Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Actuele waarde

De actuele waarde is de waarde die gebaseerd is op actuele marktprijzen of op gegevens die op betreffende datum van waardering geacht worden relevant te zijn.
Een en ander volgens het Besluit actuele waarde.

Nadere toelichting:

Artikel 1 van het Besluit actuele waarde luidt:

  1. Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.

  2. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking:
    - Actuele kostprijs, (inkoopmarkt).
    - Bedrijfswaarde,
    - Marktwaarde of Opbrengstwaarde. (verkoopmarkt).

Waardering tegen Marktwaarde is niet toegestaan voor Micro ondernemingen.
 
  

RGS openstaand en opgelost over [ Actuele waarde ]
Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb (05-03-2022)
DAEB is een term die gebruikt wordt in RGS t.b.v. Woningcorporaties. We komen deze term ook tegen bij de volgende RGS codes die niet toegewezen zijn aan Woningcorporaties. En actuele waarde versus actuele kostprijs.
WIKI's over [ Actuele waarde ]
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 
RGS en Herwaardering van activa

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

RGS en Onderhanden werk

Onderhanden werk (OHW) maakt deel uit van de voorraden en wordt wel eens verward met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad gereed product opgenomen op de balans. In die zin kent OHW een relatie met halffabrikaten en eindproducten bij productiebedrijven. 

RGS en Software opnemen in de boekhouding

Binnen een organisatie kunnen meerdere soorten van software aanwezig zijn. Zonder uitputtend te willen zijn noemen we de volgende situaties waarin sprake is van software: 1) Inbegrepen bij de aanschaf van een computer 2) Los aangeschafte software 3) Zelf ontwikkelde software voor eigen gebruik en 4) Zelf ontwikkelde software als te verkopen eindproduct.

RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

RGS en Vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen

Deze uitleg is met name gericht op de BV en NV.
Bij vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoed voor eigen gebruik (gebouw en bijbehorende grond) en vastgoedbeleggingen. In dit laatste geval wordt vastgoed verhuurd of aangehouden voor waardeontwikkeling. Soms is er sprake van gemengd gebruik. Bijvoorbeeld een kleine onderneming die een gedeelte van een bedrijfspand verhuurt aan een ondernemer in privé (is niet verder uitgewerkt in deze uitleg). En er is sprake van een fiscale en commerciële waardering van vastgoed.

Waardering van deelnemingen

Waardering van een deelneming kan tegen:
A. Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs;
B. Vermogensmutatiemethode (VMM).

RGS-codes met [ Actuele waarde ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
1 BIva Immateriƫle vaste activa 2 J J J
4 BEff Effecten (kortlopend) 2 J