Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Welke winst- en verliesrekening voor categorie klein is de juiste

Plaatsingsdatum 09-06-2024
Berichtdatum 9 juni 2024

Allereerst zijn er het besluit modellen voor de jaarrekening (BMJ). Gericht op categorie klein betreft dat model i (categoriaal) of j (functioneel). Daarnaast kennen we de Nederlandse taxonomie (NT) met modellen voor elektronisch deponeren. Daar kiezen we model "Klein". Deze modellen wijken onderling deels af. 

Het gaat hier om het volgende onderdeel als we kijken naar model i en j  volgens besluit modellen jaarrekening:

(Som der bedrijfslasten)

 1. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten;
 2. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
 3. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van de effecten.
 4. Rentelasten en soortgelijke kosten

(Resultaat voor belastingen)

Volgens NT:

(Som der bedrijfslasten en bedrijfsresulaat)

 1. Vrijval uit herwaarderingsreserve;
 2. Financiële baten en lasten.

(Resultaat voor belastingen)

In de toelichting is Financiële baten en lasten als volgt onderverdeeld bij de jaarrekening model Klein:

 1. Uitkeringen uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen; *)
 2. Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren; (overeenkomst BMJ).
 3. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten; (overeenkomstig BMJ).
 4. (Amortisatie van) agio en disagio; *)
 5. Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom; *)
 6. Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom; *)
   
 7. Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren; (slechts deels overeenkomstig BMJ).
  Waarom de verschillen in naamgeving en/of werkelijke verschillen?
    
 8. Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen;
 9. Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten; *)
 10. Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten; *)
 11. Rentelasten en soortgelijke kosten; (overeenkomstig BMJ).
 12. Aflossingspremies; *)
 13. Emissiekosten; *)
 14. Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig); *)
 15. Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering; *)
 16. Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt; *)
 17. Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing; *)
 18. Valutakoersverschillen; *).

*) 
Hier wordt uitsluitend verwezen naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en dus niet naar BW en/of richtlijnen micro/klein. 
Terwijl deze categorieën wel zijn opgenomen in de NT voor model "Klein". 

De vragen c.q. openstaande punten zijn nu:

 1. Waarom wijkt de indeling van de NT af van besluit modellen jaarrekening?
 2. Waarom wordt in de toelichting van bovenstaande elementen niet altijd verwezen naar een toelichting die betrekking heeft op model klein?  
 3. Het SBR RGS programma heeft ook een relatie opgezet tussen RGS en NT. Een toelichting is gewenst over de gekozen relatie.

RJ
De Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) houdt in haar MKB-richtlijnen de indelingen aan conform hiervoor genoemde besluit modellen jaarrekening. Dat snappen we. Wij hebben begrepen dat de RJ ook de toelichting per jaarrekeningelement in de NT onderhoudt. Het lijkt zinvol om de RJ dan ook te betrekken bij bovenstaande. Waarom wordt bijvoorbeeld bij een behoorlijk aantal genoemde elementen in de NT niet verwezen naar richtlijnen micro/klein?

Op 11 juni 2024 hebben we de RJ een mail gezonden met verzoek een reactie te geven op de gestelde vragen.
    

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug