Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Bijzondere waardevermindering

Als de boekwaarde van een actief (onderdeel van vaste activa) lager is dan de realiseerbare waarde is sprake van een bijzondere waardevermindering. Zie ook Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3).

Nadere toelichting:

Stel je hebt een machine in de boeken staan (boekwaarde) voor een bedrag van 30.000 euro (aanschafprijs minus afschrijving) en de realiseerbare waarde is nog maar 18.000 euro, dan is sprake van een bijzondere waardevermindering van (30.000 minus 18.000) 12.000 euro. Oftewel het actief brengt nog maar 18.000 euro op in plaats van de boekwaarde van 30.000 euro. 

De boeking van een bijzondere waardevermindering op basis van RGS-codes is uitgewerkt bij:

WIKI's over [ Bijzondere waardevermindering ]
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.


  
RGS en Goodwill in de boekhouding

Goodwill is de (onzichtbare) meerwaarde van een bedrijf die wordt betaald bij een overname of een uitbreiding van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een VOF. Goodwill kan voorkomen bij alle soorten van bedrijven, van eensmanszaak tot rechtspersonen als een BV of NV. 

RGS en Herwaardering van activa

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

RGS en Vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen

Deze uitleg is met name gericht op de BV en NV.
Bij vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoed voor eigen gebruik (gebouw en bijbehorende grond) en vastgoedbeleggingen. In dit laatste geval wordt vastgoed verhuurd of aangehouden voor waardeontwikkeling. Soms is er sprake van gemengd gebruik. Bijvoorbeeld een kleine onderneming die een gedeelte van een bedrijfspand verhuurt aan een ondernemer in privé (is niet verder uitgewerkt in deze uitleg). En er is sprake van een fiscale en commerciële waardering van vastgoed.

Waardering van deelnemingen

Waardering van een deelneming kan tegen:
A. Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs;.
B. Vermogensmutatiemethode (VMM).

RGS-codes met [ Bijzondere waardevermindering ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
205020.7 BVasSviCaeHcb Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 5
206020.7 BVasCviCaeHcb Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 5
4106015 WBwvObwBwvBwk Bijzondere waardevermindering vorderingen (korte termijn) overige bijzondere waardeverminderingen 5
4106025 WBwvObwBwvBwe Bijzondere waardevermindering effecten (korte termijn) overige bijzondere waardeverminderingen 5 J
4106030 WBwvObwBwvBwo Bijzondere waardevermindering overige vlottende activa overige bijzondere waardeverminderingen 5