Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 7 ] van totaal [ 7 ] begrippen

Obligo

In de boekhouding is een obligo een aangegane verplichting die wordt geboekt. 

Lees verder...
 
Onderhanden project (in opdracht van derden)

Een onderhanden project is een project dat is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode (bron RJ).

 
Onderneming

Van een onderneming is sprake als voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden;
- als duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
- deelname aan het economische verkeer en
- oogpunt om winst te behalen.
Een onderneming heeft in de regel te maken met Vennootschapsbelasting (VPB).
(Bron: belastingdienst). 

 
Opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is, in relatie tot de actuele waarde, de waarde waartegen een actief (maximaal) kan worden verkocht. Is gelijk aan de reële waarde (marktwaarde) onder aftrek van de nog te maken kosten. Als synoniemen wordt gebruikt netto-opbrengstwaarde en directe opbrengstwaarde. 

 
Organisaties van openbaar belang (OOB)

OOB's zijn organisaties als banken, verzekeraars en beursvennootschappen. 

 
Overige deelnemingen

Ondernemingen waarin wordt deelgenomen, en waarbij geen sprake is van een groepsmaatschappij of overige verbonden maatschappij (geassocieerde maatschappij), worden aangeduid als overige deelneming. Dit zijn dan deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend. 
Onder de voorwaarde dat deelgenomen wordt met minimaal 5% (van het nominaal gestorte kapitaal). Anders zal veelal sprake zijn van “Effecten”.

Lees verder...
 
Overige verbonden maatschappijen

De Nederlandse Taxonomie meldt het volgende over “deelnemingen in overige verbonden maatschappijen” bij een jaarrekening voor middelgrote ondernemingen:
De kapitaalbelangen in rechtspersonen of vennootschappen, waarin invloed van betekenis op het beleid wordt uitgeoefend, met het doel ten dienste van de eigen werkzaamheid met die rechtspersoon langer dan een jaar verbonden te zijn”.

Lees verder...