Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Actuele waarde

De actuele waarde (verzamelbegrip) is de waarde die gebaseerd is op actuele marktprijzen of op gegevens die op betreffende datum van waardering geacht worden relevant te zijn. Met name interessant als sprake is van grotere prijsveranderingen.
Een en ander volgens het Besluit actuele waarde.

Nadere toelichting:

Artikel 1 van het Besluit actuele waarde luidt:

  1. Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.

  2. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking:
    - Actuele kostprijs, (inkoopmarkt).
    - Bedrijfswaarde,
    - Marktwaarde of Opbrengstwaarde. (verkoopmarkt).

Waardering tegen Marktwaarde is niet toegestaan voor Micro ondernemingen.

Zie ook waarderingsgrondslagen.
 
  

RGS openstaand en opgelost over [ Actuele waarde ]
Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb (05-03-2022)
DAEB is een term die gebruikt wordt in RGS t.b.v. Woningcorporaties. We komen deze term ook tegen bij de volgende RGS codes die niet toegewezen zijn aan Woningcorporaties. En actuele waarde versus actuele kostprijs.
WIKI's over [ Actuele waarde ]
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en Deelneming NVW: actuele waardeverandering deelneming en wettelijke reserve

Boeking van een actuele waardeverandering van een deelneming bij waardering volgens de netto-vermogenswaarde (NVW), gevolgd door het boeken van de wettelijke reserve.

RGS en Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering

Hiervan is sprake als de waarde van de deelneming onder nihil komt én als er aansprakelijkheid is voor schulden van de onderneming waarin wordt deelgenomen.

RGS en Deelneming NVW: Herwaardering deelneming boeken

Wijzigingen in de netto-vermogenswaarde als gevolg van prijswijzigingen van vaste activa en voorraden bij de deelneming worden bij waardering tegen actuele waarde dan bij de deelnemende rechtspersoon als herwaardering behandeld.

RGS en Deelneming op commerciƫle grondslagen NVW (aankoop, dividend en verkoop)

Voorbeeld BV die rapporteert op commerciële grondslagen (netto-vermogenswaarde - nvw): aankoop, dividenduitkering en verkoop.

RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 
RGS en Herwaardering van activa

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

RGS en Immateriƫle vaste activa in de boekhouding
Bij immateriële vaste activa gaat het om vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen.
Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: vergunningen, octrooien, patenten, kosten van ontwkkeling, zoals software, databanken en goodwill.
RGS-codes met [ Actuele waarde ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BEff 11000 Effecten (kortlopend) 2 N.v.t.