Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 6 ] van totaal [ 6 ] begrippen

Obligo

In de boekhouding is een obligo een aangegane verplichting die wordt geboekt. 

Lees verder...
 
Onderhanden project (in opdracht van derden)

Een onderhanden project is een project dat is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode (bron RJ).

 
Onderneming

Van een onderneming is sprake als voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden;
- als duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
- deelname aan het economische verkeer en
- oogpunt om winst te behalen.
Een onderneming heeft in de regel te maken met Vennootschapsbelasting (VPB).
(Bron: belastingdienst). 

 
Opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is, in relatie tot de actuele waarde, de waarde waartegen een actief (maximaal) kan worden verkocht. Is gelijk aan de reële waarde (marktwaarde) onder aftrek van de nog te maken kosten. Als synoniemen wordt gebruikt netto-opbrengstwaarde en directe opbrengstwaarde. 

 
Overige deelnemingen

Ondernemingen waarin wordt deelgenomen, en waarbij geen sprake is van een groepsmaatschappij of overige verbonden maatschappij, worden aangeduid als overige deelneming. Onder de voorwaarde dat deelgenomen wordt met minimaal 5% (van het nominaal gestorte kapitaal). Anders zal veelal sprake zijn van “Effecten”.

Lees verder...
 
Overige verbonden maatschappijen

Op grond van BW 2 artikel 361 lid 4 onderkent de wet daarnaast zogenoemde 'verbonden maatschappijen', die buiten de groep staan. Dit zijn bijvoorbeeld dochtermaatschappijen die niet tot de groep behoren of een moedermaatschappij die niet tot de groep behoort.

Lees verder...