Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Vlottende activa

Volgens  worden op de balans onderscheiden vaste activa en vlottende activa.
Vlottende activa zijn activa (bezittingen) op de balans met een looptijd korter dan 1 jaar. Onder vlottende activa vallen bijvoorbeeld debiteuren (openstaande posten) en direct (of op korte termijn) opvraagbare liquide middelen, zoals banktegoeden. 

Nadere toelichting:

Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3) zegt het volgende "Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen, en, voor zover zij niet onder de vorderingen zijn vermeld, de overlopende activa."
 
Binnen RGS is vlottende activa onderverdeeld naar de volgende groepen van rekeningen:
  • Effecten; bijvoorbeeld aandelen (niet zijnde deelnemingen en eigen aandelen) en obligaties;
  • Liquide middelen; oftewel geldmiddelen, zoals een kas- en banksaldo;
  • Vorderingen; met name debiteuren.
  • Voorraden. Veelal handelsgoederen. Ook onderhanden werk wordt gerekend tot de voorraad.
  • Onderhanden projecten.

Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2
(lid 2) Vlottende activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, indien deze op de balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De waardering geschiedt tegen een andere lagere waarde, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend, te weten: .
"De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon".   

RGS openstaand en opgelost over [ Vlottende activa ]
RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).
WIKI's over [ Vlottende activa ]
Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen

Hoe langer een voorraadartikel niet wordt gebruikt, hoe groter de kans is op incourantie. 
Ook kan sprake zijn van incourantie bij seizoensinvloeden en voorraadartikelen die gemaakt zijn voor speciale gelegenheden, zoals een WK. Tot slot noemen we nog even "spare parts" oftewel "reserve onderdelen" die kunnen bijdragen tot incourantie.  

RGS casus onderhanden projecten

Bij deze casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. 
Onderhanden projecten (OHP) wordt nogal eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat voor eigen rekening en risico wordt uitgevoerd en als het gereed is als voorraad opgenomen wordt op de balans.

RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus boeken

De meeste organisaties hebben er wel mee te maken: "klanten die niet binnen de daarvoor gestelde termijn betalen". Vaak helpt dan een betalingsherinnering of een telefoontje, maar helaas niet altijd. Naarmate het aantal klanten toeneemt stijgt ook de kans dan sommige facturen helemaal niet betaald worden. Je kunt dergelijke facturen uiteindelijk afboeken in de administratie als oninbaar, maar dan ben je zomaar een paar periodes verder of zelfs in een volgend boekjaar beland.

RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 
RGS en Fondsenwervende organisaties (FWO) in de boekhouding

Bij een Fondsenwervende organisatie (FWO) gaat het om een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling die niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling baten verwerft uit publieke offervaardigheid en daarnaast uit andere bronnen van herkomst zoals overheidssubsidies, loterijen en baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (bron: RJ 650).

RGS en Leningen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders, comissarissen en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa en 2) lengingen met een looptijd korter dan één jaar. Voor bestuurders is er ook nog de Rekening Courant (RC) rekening. Hier behandelen we met name de leningen met een looptijd langer dan één jaar.
     

RGS-codes met [ Vlottende activa ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
B BALANS 1 J J N.v.t.
BEff 11000 Effecten (kortlopend) 2 N.v.t.
BLimBanRba 10201 Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen 4 J J J J N.v.t.
BVor 13000 Vorderingen 2 J J J J N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden 2 J J J J N.v.t.
WBwvObw 48210 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 3 N.v.t.
WBwvObwBwv 48211 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4 N.v.t.
WBwvObwBwvBwo Bijzondere waardevermindering overige vlottende activa overige bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.