de RGS beheergroep waar overlopende activa en passiva voorkomt:

 1. Ingehouden dividendbelasting;
 2. Erfpacht nog te betalen en vooruitbetaald;
 3. Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente.
   
Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug