Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5 ] begrippen

Nederlandse Taxonomie

"Gestandaardiseerd financieel gegevenswoordenboek", verder te noemen "Nederlandse Taxonomie" (NT). Met als doel om op uniforme wijze financiële gegevens te kunnen aanleveren door ondernemers aan overheden. Met name de jaarrekeningen t.b.v. de Kamer van Koophandel en de IB- en VPB-aangifte t.b.v. de Belastingdienst.

Lees verder...
 
Netto omzet

Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Zie Artikel 377 Burgerlijk Wetboek Boek 2

 
Netto vermogenswaarde (NVW)

Een onderneming (rechtspersoon) bepaalt de netto vermogenswaarde (NVW) van een deelneming door de activa, voorzieningen en schulden van de maatschappij waarin hij deelneemt te waarderen en haar resultaat te berekenen op de zelfde grondslagen als zijn eigen activa, voorzieningen, schulden en resultaat. Deze wijze van waardering moet worden vermeld. Bron Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2. Wordt ook wel aangeduid als vermogensmutatiemethode (VMM).

 
Nettowinst

Nettowinst is de winst van een onderneming na aftrek van belastingen (Vennootschapsbelasting). Dit is de winst die bij een commercieel bedrijf beschikbaar is als eigen vermogen, al dan niet om uit te keren aan aandeelhouders.

 
Nominale waarde

In de financiële wereld algemeen aangeduid als de waarde die terug te vinden is op een munt of verhandelbaar waardepapier, zoals aandelen en obligaties. De nominale waarde van een aandeel is het bedrag waarvoor een onderneming de aandelen oorspronkelijk heeft uitgegeven. Gericht op de jaarrekening (en dus boekhouding) spreken we ook van nominale waarde als het gaat om de 'hoofdsom' van vorderingen en schulden waaruit deze zijn ontstaan. Bijvoorbeeld het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen, waarbij (nog) geen rekening is gehouden met een eventueel oninbaar deel van deze vorderingen.